โครงการปลุกฝัน ปั้นดาว by GC

โครงการปลุกฝัน ปั้นดาว by GC เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของบุตรหลานเยาวชนชุมชนชาวระยอง ให้มีความพร้อมสู่การประกอบอาชีพ พร้อมปลูกฝังแนวคิดสำนึกรักบ้านเกิดและแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ และถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานในปัจจุบันและในอนาคต

ความรู้...จะติดตัวเราไปตลอดชีวิต แต่ความรู้ต้องถูกเติมเต็มตลอดเวลา เพราะโลกหมุนไม่หยุด ความเปลี่ยนแปลงก็ไม่หยุดเช่นกัน.....

เพราะจังหวัดระยองคือบ้านของเรา จุดเริ่มต้นของโครงการปลุกฝัน ปั้นดาว by GC
จึงเกิดขึ้นเมื่อปี 2561 และจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ด้วยมุ่งหวังที่จะพัฒนาทักษะในการเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพ พร้อมยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานในปัจจุบันและอนาคต ให้แก่ลูกหลานชุมชนชาวระยอง ที่จบการศึกษาระหว่างอายุ 20-27 ปี โดยปลูกฝังแนวคิดสำนึกรักบ้านเกิด และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงยังได้รับความร่วมมือจากกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดระยอง (Young Entrepreneurs Chamber of Commerce หรือ YEC Rayong) มาร่วมสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพอีกด้วย

โครงการฯ จะคัดเลือกลูกหลานชุมชนปีละ 60 คน มาร่วมเข้าค่ายเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ประกอบด้วย กิจกรรม Team Building การบรรยาย การเสวนา และการทำ workshop เป็นต้น ซึ่งมีจำนวนหลายคนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำงานบริษัทใน GC Group และกลุ่ม ปตท. อีกด้วย

GC Group ยังคงมุ่งมั่นและไม่หยุดที่จะสรรค์สร้างสิ่งดีดีให้กับบ้านของเราชาวระยอง และสังคมต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ เมษายน 2564