โครงการต้นแบบการบริหารจัดการขยะพลาสติกครบวงจรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับประเทศ

GC ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการ “ต้นแบบการบริหารจัดการขยะพลาสติกครบวงจรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับประเทศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน การใช้พลาสติกชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถสลายตัวได้ด้วยการฝังกลบ และปลูกฝังสำนึกการใช้พลาสติกอย่างรับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติ ไม่เพียงเป็นแหล่งรวมความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ แต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากในแต่ละปี นำมาซึ่งปัญหาขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ตกค้างจากการทิ้งไม่ถูกที่หรือขาดการคัดแยกก่อนทิ้ง ด้วยเหตุนี้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ประกาศความร่วมมือเดินหน้าโครงการ “ต้นแบบการบริหารจัดการขยะพลาสติกครบวงจรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ” เพื่อเป็นโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับประเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขยะพลาสติกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสู่เป้าหมายการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือครั้งนี้จะมีการดำเนินงานหลัก 3 ด้าน คือ 1) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ ทดแทนการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งที่นำกลับมารีไซเคิลได้ยาก 2) ด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ ตั้งแต่การคัดแยกขยะ การพัฒนานวัตกรรม สนับสนุนผลิตภัณฑ์รีไซเคิลหรือ อัพไซเคิลจากความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่า และ 3) ด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างวัฒนธรรมในการใช้และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความรับผิดชอบร่วมกันในสังคม โดยจะมีการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม

การบริหารจัดการขยะพลาสติก จะสำเร็จ ลุล่วง และส่งผลให้อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศสดใส สะอาดตา ปลอดภัย ส่วนหนึ่งอยู่ที่จิตสำนึกของเหล่านักท่องเที่ยว นักเดินทาง ผู้ขึ้นมาเยือนเขาใหญ่ ให้เกิดความรักและหวงแหนผืนป่าแห่งนี้ด้วยหัวใจอย่างแท้จริง

ข้อมูล ณ เมษายน 2564