22 มีนาคม 2564

ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และคุ้มค่าที่สุด เพื่อโลกของเรา

แชร์:

น้ำเป็นความต้องการพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต และเป็นทรัพยากรสำคัญในการอุปโภคบริโภค การเกษตร หรืออุตสาหกรรม เนื่องในวันที่ 22 มีนาคม ซึ่งเป็นวันน้ำโลก โดยธีมในปีนี้ คือ “การรักษาคุณค่าของน้ำ (Valuing Water)” ด้วยการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้ทุกคนมีน้ำสะอาดใช้อย่างทั่วถึง ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDG) ข้อที่ 6 โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ความต้องการใช้น้ำทั่วโลกเพิ่มขึ้น 1% ต่อปีและ 1 ใน 4 ของประชากรโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตน้ำ

ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์น้ำได้ ด้วยการใช้น้ำเท่าที่จำเป็น และใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ โดยสามารถเริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันได้ เช่น

  • อาบน้ำจากฝักบัวแทนการใช้อ่างอาบน้ำ และการอาบน้ำอย่างรวดเร็ว ไม่เปิดฝักบัวให้น้ำไหลตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้ประหยัดน้ำกว่าการใช้อ่างอาบน้ำถึง 110-200 ลิตร
  • ติดตั้งหัวก๊อกน้ำแบบไหลเอื่อย (Low-flow) เพื่อลดปริมาณการไหลของน้ำให้น้อยลงเวลาใช้ แต่คงความสามารถในการชำละล้างได้สะอาดเหมือนเดิม
  • ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะล้างมือหรือแปรงฟัน
  • กวาดเศษขยะและเช็ดคราบอาหารก่อนล้างจาน ให้มากที่สุด เป็นการช่วยลดปริมาณการใช้น้ำขณะล้างจานได้
  • รินน้ำดื่มให้พอดีในแต่ละครั้ง เพื่อไม่เหลือเททิ้ง อีกวิธีง่ายๆ ที่จะช่วยประหยัดน้ำ
  • นำน้ำที่ใช้ล้างผักผลไม้ ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อ เช่น รดน้ำต้นไม้
  • คอยตรวจสอบมิเตอร์น้ำว่าภายในบ้านมีการรั่วซึมหรือไม่

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือ GC เองก็คำนึงถึงการให้ความรู้และการรณรงค์เรื่องการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยได้นำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำภายในองค์กร เป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าตามหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ด้วยการลดปริมาณน้ำทิ้ง การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตนำมาผ่านการบำบัดเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ รวมไปถึงการใช้นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล (Seawater Reverse Osmosis: SWRO) เพื่อลดปริมาณการดึงน้ำจืดจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาใช้ และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในผลิตภัณฑ์และขอรับรองเครื่องหมาย Water Footprint of Product จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบการใช้น้ำตลอดห่วงโซ่การผลิตของ GC

ถ้าทุกคนร่วมมือช่วยกันอนุรักษ์น้ำ ไม่ว่าจากที่บ้าน โรงเรียน หรือที่ทำงาน ความตั้งใจนั้นจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกของเราได้

แหล่งอ้างอิง: https://www.greenpeace.org/thailand/story/11595/climate-coal-world-water-day-2020/ , https://www.mwa.co.th/ewt_news.php?nid=698

Feature Stories

Feature Stories
09 กันยายน 2565
โลกอยู่ได้ เราอยู่ได้ ร่วมสร้างกระบวนการที่ดี เพื่อวันนี้ และอนาคต
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
11 กุมภาพันธ์ 2563
เจ๋ง วิถี Waste This Way ปลุกพลังสามัคคี บอลจุฬา-ธรรมศาสตร์ ลดก๊าซเรือนกระจกสำเร็จ [The Bangkok Insight]
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
04 ธันวาคม 2561
#WearYourOwnWaste ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไป เมื่อการ Upcycling ช่วยเนรมิตเสื้อผ้าที่ผลิตจากขยะพลาสติก
อ่านเพิ่มเติม