22 มีนาคม 2564

ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และคุ้มค่าที่สุด เพื่อโลกของเรา

แชร์:

น้ำเป็นความต้องการพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต และเป็นทรัพยากรสำคัญในการอุปโภคบริโภค การเกษตร หรืออุตสาหกรรม เนื่องในวันที่ 22 มีนาคม ซึ่งเป็นวันน้ำโลก โดยธีมในปีนี้ คือ “การรักษาคุณค่าของน้ำ (Valuing Water)” ด้วยการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้ทุกคนมีน้ำสะอาดใช้อย่างทั่วถึง ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDG) ข้อที่ 6 โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ความต้องการใช้น้ำทั่วโลกเพิ่มขึ้น 1% ต่อปีและ 1 ใน 4 ของประชากรโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตน้ำ

ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์น้ำได้ ด้วยการใช้น้ำเท่าที่จำเป็น และใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ โดยสามารถเริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันได้ เช่น

  • อาบน้ำจากฝักบัวแทนการใช้อ่างอาบน้ำ และการอาบน้ำอย่างรวดเร็ว ไม่เปิดฝักบัวให้น้ำไหลตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้ประหยัดน้ำกว่าการใช้อ่างอาบน้ำถึง 110-200 ลิตร
  • ติดตั้งหัวก๊อกน้ำแบบไหลเอื่อย (Low-flow) เพื่อลดปริมาณการไหลของน้ำให้น้อยลงเวลาใช้ แต่คงความสามารถในการชำละล้างได้สะอาดเหมือนเดิม
  • ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะล้างมือหรือแปรงฟัน
  • กวาดเศษขยะและเช็ดคราบอาหารก่อนล้างจาน ให้มากที่สุด เป็นการช่วยลดปริมาณการใช้น้ำขณะล้างจานได้
  • รินน้ำดื่มให้พอดีในแต่ละครั้ง เพื่อไม่เหลือเททิ้ง อีกวิธีง่ายๆ ที่จะช่วยประหยัดน้ำ
  • นำน้ำที่ใช้ล้างผักผลไม้ ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อ เช่น รดน้ำต้นไม้
  • คอยตรวจสอบมิเตอร์น้ำว่าภายในบ้านมีการรั่วซึมหรือไม่

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือ GC เองก็คำนึงถึงการให้ความรู้และการรณรงค์เรื่องการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยได้นำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำภายในองค์กร เป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าตามหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ด้วยการลดปริมาณน้ำทิ้ง การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตนำมาผ่านการบำบัดเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ รวมไปถึงการใช้นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล (Seawater Reverse Osmosis: SWRO) เพื่อลดปริมาณการดึงน้ำจืดจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาใช้ และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในผลิตภัณฑ์และขอรับรองเครื่องหมาย Water Footprint of Product จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบการใช้น้ำตลอดห่วงโซ่การผลิตของ GC

ถ้าทุกคนร่วมมือช่วยกันอนุรักษ์น้ำ ไม่ว่าจากที่บ้าน โรงเรียน หรือที่ทำงาน ความตั้งใจนั้นจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกของเราได้

แหล่งอ้างอิง: https://www.greenpeace.org/thailand/story/11595/climate-coal-world-water-day-2020/ , https://www.mwa.co.th/ewt_news.php?nid=698

Feature Stories

Feature Stories
10 พฤษภาคม 2564
Strengthening the Community through the Wat Chak Louk Ya Recycling Waste Management Center
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
25 พฤษภาคม 2563
เปลี่ยนขยะพลาสติกให้กลายเป็น หลอดกันกระแทก ตอบโจทย์การขนส่งสินค้า กับโครงการ Upcycling Upstyling
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
21 กรกฎาคม 2560
PTTGC จับมือ ททท. จังหวัดระยอง และเชฟชุมพล ส่งมอบเมนูอร่อยห้ามพลาดประจำระยอง “10 เมนูอร่อยนี้ที่ระยอง by เชฟชุมพล”
อ่านเพิ่มเติม