15 มิถุนายน 2564

GC เข้าร่วมพิธีประกาศความร่วมมือโครงการ ALL_Thailand...เพื่อจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน

แชร์:

GC เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง “โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน” หรือ PPP Plastics ซึ่งเป็นโครงการที่เล็งเห็นและมีเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหาเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกร่วมกันบนพื้นฐานของการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และหลักการ 3Rs ซึ่งได้แก่ การลดใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการรีไซเคิล (Recycle)

GC เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากพลาสติกที่ใช้แล้วที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี จึงนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคในรูปแบบที่หลากหลาย พร้อมผลักดันให้เกิดระบบจัดการขยะที่ดีจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ตั้งแต่ผู้ผลิต ภาครัฐ ชุมชน และภาคประชาชน เพื่อสร้างกลไกการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ โดย GC พร้อมให้ความร่วมมือในการศึกษา พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะพลาสติกให้สอดคล้องกับแนวทาง BCG (Bio-Circular-Green Economy) รวมถึงได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการต่างๆ กับทุกภาคส่วนในการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการขยะมาตั้งแต่เริ่มต้นในปี 2561 จนได้เห็นความคืบหน้าและผลสำเร็จในมิติต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 GC ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภาคเอกชนต่าง ๆ และ Alliance to End Plastic Waste (AEPW) ประกาศความร่วมมือในโครงการ ALL_Thailand...เพื่อจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน โดย ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร ได้ร่วมกล่าววิสัยทัศน์ด้านการจัดการยะพลาสติกของ GC ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรที่ผลักดันการดำเนินงานของ PPP Plastics โดยกล่าวว่า GC มีความยินดีที่ PPP Plastics สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตร Alliance to End Plastic Waste หรือ AEPW ในการร่วมดำเนิน 3 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการศึกษาแนวทางการจัดการขยะพลาสติกตลอดห่วงโซ่อย่างเป็นระบบดังนี้

  • โครงการ Eco Digiclean Klongtoei เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิตัลมาช่วยในการบริหารจัดการขยะพลาสติกในเขตเมืองใหญ่ โดยนำร่องในพื้นที่คลองเตย กรุงเทพฯ
  • โครงการ Rayong Less-Waste เป็นการขยายโมเดลการจัดการขยะที่ดีอยู่แล้วให้ครอบคลุม 68 เทศบาลในจังหวัดระยอง
  • โครงการ Paving Green Roads เป็นการศึกษาการก่อสร้างถนนจากขยะพลาสติกและยางมะตอย พร้อมลดการใช้ทรัพยากร

อีกทั้ง GC หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือกับ PPP Plastics และพันธมิตร จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการพลาสติกที่ใช้แล้วอย่างเป็นระบบ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ ในการลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทยลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2570

ข่าวสาร

ข่าวสาร
08 เมษายน 2563
GC-มหิดล พัฒนาตู้โควิเคลียร์ ตู้แรกของไทย [เดลินิวส์]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
28 พฤศจิกายน 2561
‘Upcycling the Oceans’ จากขยะสู่แฟชั่นสุดเก๋ ‘จีซี’ เปิดตัวคอลเลคชั่นเสื้อยืดจากขวดพลาสติก
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
21 พฤศจิกายน 2556
GC เปิดตัว “Thailand Collection” ชวนซื้อสินค้าที่รีไซเคิลในราคาจับต้องได้
อ่านเพิ่มเติม