โครงการ GC รวมพลังรักษ์น้ำ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยองมาตั้งแต่ปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งในพื้นที่ชุมชน และช่วยสนับสนุนให้ชุมชนมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์แหล่งน้ำ และใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าซึ่งกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานประกอบด้วย

1) การสร้างแนวป้องกันตลิ่งพังด้วยกระสอบพลาสติกแบบมีปีก เพื่อลดการกัดเซาะตลิ่ง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ (พื้นที่ดำเนินงาน ได้แก่ คลองตายาย ชุมชนเจริญพัฒนา)

2) การสร้างฝายกักเก็บน้ำ-ฝายดักตะกอน ด้วยกระสอบพลาสติกแบบมีปีก เพื่อกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง ลดปัญหาตะกอนดินสะสมในลำน้ำ ส่งผลให้ลำน้ำมีความลึกมากพอที่จะรับน้ำในช่วงฤดูฝน และช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าขุดลอกคลอง และค่าน้ำสำหรับการอุปโภคและการเกษตร (พื้นที่ดำเนินงาน ได้แก่ คลองหลังโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด และลำน้ำเหนือวัดซอยคีรี)

3) การสร้างฝายชะลอน้ำด้วยวัสดุธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่จำนวน 11 ฝาย สำหรับเป็นแหล่งน้ำและอาหารของสัตว์ป่า หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พบร่องรอยช้างป่าเข้ามาหากินใกล้บริเวณฝายชะลอน้ำ (พื้นที่ดำเนินงาน ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง)

4) การสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้โรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดระยอง โดยได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบ RO (Reverse Osmosis) พร้อมด้วยถังน้ำ InnoPlus เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มน้ำที่สะอาดอย่างเพียงพอ และประหยัดเงินในการซื้อน้ำขวด ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้สนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนจำนวน 4 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ โรงเรียนบ้าน ตะพุนทอง อำเภอเมืองระยอง โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง อำเภอบ้านค่าย โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น อำเภอวังจันทร์ และโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 อำเภอนิคมพัฒนา การสนับสนุนดังกล่าว ช่วยให้โรงเรียนมีน้ำดื่มสะอาด และช่วยนักเรียนประหยัดค่าใช้จ่ายจากการซื้อน้ำขวดได้

5) การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็ม ภัยแล้ง และน้ำท่วมขัง ให้แก่เกษตรกรชาวสวน ถือเป็นการช่วยสร้างความมั่นคงของทรัพยากรน้ำให้แก่พื้นที่ โดยใช้หลักให้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ทั้งนี้ ในปี 2563 ได้มีการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่ชุมชนกรอกยายชาและชุมชนหนองแตงเม เป็นพื้นที่นำร่อง จำนวนทั้งสิ้น 17 บ่อ และในปี 2565 มีแผนจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินเพิ่มอีกจำนวน 2 บ่อ โดยธนาคารน้ำใต้ดิน จะช่วยกักเก็บน้ำฝนลงสู่ใต้ดิน ช่วยให้สวนมีน้ำใช้ตลอดปี

จากการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านการจัดการน้ำให้ชุมชน ช่วยลดความขัดแย้งด้านการจัดการน้ำระหว่างชุมชนกับบริษัทฯ และช่วยลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของกระบวนการผลิตจากการขาดแคลนน้ำ

GC ในฐานะองค์กรคาร์บอนต่ำ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Sustainability) ผ่านการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ GC รวมพลังรักษ์น้ำ ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อการมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่จะสามารถช่วยตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการมุ่งสร้างความยั่งยืน (Sustainability) ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ