17 สิงหาคม 2564

GC แสดงวิสัยทัศน์แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ในงานเสวนา “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วย BCG Model”

แชร์:

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วย BCG Model” ภายใต้โครงการเสวนา “การกำหนดทิศทางและจัดทำแผนกลยุทธ์คณะ” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การนำหลักความยั่งยืน (Sustainability) โดยการสร้างสมดุล ESG: Environmental, Social และ Governance & Economic มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ การยกระดับเป้าหมายด้านความยั่งยืนเพื่อก้าวสู่ Net Zero ที่ GC ได้ตั้งเป้าไว้ในปี ค.ศ. 2050 รวมถึงมุมมองในการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แนวทางการวิจัยเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า และคุณลักษณะที่สำคัญของบัณฑิตในอนาคต ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ

ข่าวสาร

ข่าวสาร
29 มิถุนายน 2565
GCS จับมือ TOTALENERGIES ติดตั้ง Solar Roof ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero พร้อมสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า คู่ค้า ในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดีตั้งแต่ต้นทาง
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
16 เมษายน 2563
GC สนับสนุนเสื้อกาวน์เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
20 ธันวาคม 2562
ปฏิวัติงานฟุตบอลจุฬา-ธรรมศาสตร์ ชู Waste This Way จัดการขยะเหลือศูนย์
อ่านเพิ่มเติม