20 ธันวาคม 2562

GC ร่วมขับเคลื่อน Circular Economy กับกรมอุทยานแห่งชาติฯ มอบเสื้อ Upcycling by GC ให้เป็นของขวัญกับนักท่องเที่ยว

แชร์:

โครงการ “แยก แลก ของขวัญ” ถือเป็นกิจกรรมล่าสุดที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเพื่อมอบเสื้อ Upcycling by GC ให้กับนักท่องเที่ยวที่งดและลดการใช้พลาสติกประเภทครั้งเดียว และโฟมบรรจุอาหารในเขตอุทยานแห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงปัญหาขยะที่ตกค้างและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศภายในอุทยานแห่งชาติ

โดยในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบเสื้อ Upcycling by GC ให้แก่คุณจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ สำหรับเป็นตัวอย่างความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการนำเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ ณ ศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Customer Solution Center : CSC)

เสื้อ Upcycling by GC เป็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่างด้านการบริหารจัดการขยะพลาสติก เริ่มต้นจากการคัดแยกอย่างถูกวิธี และการเปลี่ยนเส้นทางของขยะขวดพลาสติกโดยการสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับคนไทย และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทัศนศึกษาและพักผ่อนหย่อนใจในอุทยานแห่งชาติฯ โดยในอนาคตจะมีการต่อยอดไปสู่โครงการต้นแบบการบริหารจัดการขยะพลาสติกครบวงจรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับประเทศต่อไป โดยในพิธีดังกล่าว มีดร.ชญาน์ จันทวสุ SCB คุณดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ และ ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมในพิธี

ข่าวสาร

ข่าวสาร
21 พฤษภาคม 2564
GC ร่วมกับ ประชารัฐรักสามัคคีระยอง อุดหนุนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดระยอง
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
06 มิถุนายน 2561
GC จับมือภาครัฐ ภาคเอกชน และสังคม ประกาศร่วมมือจัดการปัญหาขยะ และการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
21 ธันวาคม 2555
พีทีที โกลบอล เคมิคอล คว้ารางวัล CSR ระดับโลก จากโครงการ “ฟื้นป่า รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด” [MGRONLINE]
อ่านเพิ่มเติม