บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ด้วยตระหนักดีว่า ระยองคือบ้านของเรา GC จึงร่วมก่อตั้ง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและชุมชนระยองให้มีความเข้มแข็ง ช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนชาวระยองให้มีรายได้มากขึ้น ให้มีความรู้ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้ ก่อเกิดเศรษฐกิจที่ดีต่อ ชุมชนนั้นๆ และส่งผลดีต่อประเทศชาติต่อไปในอนาคต

เราไม่ควรให้ปลาแก่เขา แต่ควรจะให้เบ็ดตกปลาและสอนให้รู้จักวีธีตกปลาจะดีกว่า

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช พระบรมนาถบพิตร องค์รัชกาลที่ 9 คือ แก่นแท้ของโครงการ ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ที่ผ่านมามีการดำเนินการในหลายมาตรการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั้งทางด้านการลดต้นทุนการผลิต การให้ความรู้ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การตลาด การช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิต และการใช้แนวคิด “ประชารัฐ “มาเป็นตัวการแก้ไขปัญหา โดยอาศัยกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วน “ประชารัฐ” คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ช่วยกันแก้ปัญหา และคิดหาทางสร้างอนาคตให้ประเทศไทย ผ่านโครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งมั่นลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

GC เป็นหนึ่งในผู้ร่วมจัดตั้ง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยองฯ ขึ้น เพราะเราตระหนักเสมอว่า ระยองคือบ้านของเรา เมื่อชุมชนอยู่ได้ เราก็อยู่ได้ ทั้งนี้ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยองฯ เกิดขึ้นตามนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสานพลังประชารัฐของรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในระดับพื้นที่ ภายใต้หลักการ ภาครัฐ (สนับสนุน) ภาคเอกชน (ขับเคลื่อน) ภาควิชาการ (ให้องค์ความรู้) ภาคประชาสังคม (สร้างความเข้มแข็ง) และภาคประชาชน (ลงมือทำ) ทุกภาคส่วนร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ส่งเสริมพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ความเข้มแข็งของชุมชน ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมทั้งประเทศเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยองฯ มีเป้าหมายเดียวกัน คือ “สร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อประชาชนมีความสุข”

ดำเนินการ 3 เรื่อง ประกอบด้วย การเกษตร การแปรรูป (SMEs/OTOP) และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งมี บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงาน ภายใต้แนวคิด Social Enterprise (SE) มีเป้าหมายหลักเพื่อสังคม รายได้หลักมาจากการส่งเสริมการกระจายสินค้าและบริการต่างๆ กำไรจะนำไปส่งเสริมชุมชนต่อไป ไม่มีการปันผลให้ผู้ถือหุ้น มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และมีการจดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัท บริษัทประชารัฐรักสามัคคีระยองฯ มีนโยบายหลัก คือ ส่งเสริมการกระจายสินค้าและสถานที่จำหน่ายสินค้าให้กับวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่มช่องทางการตลาด และสร้างความยั่งยืน ความเข้มแข็งให้กับชุมชนส่งเสริมและให้คำปรึกษาเรื่องธุรกิจ การเกษตร ประมง และการท่องเที่ยวครบวงจรให้เป็นแหล่งกระจายสินค้าที่สมบูรณ์ เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค และนักท่องเที่ยว เป็นกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจะขับเคลื่อนผ่าน บริษัทประชารัฐรักสามัคคีระยองฯ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทาง ถึงปลายทาง จนก่อให้เกิดรายได้แล้วนำรายได้นั้นมาต่อยอดพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป

ข้อมูล ณ เมษายน 2564