องค์ประกอบหนึ่งในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ GC คือ การสร้างความยืดหยุ่นในการปรับตัว ท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Business Resilience) โดย GC ดำเนินงานด้าน Digital Transformation เพื่อปรับรูปแบบ (Transform) ธุรกิจ เทคโนโลยี และบุคคลากร ให้มีความพร้อมในการดำเนินงานยุคดิจิทัล มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) ผลิตภาพ (Productivity) และความรวดเร็ว (Agility) พร้อมลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ผ่านกลยุทธ์ “Triple Transformation” ประกอบด้วย Business Transformation ร่วมกับหน่วยธุรกิจต่างๆ จัดทำโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Digital Use Case) Technology Transformation ปรับปรุงความพร้อมของระบบสารสนเทศให้สอดรับกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ในอนาคต People Transformation เพิ่มหรือปรับทักษะ (Upskill/ Reskill) ของบุคลากร ให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี

จากกลยุทธ์ดังกล่าว มีการดำเนินงานที่สำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) การนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง มาใช้ในการทำงานทุกด้าน (Advance Analytics in Every Function) และการส่งเสริมการทำงานแบบ Smart Workplace โดยมีรายละเอียด ดังนี้