18 กันยายน 2562

GC คว้าอันดับ 1 ดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI ปี 2019 ใน Chemical Sector อีกหนึ่งความภูมิใจ เพื่อคนไทย โดยคนไทย ก้าวไกลในเวทีโลก

แชร์:

นับเป็นเรื่องน่ายินดีต้อนรับการก้าวเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 เมื่อบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้รับการจัดอันดับเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) หรือ DJSI ปี 2562 โดยได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วย Percentile 100 และอยู่ในระดับ Top 10 ของ DJSI World และ Emerging Markets ในกลุ่มเคมีภัณฑ์ (Chemical Sector) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

GC ยึดมั่นในการนำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยสร้างความสมดุล ใน 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และมิติสังคม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลอันเป็นพื้นฐานสำคัญ และจากผลการประเมินในปีนี้ GC มีการดำเนินงานที่โดดเด่นในมิติสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินงาน กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Strategy) การบริหารจัดการน้ำ (Water Management) และความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ (Product Stewardship) รวมทั้งการประยุกต์หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจและขับเคลื่อนในแนวคิด Circular Living เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการสนับสนุนและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ของโลกและประเทศไทย จนได้รับการจัดอันดับ DJSI ให้เป็นบริษัทชั้นนำด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับ 1 อีกด้วย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา GC ได้สร้างสรรค์ผลงานด้านความยั่งยืน รวมทั้งเป็นต้นแบบ (Role Model) และสร้างความร่วมมือให้แก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ สะท้อนถึงมาตรฐานการดำเนินงานด้วยความเป็นเลิศ เป็นองค์กรระดับโลกในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน พร้อมทั้งเป็นองค์กรต้นแบบด้านการดำเนินงานอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรต่างๆ ต่อไป สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

Feature Stories

Feature Stories
25 มิถุนายน 2563
Wood Plastic Composite เฟอร์นิเจอร์ที่เพิ่มคุณค่าจากขยะ สู่วัสดุที่ใช้แทนไม้จริง ในโครงการ Upcycling Upstyling
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
27 พฤษภาคม 2562
"จีวรรีไซเคิล" หนึ่งโครงการดีๆ แห่ง "วัดจากแดง"
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
26 ตุลาคม 2561
Circular Living เทรนด์โลกที่ GC เลือก
อ่านเพิ่มเติม