17 พฤษภาคม 2562

GC พัฒนาจีวรรีไซเคิลแอนตี้แบคทีเรีย ผืนแรกของประเทศไทย สานต่อการจัดการขยะอย่างครบวงจรในโครงการ OUR Khung BangKachao

แชร์:

OUR Khung BangKachao เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2561 โดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้ร่วมมือกับ 34 องค์กร เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการเติบโตทางเศรษฐกิจของผู้คนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น ได้ร่วมมือกับ ที่มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการร่วมกับชุมชนคุ้งบางกะเจ้า พร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตและการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น

ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมและเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นองค์กรต้นแบบที่ยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ภายในองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด มหาชน หรือ GC ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ OUR Khung BangKachao (https://www.ourkhungbangkachao.com/) ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะช่วยส่งเสริมให้ชุมชนบางกะเจ้ามีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน รวมถึงการนำขยะพลาสติกมาเพิ่มมูลค่า สร้างเป็นรายได้ให้กับผู้คนในชุมชนอย่างยั่งยืน

GC ดำเนินงานร่วมกับวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์รวมของคนในชุมชนบางกะเจ้า ให้เป็นศูนย์กลางการจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจร อีกทั้ง ได้จัดตั้งเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้การจัดการขยะ รวมถึงการพัฒนาช่องทางการผลิตสินค้าที่เพิ่มมูลค่าจากการรีไซเคิล ทั้งนี้ ชุมชนคุ้งบางกะเจ้าได้มีการจัดการขยะภายในชุมชน โดยเริ่มจากการนำขยะพลาสติกที่เก็บได้จากภายในวัดและชุมชน รวมถึงขยะพลาสติกที่ผู้มีจิตศรัทธาทั้งจากภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศส่งมาให้ที่วัด มาคัดแยกให้ถูกต้องตามประเภทของพลาสติก เพื่อให้ง่ายต่อการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยแบ่งเป็นขยะ 3 ประเภท ได้แก่

  • ขยะอินทรีย์: วัดจากแดงนำกลับมาผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพ
  • ขยะอันตราย: องค์กรบริหารส่วนตำบล (อบต.) รวบรวมและส่งต่อเพื่อกำจัดต่อไป
  • ขยะรีไซเคิล: GC ร่วมกับพันธมิตร จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการแยกประเภทของพลาสติกแก่ชาวบ้านในชุมชนคุ้งบางกะเจ้า เพื่อให้สามารถแยกขยะพลาสติกตามประเภทได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการประสานงานกับผู้รับซื้อขยะพลาสติก เพื่อให้ขยะพลาสติกสามารถนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพิ่มมูลค่า และยังสร้างรายได้ให้ชุมชนคุ้งบางกะเจ้าอีกต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น รวมถึงเป็นการสืบต่อภูมิปัญญาในการตัดเย็บจีวรอย่างถูกต้องตามหลักพุทธบัญญัติ GC จึงร่วมกับพันธมิตรในการพัฒนาจีวรที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล โดยการใช้นวัตกรรมในการนำขยะขวดพลาสติก PET ที่เก็บได้จากชุมชนบางกะเจ้า โดยพระสงฆ์และฆราวาสวัดจากแดง นำมาคัดแยกเฉพาะขวด PET ชนิดใส แล้วผ่านกระบวนการ Upcycling เพื่อแปรรูปเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล (Recycled Polyester) ก่อนนำไปผสมกับเส้นใยฝ้าย (Cotton) และเส้นใยซิงค์โพลิเอสเตอร์ต้านแบคทีเรีย (Antibacterial Polyester Zinc) ที่มีคุณสมบัติช่วยลดกลิ่นอับเวลาสวมใส่ แล้วนำไปถักทอโดยชาวบ้านชุมชนคุ้งบางกะเจ้าเป็นจีวรรีไซเคิลสีพระราชนิยมที่นุ่งห่มสบาย ไม่ยับง่าย และแห้งไว ทั้งนี้ ผ้าจีวร 1 ผืน ผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิล 15 ขวด และผ้าไตรจีวร 1 ชุด ผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิลทั้งสิ้น 60 ขวด

การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะอย่างครบวงจร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จีวรรีไซเคิลผืนแรกของประเทศไทยที่มีมูลค่าเพิ่มจากขยะพลาสติกในโครงการ OUR Khung BangKachao จึงนับเป็นการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของวัด, ชุมชน และภาคธุรกิจที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดย GC ยังคงสานต่อให้เกิดการใช้พลาสติกอย่างรับผิดชอบที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้น ภายใต้จุดยืน เคมี.. ที่เข้าถึงทุกความสุข

#GCChemistryForBetterLiving
#OURKhungBangKachao
#จีวรรีไซเคิล
#Upcycle
#อัพไซเคิล
#WearYourOwnWaste

Feature Stories

Feature Stories
15 ตุลาคม 2564
“กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล” เปลี่ยนขยะมาเป็นบุญเพียงแค่คุณรู้จักแยก
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
14 กรกฎาคม 2562
สร้างมูลค่าใหม่ให้ขยะพลาสติก กับ ‘Upcycling the Oceans, Thailand’ โครงการต้นแบบของ GC
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
26 ตุลาคม 2561
Circular Living เทรนด์โลกที่ GC เลือก
อ่านเพิ่มเติม