02 พฤศจิกายน 2564

GC รับมอบหนังสือสารานุกรม “โครงการเส้นทางแห่งความสุข” จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

แชร์:

หลังจากที่ GC ซึ่งมีสถานประกอบการอยู่ในจังหวัดระยอง ซึ่งนับว่าบ้านของ GC ได้ดำเนิน “โครงการเส้นทางแห่งความสุข” ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2563 นั้น “โครงการเส้นทางแห่งความสุข” ได้ยกระดับและชูอัตลักษณ์ของจังหวัดระยอง ตั้งแต่รากเหง้าประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โดยการค้นคว้าหาข้อมูลทางวัฒนธรรมของจังหวัดระยอง ด้วยวิธีทางโบราณคดี เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดระยองให้คงอยู่ต่อไป และเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมในจังหวัดระยองให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับมอบชุดหนังสือสารานุกรม “โครงการเส้นทางแห่งความสุข” โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 50 ชุด พร้อมด้วย ข้อมูลด้านนวัตกรรมด้านการศึกษาสำหรับหลักสูตรท้องถิ่นเมืองระยองและนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเมืองระยองอย่างยั่งยืน ฐานข้อมูลงานวิจัยระบบสารสนเทศ รวมถึงพระพุทธรูปจำลองหลวงพ่อหวาย องค์พระประธานของวัดราชบัลลังก์ประดิษฐาราม ซึ่งผลิตจากเรซินหล่อรวมกับวัสดุสังเคราะห์พลาสติก เช่น ฝาขวดพลาสติกบด จากเครื่อง Trashpresso โรงงานอัพไซคลิงเคลื่อนที่ ซึ่งสามารถลดปริมาณขยะพลาสติก ด้วยการแปลงพลาสติกใช้แล้วให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มได้ และเม็ดพลาสติกสีดำและสีขาวที่ไม่ผ่านคุณภาพการผลิตของหน่วยงานนวัตกรรมของ GC จาก ผศ.ดร.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมคณาจารย์จากคณะโบราณคดี และคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องรับรอง ชั้น 18 อาคาร EnCo A

ทั้งนี้ ชุดหนังสือสารานุกรมนี้ เป็นการสรุปองค์ความรู้ทางวิชาการจากการทำวิจัยเชิงโบราณคดี ใน 4 อำเภอของ จังหวัดระยอง ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบ้านค่าย อำเภอแกลง และอำเภอบ้านฉาง ซึ่งต่อยอดไปสู่การจัดทำเป็นสื่อให้ความรู้เชิงประจักษ์ที่เข้าใจง่าย สวยงาม และทันสมัย โดยแต่ละชุดประกอบด้วยหนังสือ 5 เล่มตามหัวข้องานวิจัย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน และต่อยอดทางการศึกษาให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์และรากเหง้าของจังหวัดระยองต่อไป

ข่าวสาร

ข่าวสาร
20 มกราคม 2564
GC จัดโครงการฮาวทูแยก-แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ [The Key News]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
18 มิถุนายน 2563
GC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันวิทยสิริเมธี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และกลุ่มบริษัทโปลิโฟม ร่วมพัฒนาและส่งมอบ “หุ่นยนต์แบ่งปัน” หุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
06 มิถุนายน 2561
GC จับมือภาครัฐ ภาคเอกชน และสังคม ประกาศร่วมมือจัดการปัญหาขยะ และการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม