17 พฤษภาคม 2562

GC พัฒนาจีวรรีไซเคิลแอนตี้แบคทีเรีย ผืนแรกของประเทศไทย สานต่อการจัดการขยะอย่างครบวงจรในโครงการ OUR Khung BangKachao

แชร์:

OUR Khung BangKachao เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2561 โดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้ร่วมมือกับ 34 องค์กร เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการเติบโตทางเศรษฐกิจของผู้คนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น ได้ร่วมมือกับ ที่มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการร่วมกับชุมชนคุ้งบางกะเจ้า พร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตและการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น

ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมและเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นองค์กรต้นแบบที่ยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ภายในองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด มหาชน หรือ GC ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ OUR Khung BangKachao (https://www.ourkhungbangkachao.com/) ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะช่วยส่งเสริมให้ชุมชนบางกะเจ้ามีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน รวมถึงการนำขยะพลาสติกมาเพิ่มมูลค่า สร้างเป็นรายได้ให้กับผู้คนในชุมชนอย่างยั่งยืน

GC ดำเนินงานร่วมกับวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์รวมของคนในชุมชนบางกะเจ้า ให้เป็นศูนย์กลางการจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจร อีกทั้ง ได้จัดตั้งเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้การจัดการขยะ รวมถึงการพัฒนาช่องทางการผลิตสินค้าที่เพิ่มมูลค่าจากการรีไซเคิล ทั้งนี้ ชุมชนคุ้งบางกะเจ้าได้มีการจัดการขยะภายในชุมชน โดยเริ่มจากการนำขยะพลาสติกที่เก็บได้จากภายในวัดและชุมชน รวมถึงขยะพลาสติกที่ผู้มีจิตศรัทธาทั้งจากภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศส่งมาให้ที่วัด มาคัดแยกให้ถูกต้องตามประเภทของพลาสติก เพื่อให้ง่ายต่อการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยแบ่งเป็นขยะ 3 ประเภท ได้แก่

  • ขยะอินทรีย์: วัดจากแดงนำกลับมาผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพ
  • ขยะอันตราย: องค์กรบริหารส่วนตำบล (อบต.) รวบรวมและส่งต่อเพื่อกำจัดต่อไป
  • ขยะรีไซเคิล: GC ร่วมกับพันธมิตร จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการแยกประเภทของพลาสติกแก่ชาวบ้านในชุมชนคุ้งบางกะเจ้า เพื่อให้สามารถแยกขยะพลาสติกตามประเภทได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการประสานงานกับผู้รับซื้อขยะพลาสติก เพื่อให้ขยะพลาสติกสามารถนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพิ่มมูลค่า และยังสร้างรายได้ให้ชุมชนคุ้งบางกะเจ้าอีกต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น รวมถึงเป็นการสืบต่อภูมิปัญญาในการตัดเย็บจีวรอย่างถูกต้องตามหลักพุทธบัญญัติ GC จึงร่วมกับพันธมิตรในการพัฒนาจีวรที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล โดยการใช้นวัตกรรมในการนำขยะขวดพลาสติก PET ที่เก็บได้จากชุมชนบางกะเจ้า โดยพระสงฆ์และฆราวาสวัดจากแดง นำมาคัดแยกเฉพาะขวด PET ชนิดใส แล้วผ่านกระบวนการ Upcycling เพื่อแปรรูปเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล (Recycled Polyester) ก่อนนำไปผสมกับเส้นใยฝ้าย (Cotton) และเส้นใยซิงค์โพลิเอสเตอร์ต้านแบคทีเรีย (Antibacterial Polyester Zinc) ที่มีคุณสมบัติช่วยลดกลิ่นอับเวลาสวมใส่ แล้วนำไปถักทอโดยชาวบ้านชุมชนคุ้งบางกะเจ้าเป็นจีวรรีไซเคิลสีพระราชนิยมที่นุ่งห่มสบาย ไม่ยับง่าย และแห้งไว ทั้งนี้ ผ้าจีวร 1 ผืน ผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิล 15 ขวด และผ้าไตรจีวร 1 ชุด ผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิลทั้งสิ้น 60 ขวด

การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะอย่างครบวงจร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จีวรรีไซเคิลผืนแรกของประเทศไทยที่มีมูลค่าเพิ่มจากขยะพลาสติกในโครงการ OUR Khung BangKachao จึงนับเป็นการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของวัด, ชุมชน และภาคธุรกิจที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดย GC ยังคงสานต่อให้เกิดการใช้พลาสติกอย่างรับผิดชอบที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้น ภายใต้จุดยืน เคมี.. ที่เข้าถึงทุกความสุข

#GCChemistryForBetterLiving
#OURKhungBangKachao
#จีวรรีไซเคิล
#Upcycle
#อัพไซเคิล
#WearYourOwnWaste

Feature Stories

Feature Stories
11 กุมภาพันธ์ 2563
เจ๋ง วิถี Waste This Way ปลุกพลังสามัคคี บอลจุฬา-ธรรมศาสตร์ ลดก๊าซเรือนกระจกสำเร็จ [The Bangkok Insight]
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
23 มกราคม 2562
รู้จัก Thailand Collection ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนโลกได้
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
30 ตุลาคม 2561
GC จับมือ TCDC สร้างนิทรรศการ Yes, Plastic! Things to Rethink: เมื่อพลาสติกต้องคิดใหม่ เสนอมุมมองใหม่ในการเลือกใช้พลาสติกให้มีมูลค่าและดีต่อโลก
อ่านเพิ่มเติม