22 มีนาคม 2562

การบริหารจัดการน้ำของ GC ด้วยแนวทาง 3Ws + 2Ws

แชร์:

ด้วยคำถามที่ว่า “จะรักษาน้ำที่มีอยู่ให้เพียงพอต่อการใช้ในปัจจุบันและสำหรับคนรุ่นหลังได้อย่างไร?” องค์การสหประชาชาติ (The United Nations) ได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วโลก จากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตั้งแต่ปี 2536 จึงได้มีการกำหนดให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปีเป็นวันน้ำโลก และคำขวัญในปี 2562 นี้เองคือ “Leaving no one behind” หรือ การไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลัง เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SGDs) ที่ทางองค์การสหประชาชาติตั้งเป้าหมายให้โลกพัฒนาไปในทางที่ทุกฝ่ายต้องคำนึงถึงทุกฟันเฟืองในสังคม โดยคนอยู่ได้ เศรษฐกิจเติบโตได้ และที่สำคัญต้องไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของน้ำที่เป็นหนึ่งในความต้องการพื้นฐานของชีวิต จึงได้บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผ่านนโยบายและโครงการต่างๆ ด้วยการนำแนวทาง 3Ws + 2Ws อันประกอบไปด้วย การบริหารจัดการน้ำภายในด้วยแนวทาง 3Ws ได้แก่ การใช้น้ำอย่างคุ้มค่า (Water saving), การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการน้ำ (Water innovation) และความรับผิดชอบการใช้น้ำตลอดห่วงโซ่การผลิต (Water stewardship) และการบริหารจัดการน้ำภายนอกด้วยแนวทาง 2Ws ได้แก่ ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ (Water related) และการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำอย่างยั่งยืน (Water conservation)

GC มีการบริหารจัดการน้ำภายในองค์กรโดยวิธีต่างๆ เช่น การลดการใช้ การใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ในโรงงานต่างๆ ตามหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) การนำเทคโนโลยีผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลมาช่วยลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำจืดในพื้นที่มาบตาพุด การประเมินรอยเท้าน้ำของผลิตภัณฑ์ (Water footprint) เพื่อบริหารจัดการใช้น้ำทั้งทางตรงและทางอ้อมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพ ส่วนการบริหารจัดการน้ำภายนอกองค์กรนั้น GC ได้ยึดหลักการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมให้คนไทยได้คำนึงถึงการใช้น้ำที่สะอาดอย่างรู้คุณค่าอยู่เสมอมา เช่น โครงการฟื้นป่ารักษ์น้ำเข้าห้วยมะหาด เพื่อฟื้นฟูความอุดมความสมบูรณ์ของแหล่งต้นน้ำ ปลูกจิตสำนึกของชุมชน การให้ความช่วยเหลือชุมชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยในปี 2560 บริษัทแจกจ่ายถังน้ำสะอาด InnoPlus ที่ผลิตจากพลาสติกประเภท LLDPE ที่ทนทาน แข็งแรง และน้ำหนักเบาผ่าน “โครงการถังน้ำสะอาด InnoPlus”

ทั้งนี้ หลักการรักษ์น้ำที่ GC นำมาใช้ สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตได้ โดยเริ่มจากสเกลเล็กๆ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้น้ำอย่างการปิดก๊อกน้ำระหว่างการแปรงฟันหรือสระผม การซักผ้าต่อเมื่อได้จำนวนเสื้อผ้าที่มากพอ หรือการนำน้ำที่เหลือจากการซักผ้ามารดน้ำต้นไม้ต่อ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่านั้นทำได้ไม่ยากเลย เริ่มจากตัวท่านเองตั้งแต่วันนี้...

#วันน้ำโลก
#น้ำคือชีวิต
#รักษ์น้ำ
#การบริหารจัดการน้ำ
#แนวทาง 3Ws + 2Ws
#ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก
#องค์การสหประชาชาติ
#The United Nations UN

Feature Stories

Feature Stories
25 พฤษภาคม 2563
เปลี่ยนขยะพลาสติกให้กลายเป็น หลอดกันกระแทก ตอบโจทย์การขนส่งสินค้า กับโครงการ Upcycling Upstyling
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
17 พฤษภาคม 2562
GC พัฒนาจีวรรีไซเคิลแอนตี้แบคทีเรีย ผืนแรกของประเทศไทย สานต่อการจัดการขยะอย่างครบวงจรในโครงการ OUR Khung BangKachao
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
21 กรกฎาคม 2560
“10 เมนูอร่อยนี้ที่ระยอง by เชฟชุมพล” PTTGC จับมือ ททท. จังหวัดระยอง และเชฟชุมพล ส่งมอบเมนูอร่อยห้ามพลาดประจำระยอง
อ่านเพิ่มเติม