16 พฤษภาคม 2562

Waste Runner 100 Days Challenge สร้างโมเดลการจัดการขยะของประเทศ

แชร์:

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ด้วยความรับผิดชอบ ให้ความสำคัญในการตระหนักรู้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะในประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืน โดยได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับปัญหาขยะในประเทศไทย จึงได้ร่วมกับองค์กรชั้นนำกว่า 34 องค์กรของประเทศไทย จัดตั้งโครงการ OUR Khung BangKachao ในปี 2561 เพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นและยกระดับวิถีชีวิตชุมชนคุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ จากแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) GC ได้ดำเนินการผลักดันการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ผ่านโครงการ OUR Khung BangKachao โดยการจัดทำจีวรรีไซเคิล โดยนำขยะขวดพลาสติก PET ที่พระสงฆ์วัดจากแดง และฆราวาสเก็บได้ในชุมชนคุ้งบางกะเจ้า มาคัดแยก ผ่านกระบวนการ Upcycling เพื่อแปรรูปเป็นเส้นใยรีไซเคิล ก่อนถักทอเป็นจีวรรรีไซเคิลสีราชนิยม นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะครบวงจรในพื้นที่ OUR Khung BangKachao อีกด้วย

ในวันนี้ GC ได้ร่วมมือกับโครงการ OUR Khung BangKachao จัดการแข่งขันสร้างโมเดลจัดการขยะในประเทศไทย ผ่านชุมชนต้นแบบคุ้งบางกะเจ้า เพื่อเฟ้นหาผู้สนใจในการแก้ไขปัญหาขยะ มาระดมความคิด พัฒนาศักยภาพ ผ่านการแข่งขัน 100 วัน ภายใต้กิจกรรม Waste Runner 100 Days Challenge เพื่อนำไปสู่การต่อยอดให้เกิดธุรกิจต้นแบบด้านการจัดการขยะในพื้นที่ชุมชนต่อไปในอนาคต ผ่านการลงมือทำจริงในชุมชนต้นแบบคุ้งบางกะเจ้า

5 เหตุผลที่นิสิต นักศึกษา พนักงานบริษัท สตาร์ทอัพ หรือผู้เชี่ยวชาญที่สนในเรื่องการจัดการปัญหาของขยะ ควรเข้าร่วมสมัครโครงการ Waste Runner 100 Days Challenge

  • จะเป็น 100 วัน ให้นิสิต นักศึกษา พนักงานบริษัท สตาร์ทอัพ และผู้เชียวชาญที่มีไอเดียล้ำๆ ได้ร่วมสร้างโมเดลการจัดการขยะของประเทศ
  • จะเป็น 100 วัน ที่ผู้สมัครได้เข้าร่วมอบรม และพัฒนาศักยภาพด้วยแนวคิด Design Thinking
  • จะเป็น 100 วัน ของการแข่งขันที่ได้เปลี่ยนพลัง และความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาขยะให้กลายเป็นรูปธรรม
  • จะเป็น 100 วัน ที่ผ่านการลงมือจริงทำในพื้นที่ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า
  • จะเป็น 100 วัน ของการเตรียมพร้อมเพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียง 3 ทีมสุดท้ายไปนำเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาติ Circular Living Symposium – Upcycling Our Planet

ทั้งนี้ ข้อมูลสำหรับกิจกรรมต่างๆของโครงการ Waste Runner 100 Days Challenge สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางต่างๆ ดังนี้:

#WasteRunner100DaysChallenge
#OURKhungBangKachao
#CircularEconomy
#เศรษฐกิจหมุนเวียน
#GCCircularLiving
#ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก
#UpcyclingOurPlanet
#Upcycle
#อัพไซเคิล
#GCChemistryforBetterLiving

Feature Stories

Feature Stories
07 มิถุนายน 2566
Bio Food Serviceware ความสะดวกสบายที่มาพร้อมกับโลกที่ดีขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
18 พฤษภาคม 2563
4 New Normal ..สิ่งที่จะเปลี่ยนไปหลัง COVID-19
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
17 ธันวาคม 2561
#ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก กับ ต้นคริสต์มาสสไตล์รักษ์โลก
อ่านเพิ่มเติม