02 มิถุนายน 2563

GC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19

แชร์:

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน GC ให้การต้อนรับ พร้อมตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้น GC ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ Synergy Hall, EnCo C เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามกฎหมาย ตลอดจนอนุมัติแผนการออกหุ้นกู้ ซึ่งในปีนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมจำนวน 1,895 ราย (นับเป็นจำนวนคนที่เดินทางมา ณ สถานที่จัดประชุม จำนวน 261 คน)

ทั้งนี้ ภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และประกาศกรุงเทพมหานคร** รวมทั้งคำนึงถึงกฎหมาย ข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การตั้งจุดตรวจคัดกรอง ให้ผู้ถือหุ้นกรอกแบบคัดกรองโรคฯ การตั้งจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ การกำหนดระยะห่างทางสังคม 2 เมตร เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด การจัดจำนวนที่นั่งผู้ถือหุ้น ห้องละไม่เกิน 50 ที่นั่ง การกำหนดให้มีการเช็คอิน-เช็คเอาท์บนแอพพลิเคชั่นไทยชนะก่อนการลงทะเบียนเข้าประชุม การกำหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บริเวณที่จัดประชุม และใช้เวลาประชุมไม่เกิน 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม (Web-live Broadcast) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพียงผู้ถือหุ้นลงทะเบียนโดยระบุเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ก่อนเข้าชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเท่านั้น ซึ่งนับได้ว่าบริษัทฯ มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความพร้อมในการปรับตัว และตอบสนองเทรนด์ New Normal ได้เป็นอย่างดี

**หมายเหตุ: บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 9

ข่าวสาร

ข่าวสาร
18 มีนาคม 2565
GC ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ในเวทีผู้นำ โครงการ “Climate Action Leaders Forum รุ่น 1” มุ่งแก้ปัญหาวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
23 มีนาคม 2563
GC ร่วมสู้ภัย COVID-19 สนับสนุนเสื้อกาวน์เพื่อป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาล 12 แห่ง
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
23 ธันวาคม 2562
สานต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ททท. จับมือ GC และมูลนิธิ ECOALF จัดงาน “Shade of Blue Ocean ร่วมแรงร่วมใจทะเลไทยสวยงาม” ภายใต้โครงการ “Upcycling the Oceans, Thailand” [Matichon]
อ่านเพิ่มเติม