28 ตุลาคม 2564

GC ร่วมบรรยายในงาน “Thailand Next Episode #3: Circular Economy นวัตกรรมเพื่ออนาคต”

แชร์:

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับเกียรติเพื่อบรรยายพิเศษในงาน “Thailand Next Episode #3: Circular Economy นวัตกรรมเพื่ออนาคต” ซึ่งจัดโดยเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป เนื่องในโอกาสที่เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ครบรอบ 50 ปี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนผ่านหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน ระหว่างภาครัฐและเอกชน

ในช่วงปาฐกถาพิเศษ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้กล่าวว่า ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะก้าวเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ภายในปี 2580 ด้วยการนำแนวทาง Bio-Circular-Green หรือ BCG Economy ไปปรับใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดร.คงกระพัน ได้บรรยายพิเศษในช่วง “Special Talk: Circular Economy สร้างสมดุล เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดยกล่าวว่า GC มีความเชื่อและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยหลักการ ESG (Environment, Social, and Governance) โดยการสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นหนึ่งในกลไกในการขับเคลื่อนที่สำคัญ ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1. Step Change: ทำบ้านให้แข็งแรง เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 2. Step Out: แสวงหาโอกาสเติบโตเป็นผู้นำในระดับสากล โดยมุ่งเน้นธุรกิจ High Value และ Low Carbon และ 3. Step Up: ยกระดับการดำเนินงานเพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน

อีกทั้ง GC ได้ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานด้าน Decarbonization เพื่อก้าวสู่ Net Zero ในปี ค.ศ. 2050 ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) ให้เป็นศูนย์ ผ่าน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 1. Efficiency-driven: ลด GHG 20% ด้วยการปรับปรุงกระบวนการผลิตในปัจจุบันและอนาคตให้มี การปลดปล่อย GHG น้อยที่สุดพร้อมนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ 2. Portfolio-driven: ลด GHG 25% ด้วยการปรับโครงสร้างธุรกิจในอนาคตโดยมุ่งเน้นธุรกิจคาร์บอนต่ำ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 3. Compensation-driven: ลด GHG 55% ด้วยการชดเชยคาร์บอนที่เหลือ โดยแนวทางและเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงที่หลากหลาย

นอกจากนี้ ดร.คงกระพัน ได้เน้นย้ำว่า ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ทุกองค์กรควรให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เพราะการที่ประเทศไทยจะสามารถดำเนินการเรื่องนี้ได้สำเร็จและเป็นรูปธรรม ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ข่าวสาร

ข่าวสาร
12 ตุลาคม 2563
กลุ่ม ปตท. เปิดตัวนวัตกรรมพลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน “โซลาร์ชนิดลอยน้ำทะเล” แห่งแรกของประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
27 มีนาคม 2560
เชิญชวนร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ การคัดเลือกสุดยอดเชฟ โครงการเชฟชุมพล สร้างเชฟชุมพล
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
02 ตุลาคม 2559
‘จีซี’ ร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ผ่านโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ‘ลุฟฟาลา’ [ฐานเศรษฐกิจ]
อ่านเพิ่มเติม