17 สิงหาคม 2564

GC แสดงวิสัยทัศน์แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ในงานเสวนา “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วย BCG Model”

แชร์:

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วย BCG Model” ภายใต้โครงการเสวนา “การกำหนดทิศทางและจัดทำแผนกลยุทธ์คณะ” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การนำหลักความยั่งยืน (Sustainability) โดยการสร้างสมดุล ESG: Environmental, Social และ Governance & Economic มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ การยกระดับเป้าหมายด้านความยั่งยืนเพื่อก้าวสู่ Net Zero ที่ GC ได้ตั้งเป้าไว้ในปี ค.ศ. 2050 รวมถึงมุมมองในการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แนวทางการวิจัยเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า และคุณลักษณะที่สำคัญของบัณฑิตในอนาคต ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ

ข่าวสาร

ข่าวสาร
23 เมษายน 2564
GC ชวนชาวระยองเปิดประสบการณ์การอัพไซเคิลกับ “Trashpresso” โรงงานรีไซเคิลเคลื่อนที่เครื่องแรกของไทย [The Lighter Thailand]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
27 มีนาคม 2563
GC ร่วมหารือแนวทางพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุดอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ (Protective Suit) และหมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อ (PAPR) กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
04 กุมภาพันธ์ 2563
GC เปิดโครงการ Upcycling Upstyling ต่อยอดการออกแบบผลิตภัณฑ์ ECO-Design
อ่านเพิ่มเติม