18 มีนาคม 2565

GC ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ในเวทีผู้นำ โครงการ “Climate Action Leaders Forum รุ่น 1” มุ่งแก้ปัญหาวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม

แชร์:

รับฟังวิสัยทัศน์ และ การดำเนินงาน Climate Actions ของ GC เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality คลิกที่นี่ (กรุณาเลือกนาทีที่ 32.00 )

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ ในเวทีผู้นำ โครงการ “Climate Action Leaders Forum รุ่น 1” ณ สโมสรราชพฤกษ์ โครงการนอร์ธ ปาร์ค กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ United Nations Development Program โดย GC ได้เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนโครงการฯ และภาคีร่วมจัดงานฯ เพื่อร่วมสร้างการตระหนักรู้และสร้างเวทีสื่อสารด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เพื่อให้ผู้นำภาคส่วนต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ด้านการแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงาน

รับฟังวิสัยทัศน์ และ การดำเนินงาน Climate Actions ของ GC เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality คลิกที่นี่ (กรุณาเลือกนาทีที่ 32.00 )

ทั้งนี้ ภายในงานฯ ดร.คงกระพัน ได้กล่าวถึงบทบาทของ GC ในการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร Net Zero Emission โดยกล่าวว่า GC ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี และได้บูรณาการและขับเคลื่อนความยั่งยืนนี้ในระดับกลยุทธ์องค์กร ด้วยเล็งเห็นถึงผลกระทบของวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่ใกล้ตัวเราทุกคน และตระหนักดีว่าเป็นหน้าที่ที่เราต้องปกป้องดูแลโลกใบนี้ ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ พร้อมปรับตัวเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนให้ได้อย่างยั่งยืน

โดยการขับเคลื่อนดังกล่าว GC เริ่มต้นจากแนวคิดและความเชื่อที่ว่า เราต้องดีจากข้างใน ดีตลอดกระบวนการผลิต ตลอดจนการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีเหนือกว่ามาตรฐาน และแน่นอนว่าต้องดีต่อคู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทุกด้านเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG รวมถึงการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้

1) Efficiency-driven คือ การผลิตอย่างรู้คุณค่า ลดการปล่อย GHG ตั้งแต่ต้นทางการผลิตด้วยแนวทางและเทคโนโลยีล้ำสมัย

2) Portfolio-driven คือ การปรับโครงสร้างธุรกิจ เพิ่ม Quality of Earning และนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน มาใช้อย่างบูรณาการ

3) Compensation-driven คือ การชดเชยคาร์บอนด้วยแนวทาง และเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงที่หลากหลาย

อีกทั้ง GC ได้ตั้งเป้าหมาย “Together To Net Zero” มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% ภายในปี พ.ศ. 2573 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี พ.ศ. 2593 ตามเจตนารมณ์ของข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) รวมถึงได้วางแผนที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คุณค่าลง 50% ซึ่งทั้งหมดนี้ ยังจะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย Net Zero ในปี พ.ศ. 2608 ได้เร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ GC พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในพลังแห่งความร่วมมือ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ในการรับมือปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเดินหน้าในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ด้วยกัน”

จากเจตนารมณ์ของ โครงการ “Climate Action Leaders Forum รุ่น 1” ว่าด้วยการมุ่งมั่น ร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงาน ต่อสู้ปัญหาวิกฤตสภาพภูมิอากาศนี้ GC พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในพลังแห่งความร่วมมือเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็ง ในการต่อสู้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเดินหน้าในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ด้วยกัน

รับฟังวิสัยทัศน์ และ การดำเนินงาน Climate Actions ของ GC เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality คลิกที่นี่ (กรุณาเลือกนาทีที่ 32.00 )

ข่าวสาร

ข่าวสาร
10 มกราคม 2565
GC ขยายผล YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม สู่โครงการที่มีการดำเนินงานสอดคล้องกับ มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน (BS 8001:2017) สำเร็จเป็นโครงการที่สอง
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
01 พฤษภาคม 2563
ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง CEO GC สนับสนุน Face Shield ผลิตจากพลาสติก PET ของ GC Group เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 แก่ตำรวจตระเวนชายแดน
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
29 มีนาคม 2562
GC เน้นย้ำหลัก 3R และ Circular Economy ในการจัดการขยะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
อ่านเพิ่มเติม