25 ธันวาคม 2560

การอนุรักษ์พลังงาน สำคัญไฉน?

แชร์:

ภายหลังการค้นหาข้อมูลในกูเกิ้ล มีข้อมูลที่น่าสนใจในหลายประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง “การอนุรักษ์” อาทิ การอนุรักษ์ คือการรักษา และใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นๆ ให้นานที่สุด บางเว็บไซต์ระบุว่าการอนุรักษ์ คือการใช้ให้น้อยๆ เพื่อสามารถใช้ให้ได้นานๆ เป็นต้น  แต่สิ่งที่น่าประทับใจ คือหลายภาคส่วนล้วนให้ความสำคัญ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดวันอนุรักษ์ต่างๆ อย่างเป็นเรื่องเป็นราว อาทิ วันอนุรักษ์โลก วันอนุรักษ์มรดกไทย  วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ วันอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น ซึ่ง PTTGC ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ก็ได้ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า โดยมีการวางแผนและควบคุมการใช้พลังงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งให้ความร่วมมือในการลดการสูญเสียพลังงานทุกขั้นตอน พร้อมตรวจสอบและดูแลการใช้อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ตลอดจนยังร่วมสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานภายในสำนักงาน

ในทุกๆ ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน และจัดให้มีรางวัลจากโครงการประกวด Thailand Energy Awards และเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา PTTGC ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ “ Thailand Energy Awards 2017” รางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล ให้แก่ PTTGC สาขา 6 โรงกลั่นน้ำมัน และ PTTGC สาขา 12 โรงโพลีเอททิลีน

คุณรัชดา สวัสดิรักษ์ ผู้จัดการฝ่าย กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม กล่าวว่า “โรงกลั่นน้ำมันได้ยื่นประกวดครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 โดยก่อนหน้านี้เคยยื่นมาแล้ว 3 ครั้ง จึงได้นำเอาบทเรียนทั้ง 3 ครั้งแรกมาเป็นกรณีศึกษาและนำมาพัฒนาปรับปรุง และมองว่าสิ่งที่ท้าทายคือการปิด Gap ระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่จะต้องทำอย่างไรให้สามารถถ่ายทอดหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้กับคณะกรรมการได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตรงตามเกณฑ์การประกวด ซึ่งนับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่สุดท้ายพวกเราก็ทำได้สำเร็จ ซึ่งตลอด 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557 - 2559) ทางโรงกลั่นน้ำมันสามารถประหยัดพลังงานได้ทั้งสิ้น  649,773 MMBTU (Million BTU - หน่วยมาตรฐานด้านพลังงาน) ซึ่งนับเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันทำให้เกิดความสำเร็จ” 

คุณธีระศักดิ์ ณ เชียงใหม่ ผู้จัดการฝ่าย สายการผลิต HDPE1 กล่าวว่าโรงโพลีเอททิลีน HDPE1 เคยยื่นประกวดรางวัล Thailand Energy Awards มาแล้วในปี 2555 ก่อนที่ทางโรงงานจะได้รับ Certificate ISO50001 แต่เนื่องจากยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่ทางคณะกรรมการกำหนดในบางหัวข้อ ทางโรงงานจึงได้กลับมาทบทวน ศึกษาเกณฑ์การประกวดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการด้านพลังงาน โดยนำเอา ISO50001 ที่ได้รับ Certified ในปี 2556 มาพัฒนาต่อยอดจนถึงปัจจุบันอย่างจริงจัง และยื่นประกวดอีกครั้งเมื่อต้นปี 2560 โดยผลจากการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557-2559) ทางโรงงานสามารถประหยัดพลังงานความร้อนและไฟฟ้าได้รวมทั้งสิ้น 48,244 GJ (Gigajoule - หน่วยมาตรฐานด้านพลังงานความร้อน)  และ 4,348  MWh (Megawatts – หน่วยมาตรฐานด้านพลังงานไฟฟ้า) ตามลำดับ คิดเป็นมูลค่ารวม 30 ล้านบาท และได้รับรางวัล Thailand Energy Awards ด้านอนุรักษ์พลังงานตามที่คาดหวังไว้ โดยฝากข้อคิดไว้ว่า หน้าที่ของทุกคนคือการใส่ความรับผิดชอบลงไปในงาน ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนของโลกก็ตาม

พิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards ได้ถูกจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีมาตั้งแต่ปี 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและแสดงความชื่นชมแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน ส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงานและผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ: เกณฑ์พิจารณาการประกวด Thailand Energy AwardNote: Criteria for Competition - Thailand Energy Awards

หัวข้อ เกณฑ์การพิจารณา
1 ความยั่งยืน
1.1 การให้คำมั่นสัญญาของผู้บริหารระดับสูง
1.2 การมีส่วนร่วม
1.3 การนำไปปฏิบัติ
1.4 การจัดตั้งองค์กร
1.5 การพัฒนาบุคลากร
2 ผลกระทบ
2.1 ผลการอนุรักษ์พลังงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
2.2 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
2.3 ดัชนีประสิทธิภาพพลังงาน
2.4 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์พลังงาน
3 การนำไปใช้ได้อย่างแพร่หลาย
3.1 การจัดการองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
3.2 การนำไปปฏิบัติได้แพร่หลาย
4 ความคิดริเริ่ม
4.1 ความคิดสร้างสรรค์
4.2 การนำไปใช้ประโยชน์
5 การนำเสนอ  

Feature Stories

Feature Stories
26 กรกฎาคม 2565
สร้างคนเก่งและดีแบบ GC ด้วยกระบวนการที่ดี
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
25 พฤษภาคม 2563
ผสานพลังผู้ประกอบการและดีไซเนอร์ เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นถุง Reuse สุดชิค ในโครงการ Upcycling Upstyling
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
21 กรกฎาคม 2560
“10 เมนูอร่อยนี้ที่ระยอง by เชฟชุมพล” PTTGC จับมือ ททท. จังหวัดระยอง และเชฟชุมพล ส่งมอบเมนูอร่อยห้ามพลาดประจำระยอง
อ่านเพิ่มเติม