17 สิงหาคม 2560

โครงการสถาบันวิทยสิริเมธี และ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง

แชร์:

ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ไบโอพลาสติก และพลาสติกชีวภาพ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และเห็นพ้องต้องกันว่า ประเทศไทยควรมีโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยอย่างแท้จริงและมีคุณภาพเทียบเท่าสถาบันชั้นนำของโลก เพื่อสร้างเสริมเยาวชนให้มีความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดดทัดเทียมประเทศชั้นนำในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี และสิงคโปร์ นั่นคือจุดเริ่มต้นของ “โครงการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์และสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก” ในจังหวัดระยอง

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักในการผลิตนักวิจัย สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมระดับ แนวหน้า รวมถึงสร้างสรรค์พลังแห่งการเรียนรู้ที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้เจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ บนพื้นฐานของความยั่งยืน (Sustainability) และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุด เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่อแด่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองและสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยองว่า “โรงเรียนกำเนิดวิทย์” และ “สถาบันวิทยสิริเมธี” ตามลำดับ โดยสถาบันทั้งสองแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 900 ไร่ ณ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

โรงเรียนกำเนิดวิทย์  (Kamnoetvidya Science Academy; KVIS)  เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 6 โดยมุ่งหวังบ่มเพาะและสร้างเด็กที่มีความพร้อมที่จะเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และสามารถต่อยอดและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ประเทศ  โรงเรียน    จะเน้นการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยกลุ่ม ปตท. สนับสนุนทุนการศึกษาทั้งหมด ทั้งนี้ นักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนได้ผ่านการสอบคัดเลือกจาก 5,000 คนทั่วประเทศเหลือเพียง 72 คน แบ่งเป็นห้องละ 18 คน เพื่อไม่ให้จำนวนนักเรียนหนาแน่นจนเกินไป

สถาบันวิทยสิริเมธี”  (Vidyasirimedhi Institute; VISTEC)  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานนามชื่อโรงเรียนซึ่งมีความหมายว่า “สถาบันแห่งผู้รู้อันยอดเยี่ยมด้านวิชาวิทยาศาสตร์” และพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่อสถาบัน  ให้เป็นเกียรติยศอันสูงยิ่งต่อสถาบันฯสืบไป ทั้งนี้ สถาบันฯ เปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกโดยดำเนินการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด  มีเป้าหมายผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “ในระดับโลก” เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสร้างความเจริญ และนับเป็นข้อได้เปรียบที่ กลุ่ม ปตท. ดำเนินธุรกิจด้วยความก้าวหน้า มีโรงงานหลากหลายรูปแบบ  ทำให้สถาบันวิจัยจึงเป็นเสมือนสถานที่ฝึกงานให้กับนักศึกษาของสถาบันฯ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงซึ่งต่างจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ

สถาบันวิทยสิริเมธีมีเป้าหมายที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัย” โดยมิได้เพียงสร้างบัณฑิตแต่เป็นการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาและความเป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดจนสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะด้าน  ตัวชี้วัดความสำเร็จของสถาบันฯ จึงไม่ใช่จำนวนผู้จบการศึกษา หากแต่เป็นผลงานทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ สถาบันฯ มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ติดอันดับ 1 ใน 50 ของโลก และเป็น World Research University ภายในปี 2035 หรือ พ.ศ. 2578

โครงการ: สถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง

ความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม: Growth

วัตถุประสงค์

ด้วยความร่วมมือของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ในการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยองและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดผลประโยชน์ทางธุรกิจ
  • รองรับความต้องการกำลังคนด้านนักวิจัย วิศวกร และบุคลากรเฉพาะทางสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและปิโตรเลียม
  • การรายงานข่าวในเชิงบวก
  • แหล่งของนวัตกรรมและความรู้ใหม่
ตัวชี้วัดผลประโยชน์ทางสังคม/สิ่งแวดล้อม
  • จำนวนทุนที่มอบให้นักเรียน/นักศึกษา/นักวิจัย
  • อัตราการเข้าศึกษาและอบรม
  • อัตราการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย
  • เพิ่มความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน

GC ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี มุ่งสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชน ผ่านการจัดตั้งโครงการสถาบันวิทยสิริเมธี และ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง เพื่อผลักดันเยาวชนสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน ที่สามารถช่วยตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการมุ่งสร้างความยั่งยืน (Sustainability) ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อย่างมีประสิทธิภาพ

Feature Stories

Feature Stories
16 กรกฎาคม 2564
ปุ๋ยอินทรีย์ตราใบจาก ปุ๋ยที่สร้างรอยยิ้มให้ต้นไม้ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
24 กุมภาพันธ์ 2564
ฮาวทูแยก: รู้จักวิธีแยกขยะอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ [The Matter]
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
19 มีนาคม 2561
จากเสม็ดสู่ภูเก็ต “Upcycling the Oceans, Thailand” เดินหน้าแก้ปัญหาขยะพร้อมคืนความสวยงามให้ทะเลไทย ปีที่ 2
อ่านเพิ่มเติม