28 ตุลาคม 2564

GC ร่วมบรรยายในงาน “Thailand Next Episode #3: Circular Economy นวัตกรรมเพื่ออนาคต”

แชร์:

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับเกียรติเพื่อบรรยายพิเศษในงาน “Thailand Next Episode #3: Circular Economy นวัตกรรมเพื่ออนาคต” ซึ่งจัดโดยเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป เนื่องในโอกาสที่เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ครบรอบ 50 ปี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนผ่านหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน ระหว่างภาครัฐและเอกชน

ในช่วงปาฐกถาพิเศษ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้กล่าวว่า ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะก้าวเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ภายในปี 2580 ด้วยการนำแนวทาง Bio-Circular-Green หรือ BCG Economy ไปปรับใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดร.คงกระพัน ได้บรรยายพิเศษในช่วง “Special Talk: Circular Economy สร้างสมดุล เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดยกล่าวว่า GC มีความเชื่อและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยหลักการ ESG (Environment, Social, and Governance) โดยการสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นหนึ่งในกลไกในการขับเคลื่อนที่สำคัญ ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1. Step Change: ทำบ้านให้แข็งแรง เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 2. Step Out: แสวงหาโอกาสเติบโตเป็นผู้นำในระดับสากล โดยมุ่งเน้นธุรกิจ High Value และ Low Carbon และ 3. Step Up: ยกระดับการดำเนินงานเพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน

อีกทั้ง GC ได้ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานด้าน Decarbonization เพื่อก้าวสู่ Net Zero ในปี ค.ศ. 2050 ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) ให้เป็นศูนย์ ผ่าน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 1. Efficiency-driven: ลด GHG 20% ด้วยการปรับปรุงกระบวนการผลิตในปัจจุบันและอนาคตให้มี การปลดปล่อย GHG น้อยที่สุดพร้อมนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ 2. Portfolio-driven: ลด GHG 25% ด้วยการปรับโครงสร้างธุรกิจในอนาคตโดยมุ่งเน้นธุรกิจคาร์บอนต่ำ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 3. Compensation-driven: ลด GHG 55% ด้วยการชดเชยคาร์บอนที่เหลือ โดยแนวทางและเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงที่หลากหลาย

นอกจากนี้ ดร.คงกระพัน ได้เน้นย้ำว่า ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ทุกองค์กรควรให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เพราะการที่ประเทศไทยจะสามารถดำเนินการเรื่องนี้ได้สำเร็จและเป็นรูปธรรม ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ข่าวสาร

ข่าวสาร
27 ธันวาคม 2565
GC คว้ารางวัล Communitas Awards 2022 จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเลิศด้านการรับผิดชอบต่อสังคม สาขาจริยธรรมและความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน จากการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
20 พฤษภาคม 2563
GC สนับสนุน Face Shield ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
31 มกราคม 2561
เมื่อเสื้อจาก Upcycling Plastic Waste ของ PTTGC พร้อมสำหรับเหล่านักวิ่ง
อ่านเพิ่มเติม