17 สิงหาคม 2560

โครงการสถาบันวิทยสิริเมธี และ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง

แชร์:

ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ไบโอพลาสติก และพลาสติกชีวภาพ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และเห็นพ้องต้องกันว่า ประเทศไทยควรมีโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยอย่างแท้จริงและมีคุณภาพเทียบเท่าสถาบันชั้นนำของโลก เพื่อสร้างเสริมเยาวชนให้มีความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดดทัดเทียมประเทศชั้นนำในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี และสิงคโปร์ นั่นคือจุดเริ่มต้นของ “โครงการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์และสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก” ในจังหวัดระยอง

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักในการผลิตนักวิจัย สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมระดับ แนวหน้า รวมถึงสร้างสรรค์พลังแห่งการเรียนรู้ที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้เจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ บนพื้นฐานของความยั่งยืน (Sustainability) และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุด เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่อแด่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองและสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยองว่า “โรงเรียนกำเนิดวิทย์” และ “สถาบันวิทยสิริเมธี” ตามลำดับ โดยสถาบันทั้งสองแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 900 ไร่ ณ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

โรงเรียนกำเนิดวิทย์  (Kamnoetvidya Science Academy; KVIS)  เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 6 โดยมุ่งหวังบ่มเพาะและสร้างเด็กที่มีความพร้อมที่จะเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และสามารถต่อยอดและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ประเทศ  โรงเรียน    จะเน้นการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยกลุ่ม ปตท. สนับสนุนทุนการศึกษาทั้งหมด ทั้งนี้ นักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนได้ผ่านการสอบคัดเลือกจาก 5,000 คนทั่วประเทศเหลือเพียง 72 คน แบ่งเป็นห้องละ 18 คน เพื่อไม่ให้จำนวนนักเรียนหนาแน่นจนเกินไป

สถาบันวิทยสิริเมธี”  (Vidyasirimedhi Institute; VISTEC)  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานนามชื่อโรงเรียนซึ่งมีความหมายว่า “สถาบันแห่งผู้รู้อันยอดเยี่ยมด้านวิชาวิทยาศาสตร์” และพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่อสถาบัน  ให้เป็นเกียรติยศอันสูงยิ่งต่อสถาบันฯสืบไป ทั้งนี้ สถาบันฯ เปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกโดยดำเนินการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด  มีเป้าหมายผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “ในระดับโลก” เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสร้างความเจริญ และนับเป็นข้อได้เปรียบที่ กลุ่ม ปตท. ดำเนินธุรกิจด้วยความก้าวหน้า มีโรงงานหลากหลายรูปแบบ  ทำให้สถาบันวิจัยจึงเป็นเสมือนสถานที่ฝึกงานให้กับนักศึกษาของสถาบันฯ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงซึ่งต่างจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ

สถาบันวิทยสิริเมธีมีเป้าหมายที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัย” โดยมิได้เพียงสร้างบัณฑิตแต่เป็นการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาและความเป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดจนสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะด้าน  ตัวชี้วัดความสำเร็จของสถาบันฯ จึงไม่ใช่จำนวนผู้จบการศึกษา หากแต่เป็นผลงานทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ สถาบันฯ มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ติดอันดับ 1 ใน 50 ของโลก และเป็น World Research University ภายในปี 2035 หรือ พ.ศ. 2578

โครงการ: สถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง

ความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม: Growth

วัตถุประสงค์

ด้วยความร่วมมือของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ในการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยองและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดผลประโยชน์ทางธุรกิจ
  • รองรับความต้องการกำลังคนด้านนักวิจัย วิศวกร และบุคลากรเฉพาะทางสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและปิโตรเลียม
  • การรายงานข่าวในเชิงบวก
  • แหล่งของนวัตกรรมและความรู้ใหม่
ตัวชี้วัดผลประโยชน์ทางสังคม/สิ่งแวดล้อม
  • จำนวนทุนที่มอบให้นักเรียน/นักศึกษา/นักวิจัย
  • อัตราการเข้าศึกษาและอบรม
  • อัตราการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย
  • เพิ่มความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน

GC ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี มุ่งสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชน ผ่านการจัดตั้งโครงการสถาบันวิทยสิริเมธี และ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง เพื่อผลักดันเยาวชนสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน ที่สามารถช่วยตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการมุ่งสร้างความยั่งยืน (Sustainability) ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อย่างมีประสิทธิภาพ

Feature Stories

Feature Stories
28 กันยายน 2565
มาร่วม ลด เวียน เปลี่ยนโลก ได้ที่บูธ GC งาน SX 2022
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
25 พฤษภาคม 2563
เปลี่ยนขยะพลาสติกให้กลายเป็น หลอดกันกระแทก ตอบโจทย์การขนส่งสินค้า กับโครงการ Upcycling Upstyling
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
04 ธันวาคม 2561
#WearYourOwnWaste ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไป เมื่อการ Upcycling ช่วยเนรมิตเสื้อผ้าที่ผลิตจากขยะพลาสติก
อ่านเพิ่มเติม