17 สิงหาคม 2560

โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (V-ChEPC)

แชร์:

โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด   (Vocational Chemical Engineering Practice, V-ChEPC) เป็นโครงการสำคัญที่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ให้การสนับสนุน โดยร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มูลนิธิศึกษาพัฒน์ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งภาคีเครือข่ายด้านวิชาการ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนสถานศึกษาเฉพาะทางสาขาปิโตรเคมีและมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับช่างเทคนิคของอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี   ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยได้พัฒนาวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดให้เป็นวิทยาลัยต้นแบบในการผลิตกำลังคนระดับช่างเทคนิค สนองความต้องการของอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเป็นต้นแบบการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา

นอกจากการสนับสนุนงบประมาณแก่โครงการฯ อย่างต่อเนื่องแล้ว PTTGC ยังได้ร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านปิโตรเคมีและจัดส่งพนักงานร่วมเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงานในโรงงานของบริษัทฯ ในระหว่างการศึกษาเพื่อให้ได้ฝึกภาคปฏิบัติจากสถานประกอบการจริง ตามแนวทาง “ให้เรียนรู้ ให้เห็นของจริง และให้เชี่ยวชาญ” รวมทั้งการคัดเลือกรับนักศึกษาในโครงการฯ หลังจบการศึกษามาเป็นพนักงานของบริษัทฯ ด้วย

โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวเคมี

ความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม: Trust and Growth

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับช่างเทคนิคให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และเป็นต้นแบบการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา

ตัวชี้วัดผลประโยชน์ทางธุรกิจ
  • รองรับความต้องการของบุคลากรระดับช่างเทคนิคเฉพาะทางสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและปิโตเลียม
  • ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโตรเคมีและปิโตเลียม
ตัวชี้วัดผลประโยชน์ทางสังคม/สิ่งแวดล้อม
  • จำนวนทุนที่ทางบริษัทฯ มอบให้นักเรียน/นักศึกษา/
  • อัตราการเข้าศึกษา
  • รายได้ที่เข้าสู่จังหวัดระยอง
  • เพิ่มความรู้เฉพาะทางด้านปิโตรเคมีและปิโตเลียมให้แก่สังคม

Feature Stories

Feature Stories
22 มีนาคม 2564
ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และคุ้มค่าที่สุด เพื่อโลกของเรา
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
26 มิถุนายน 2563
Tech Trend 2020 เกาะให้ทัน ก่อนตกขบวน! ( ตอนแรก )
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
21 กรกฎาคม 2560
“10 เมนูอร่อยนี้ที่ระยอง by เชฟชุมพล” PTTGC จับมือ ททท. จังหวัดระยอง และเชฟชุมพล ส่งมอบเมนูอร่อยห้ามพลาดประจำระยอง
อ่านเพิ่มเติม