22 เมษายน 2562

เมื่อการดูแลโลกใบนี้ เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน

แชร์:

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Environment Program: UNEP) ได้กำหนดให้วันที่ 22 เมษายนของทุกปีเป็นวันคุ้มครองโลก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการดูแลโลกใบนี้เป็นภารกิจที่ทุกคน ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคม และภาคอุตสาหกรรม ต่างช่วยกันเดินหน้าจัดทำโครงการและกิจกรรมดีๆ เพื่อช่วยกันดูแลและรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้คนรุ่นหลังต่อไปมีชีวิตที่ดี

วันนี้ GC ร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ เดินหน้านำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมและเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) รวมถึงการ อนุรักษ์ธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่ต้องการร่วมรักษาโลกใบนี้ เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นนี้ผ่านโครงการและนวัตกรรมต่างๆ ดังนี้

ภาคการศึกษา GC สนับสนุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม หรือแก้ว Bio Cup ซึ่งเป็นแก้วเคลือบพลาสติกชีวภาพ BioPBS ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ 100% ในโครงการ Chula Zero Waste จากสถิติภายหลังการนำมาใช้ภายในจุฬาฯ สามารถลดปริมาณขยะและพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยในช่วงระยะเวลา 8 เดือนที่ผ่านมา (กรกฎาคม 2561-กุมภาพันธ์ 2562) มหาวิทยาลัยสามารถลดปริมาณขยะได้ถึง 12.9 ตัน จากการนำแก้ว Bio Cup ที่ใช้แล้วผ่านกระบวนการในโรงหมักจนกลายเป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน รวมถึงนำไปใช้เป็นภาชนะทดแทนถุงเพาะชำ

อีกทั้ง GC ยังได้สนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากรในการผลิตและใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม BioPBS ทั้งในส่วนของแก้ว และหลอดไบโอพลาสติก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน นับเป็นการสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาที่เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ในการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง หมุนเวียน และเกิดประโชน์สูงสุด

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลในการโครงการ ThinkCycle Bank ที่มุ่งมั่นในการสร้างการตระหนักรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นระยองถึงการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องและเป็นระบบอีกด้วย

ภาครัฐ ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เมื่อเดือนมีนาคม 2562 GC ได้สนับสนุนถุงผ้าที่ผลิตจากขวดพลาสติกใส PET จำนวน 5,000 ใบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อทดแทนการใช้พลาสติกหูหิ้ว โดยนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่อุทยานต่างๆ ในประเทศสามารถใช้ถุงผ้านี้ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยถุงผ้าแต่ละถุงทำมาจากขวดพลาสติกใส 4 ขวดที่ต่างเก็บมาจากพื้นที่เกาะเสม็ดและพื้นที่บ้านเพ จังหวัดระยอง ในโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand (UTO) ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 และทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ภาคธุรกิจ ในปี 2561 ที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับบริษัท สยามภิวรรธน์ จำกัด เปิดตัวโครงการ Circular Living Campaign 2018 ด้วยต้นคริสต์มาสสูง 10 เมตร ที่ผลิตจากกล่องใส่ซีดีเหลือใช้กว่า 2,500 กล่อง พร้อมตลาด Circular Living Market ที่ผู้คนสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์รีไซเคิลที่ผ่านการอัพไซเคิล (Upcycle) มาจากขยะขวดพลาสติกในประเทศที่เก็บมาจากโครงการ UTO อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรต่างๆให้คุ้มค่าและหมุนเวียนด้วยการใช้ชีวิตตามแบบไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลกแบบ Circular Living

นอกจากนี้เช่นกันในปี 2561 ยังได้ร่วมมือกับบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น หรือ MQDC ในการพัฒนาวัสดุก่อสร้างจากการอัพไซเคิลพลาสติกใช้แล้ว เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือศูนย์ RISC (Research & Innovation for Sustainability Center: RISC) รวมถึงยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้บริโภคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค โดยเฉพาะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง อย่างมีความรับผิดชอบอีกด้วย

ด้านศาสนา ในร่วมมือกับวัดจากแดง และชุมชนคุ้มบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ โดยการจัดทำจีวรรีไซเคิลได้ร่วมกับชุมชนในโครงการคุ้งบางกระเจ้าในการนำขยะขวดพลาสติก PET ที่พระสงฆ์และฆราวาสเก็บได้ในชุมชน มาคัดแยก ผ่านกระบวนการ Upcycling แปรรูปเป็นเส้นใยรีไซเคิล เพื่อถักทอเป็นจีวรรรีไซเคิลสีราชนิยมในที่สุด อีกทั้งยังมีการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะครบวงจรในพื้นที่ OUR Khung Bangkachao ซึ่งเป็นโครงการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า จีงนับเป็นการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของวัด ชุมชน และภาคธุรกิจ ที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ความร่วมมือของ GC กับภาคส่วนต่างๆ นอกจากจะเป็นการเน้นย้ำถึงการขยายผลของหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ GC ยึดเป็นหลักในการดำเนินงานภายในองค์กรแล้ว ยังสามารถนำมาขยายผลต่อในวงที่กว้างขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติที่ทุกคนสามารถร่วมมือกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ่านการใช้ชีวิตแบบ Circular Living ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยหลัก 5Rs ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การแปรรูปมาใช้ใหม่ (Recycle) การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน (Renewable) และการปฏิเสธการใช้ (Refuse) รวมไปถึงการบริหารจัดการขยะผ่านการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นแนวทางที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนโลกของเราให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนร่วมกัน#วันคุ้มครองโลก
#Circular Economy
#เศรษฐกิจหมุนเวียน
#Circular Living
#ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก
#WearYourOwnWaste
#หมุนเวียนสู่คุณค่าไม่สิ้นสุด
#5Rs
#Think Cycle Bank
#UpcyclingOurPlanet
#OUR Khung Bangkachao
#Upcycling
#Upcycle

Feature Stories

Feature Stories
14 ธันวาคม 2563
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ตระหนักรู้สู่การปฏิบัติจริงกับ GC Circular Living Symposium 2020 ปีที่ 2
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
18 กรกฎาคม 2562
Waste Runner การแข่งขัน 100 วัน ที่เด็กไทยและภาคเอกชนร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ โดยมีรางวัลเป็นสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่น่าอยู่ขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
17 พฤศจิกายน 2561
จากขยะสู่เสื้อ Upcycling the Oceans, Thailand
อ่านเพิ่มเติม