17 สิงหาคม 2560

โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (V-ChEPC)

แชร์:

โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด   (Vocational Chemical Engineering Practice, V-ChEPC) เป็นโครงการสำคัญที่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ให้การสนับสนุน โดยร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มูลนิธิศึกษาพัฒน์ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งภาคีเครือข่ายด้านวิชาการ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนสถานศึกษาเฉพาะทางสาขาปิโตรเคมีและมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับช่างเทคนิคของอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี   ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยได้พัฒนาวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดให้เป็นวิทยาลัยต้นแบบในการผลิตกำลังคนระดับช่างเทคนิค สนองความต้องการของอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเป็นต้นแบบการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา

นอกจากการสนับสนุนงบประมาณแก่โครงการฯ อย่างต่อเนื่องแล้ว PTTGC ยังได้ร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านปิโตรเคมีและจัดส่งพนักงานร่วมเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงานในโรงงานของบริษัทฯ ในระหว่างการศึกษาเพื่อให้ได้ฝึกภาคปฏิบัติจากสถานประกอบการจริง ตามแนวทาง “ให้เรียนรู้ ให้เห็นของจริง และให้เชี่ยวชาญ” รวมทั้งการคัดเลือกรับนักศึกษาในโครงการฯ หลังจบการศึกษามาเป็นพนักงานของบริษัทฯ ด้วย

โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวเคมี

ความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม: Trust and Growth

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับช่างเทคนิคให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และเป็นต้นแบบการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา

ตัวชี้วัดผลประโยชน์ทางธุรกิจ
  • รองรับความต้องการของบุคลากรระดับช่างเทคนิคเฉพาะทางสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและปิโตเลียม
  • ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโตรเคมีและปิโตเลียม
ตัวชี้วัดผลประโยชน์ทางสังคม/สิ่งแวดล้อม
  • จำนวนทุนที่ทางบริษัทฯ มอบให้นักเรียน/นักศึกษา/
  • อัตราการเข้าศึกษา
  • รายได้ที่เข้าสู่จังหวัดระยอง
  • เพิ่มความรู้เฉพาะทางด้านปิโตรเคมีและปิโตเลียมให้แก่สังคม

Feature Stories

Feature Stories
28 ธันวาคม 2563
Closing the circle on waste
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
17 มิถุนายน 2563
“New Design of Bioplastic Straw” เติมเต็มประสบการณ์ดื่มด้วยหลอดรักษ์โลก ในโครงการ Upcycling Upstyling
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
14 กรกฎาคม 2562
สร้างมูลค่าใหม่ให้ขยะพลาสติกกับ UPCYCLING  THE OCEANS, THAILAND โครงการต้นแบบของ GC
อ่านเพิ่มเติม