โครงการเสริมสร้าง Local SMEs Entrepreneur
(โครงการส่งเสริมสินค้าชุมชน)

GC ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสินค้าชุมชน ที่จะสร้างให้เกิดรายได้ และสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมหลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะการขายสินค้า Online การพัฒนาช่องทางการขาย การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ร้านค้าชุมชนในเพจ การส่งเสริมเครือข่ายขนส่งสินค้า และการพัฒนาสินค้า เป็นต้น

เมื่อชุมชนแข็งแรง...หมายความถึงการที่ชุมชนมีอาชีพและมีรายได้ ที่มั่นคงยั่งยืน โอกาสต่าง ๆ ก็จะเกิดขึ้น และส่งต่อให้กับลูกหลานในรุ่นต่อๆ ไป....

ชุมชนและ GC อยู่ในรั้วบ้านเดียวกัน คือ จังหวัดระยอง GC จึงให้ความสำคัญของการส่งเสริมสินค้าชุมชนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนมีความแข็งแรง สามารถสร้างรายได้และอาชีพได้อย่างยั่งยืน โดยจัดการบรรยาย การเสวนา และการทำ Workshop เพื่อพัฒนาทักษะของชุมชน อาทิ การพัฒนาทักษะการขายสินค้า Online การพัฒนาช่องทางการขาย การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ร้านค้าชุมชนในเพจ การส่งเสริมเครือข่ายขนส่งสินค้า การพัฒนาสินค้า รวมถึงการส่งเสริมการอบรม Product photography & styling

GC ยังคงมุ่งมั่นสานต่อในการสร้างอาชีพ พร้อมติดปีกศักยภาพให้ชุมชนยืนหยัดได้ตัวเองอย่างแข็งแกร่ง พร้อมฝ่าฟันภาวะ COVID-19 ไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ด้วยความตั้งใจที่นำชุมชนฝ่าฟันวิกฤติเศรษฐกิจอันเนื่องมากจากภาวะการระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีการทำมาหากินของชุมชน GC จึงให้ความสำคัญกับช่องทางการจำหน่ายสินค้า โดยสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าให้พนักงานได้มีส่วนร่วมอุดหนุนสินค้าชุมชน จากเดิมเป็นรูปแบบ Onsite ไปสู่ตลาด Online ภายใต้ชื่อ GC Marketplace การสร้าง Line OA พร้อมสอนวิธีการทำใช้งานรับออเดอร์ให้ชุมชน การทำแคตาล็อตสินค้า พร้อมแนะนำการแปรรูปสินค้าหมวดอาหารให้มีการเก็บรักษาไว้ได้นาน และผลิตสินค้าในรูปแบบ Made To Order ลดความเสี่ยงเงินทุนจม สินค้าล้นตลาด

นอกจากนี้ยังจับมือร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนำวิสาหกิจชุมชนติดปีก เสริมสร้างทักษะทางอาชีพ การทำ workshop การทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การเขียน Content สำหรับ Social Media เรียนรู้ข้อดีข้อด้อยผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ พัฒนารูปแบบสินค้าให้มีความหลากหลาย สร้างจุดขายให้โดดเด่น พร้อมที่จะออกตลาดได้ทุกสถานการณ์ การดำเนินการดังกล่าวระหว่าง GC ชุมชน และพันธมิตรต่างๆ ยังคงร่วมมือไปด้วยกันสู่จุดมุ่งหมายให้ชุมชนให้สามารถปรับตัวอยู่ได้แม้จะเจอภาวะวิกฤติใดๆ ก็ตาม

สามารถสร้างรายได้ให้กลับสู่ชุมชนได้เป็นรูปธรรม โดยในปี 2562 มีรายได้กว่า 4.9 ล้านบาท และปี 2563 มีรายได้กว่า 10.9 ล้านบาท

GC ยังคงไม่หยุดที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์และความสุขให้กับชุมชน เพราะรอยยิ้มและความสุขของชุมชน คือ บ้านของเรา....

ข้อมูล ณ เมษายน 2564