25 ธันวาคม 2560

การอนุรักษ์พลังงาน สำคัญไฉน?

แชร์:

ภายหลังการค้นหาข้อมูลในกูเกิ้ล มีข้อมูลที่น่าสนใจในหลายประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง “การอนุรักษ์” อาทิ การอนุรักษ์ คือการรักษา และใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นๆ ให้นานที่สุด บางเว็บไซต์ระบุว่าการอนุรักษ์ คือการใช้ให้น้อยๆ เพื่อสามารถใช้ให้ได้นานๆ เป็นต้น  แต่สิ่งที่น่าประทับใจ คือหลายภาคส่วนล้วนให้ความสำคัญ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดวันอนุรักษ์ต่างๆ อย่างเป็นเรื่องเป็นราว อาทิ วันอนุรักษ์โลก วันอนุรักษ์มรดกไทย  วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ วันอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น ซึ่ง PTTGC ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ก็ได้ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า โดยมีการวางแผนและควบคุมการใช้พลังงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งให้ความร่วมมือในการลดการสูญเสียพลังงานทุกขั้นตอน พร้อมตรวจสอบและดูแลการใช้อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ตลอดจนยังร่วมสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานภายในสำนักงาน

ในทุกๆ ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน และจัดให้มีรางวัลจากโครงการประกวด Thailand Energy Awards และเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา PTTGC ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ “ Thailand Energy Awards 2017” รางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล ให้แก่ PTTGC สาขา 6 โรงกลั่นน้ำมัน และ PTTGC สาขา 12 โรงโพลีเอททิลีน

คุณรัชดา สวัสดิรักษ์ ผู้จัดการฝ่าย กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม กล่าวว่า “โรงกลั่นน้ำมันได้ยื่นประกวดครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 โดยก่อนหน้านี้เคยยื่นมาแล้ว 3 ครั้ง จึงได้นำเอาบทเรียนทั้ง 3 ครั้งแรกมาเป็นกรณีศึกษาและนำมาพัฒนาปรับปรุง และมองว่าสิ่งที่ท้าทายคือการปิด Gap ระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่จะต้องทำอย่างไรให้สามารถถ่ายทอดหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้กับคณะกรรมการได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตรงตามเกณฑ์การประกวด ซึ่งนับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่สุดท้ายพวกเราก็ทำได้สำเร็จ ซึ่งตลอด 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557 - 2559) ทางโรงกลั่นน้ำมันสามารถประหยัดพลังงานได้ทั้งสิ้น  649,773 MMBTU (Million BTU - หน่วยมาตรฐานด้านพลังงาน) ซึ่งนับเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันทำให้เกิดความสำเร็จ” 

คุณธีระศักดิ์ ณ เชียงใหม่ ผู้จัดการฝ่าย สายการผลิต HDPE1 กล่าวว่าโรงโพลีเอททิลีน HDPE1 เคยยื่นประกวดรางวัล Thailand Energy Awards มาแล้วในปี 2555 ก่อนที่ทางโรงงานจะได้รับ Certificate ISO50001 แต่เนื่องจากยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่ทางคณะกรรมการกำหนดในบางหัวข้อ ทางโรงงานจึงได้กลับมาทบทวน ศึกษาเกณฑ์การประกวดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการด้านพลังงาน โดยนำเอา ISO50001 ที่ได้รับ Certified ในปี 2556 มาพัฒนาต่อยอดจนถึงปัจจุบันอย่างจริงจัง และยื่นประกวดอีกครั้งเมื่อต้นปี 2560 โดยผลจากการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557-2559) ทางโรงงานสามารถประหยัดพลังงานความร้อนและไฟฟ้าได้รวมทั้งสิ้น 48,244 GJ (Gigajoule - หน่วยมาตรฐานด้านพลังงานความร้อน)  และ 4,348  MWh (Megawatts – หน่วยมาตรฐานด้านพลังงานไฟฟ้า) ตามลำดับ คิดเป็นมูลค่ารวม 30 ล้านบาท และได้รับรางวัล Thailand Energy Awards ด้านอนุรักษ์พลังงานตามที่คาดหวังไว้ โดยฝากข้อคิดไว้ว่า หน้าที่ของทุกคนคือการใส่ความรับผิดชอบลงไปในงาน ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนของโลกก็ตาม

พิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards ได้ถูกจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีมาตั้งแต่ปี 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและแสดงความชื่นชมแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน ส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงานและผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ: เกณฑ์พิจารณาการประกวด Thailand Energy AwardNote: Criteria for Competition - Thailand Energy Awards

หัวข้อ เกณฑ์การพิจารณา
1 ความยั่งยืน
1.1 การให้คำมั่นสัญญาของผู้บริหารระดับสูง
1.2 การมีส่วนร่วม
1.3 การนำไปปฏิบัติ
1.4 การจัดตั้งองค์กร
1.5 การพัฒนาบุคลากร
2 ผลกระทบ
2.1 ผลการอนุรักษ์พลังงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
2.2 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
2.3 ดัชนีประสิทธิภาพพลังงาน
2.4 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์พลังงาน
3 การนำไปใช้ได้อย่างแพร่หลาย
3.1 การจัดการองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
3.2 การนำไปปฏิบัติได้แพร่หลาย
4 ความคิดริเริ่ม
4.1 ความคิดสร้างสรรค์
4.2 การนำไปใช้ประโยชน์
5 การนำเสนอ  

Feature Stories

Feature Stories
07 มิถุนายน 2566
Bio Food Serviceware ความสะดวกสบายที่มาพร้อมกับโลกที่ดีขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
25 กรกฎาคม 2562
Lilly’s Goal หญิงสาวผู้ออกสำรวจวิจัยเส้นทางของขยะพลาสติกจากพื้นดินลงสู่ท้องทะเล เพื่อส่งต่อข้อมูลออกไปยังโลกกว้าง
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
22 เมษายน 2562
เมื่อการดูแลโลกใบนี้ เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน
อ่านเพิ่มเติม