บริษัทฯ มุ่งมั่นในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทุกโรงงานของบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานISO แสดงถึงการควบคุมดูแลรับผิดชอบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ (Asset and Efficiency Improvement)

ในปี 2564 บริษัทฯ นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตให้สามารถใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าสูงสุด ทั้งในด้านการลดการใช้พลังงานและไอน้ำในกระบวนการผลิต การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ และการลดใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างบูรณาการภายในกลุ่มบริษัทฯ ผ่านการดำเนินโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ Maptaphut Integration Project โครงการ Heavy Gas Project เป็นต้น

ลดการใช้พลังงานได้ถึง

จิกะจูลต่อปี

ลดการปลดปล่อยคาร์บอน

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ตัวอย่างการดำเนินงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ (Asset and Efficiency Improvement)

อ่านเพิ่มเติม

การใช้พลังงานคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Power and Heat)

บริษัทฯ มีทิศทางการนำพลังงานคาร์บอนต่ำมาใช้ในสำนักงานและกระบวนการผลิต โดยปัจจุบันได้ดำเนินโครงการนำร่องด้านการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ภายในโรงงานต่างๆ ของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง และมีการหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานคาร์บอนต่ำอื่นๆ ภายใต้ต้นทุนที่แข่งขันได้มากขึ้นในอนาคต

ตัวอย่างการใช้พลังงานคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Power and Heat)

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

บริษัทฯ ดำเนินโครงการพลังงานทางเลือก เพื่อลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อผลิตไฟฟ้าสำหรับการใช้ประโยชน์ภายในบริษัทฯ

อ่านเพิ่มเติม

การค้นหานวัตกรรมด้านพลังงานคาร์บอนต่ำ ผ่านการลงทุนในรูปแบบ Corporate Venture Capital (CVC)

นอกเหนือจากการดำเนินโครงการข้างต้น บริษัทฯ ยังคงพัฒนา แสวงหา และสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ ผ่านทาง Corporate Venture Capital (CVC) ในการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยที่มีประสิทธิภาพสูงในการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ต้นทุนที่แข่งขันได้มาประยุกต์ใช้ เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของเทคโนโลยีปัจจุบัน ได้แก่ เทคโนโลยีพลังสะอาดในรูปแบบอื่นๆ เช่นพลังงานไฮโดรเจน (Green and Blue Hydrogen) พลังงานชีวภาพ (Biogas) และเทคโนโลยีกระบวนการผลิตล้ำสมัยที่สามารถใช้พลังงานสะอาดทดแทนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

การดำเนินงานด้าน Value Chain Initiatives เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก