02 มิถุนายน 2563

GC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19

แชร์:

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน GC ให้การต้อนรับ พร้อมตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้น GC ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ Synergy Hall, EnCo C เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามกฎหมาย ตลอดจนอนุมัติแผนการออกหุ้นกู้ ซึ่งในปีนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมจำนวน 1,895 ราย (นับเป็นจำนวนคนที่เดินทางมา ณ สถานที่จัดประชุม จำนวน 261 คน)

ทั้งนี้ ภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และประกาศกรุงเทพมหานคร** รวมทั้งคำนึงถึงกฎหมาย ข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การตั้งจุดตรวจคัดกรอง ให้ผู้ถือหุ้นกรอกแบบคัดกรองโรคฯ การตั้งจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ การกำหนดระยะห่างทางสังคม 2 เมตร เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด การจัดจำนวนที่นั่งผู้ถือหุ้น ห้องละไม่เกิน 50 ที่นั่ง การกำหนดให้มีการเช็คอิน-เช็คเอาท์บนแอพพลิเคชั่นไทยชนะก่อนการลงทะเบียนเข้าประชุม การกำหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บริเวณที่จัดประชุม และใช้เวลาประชุมไม่เกิน 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม (Web-live Broadcast) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพียงผู้ถือหุ้นลงทะเบียนโดยระบุเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ก่อนเข้าชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเท่านั้น ซึ่งนับได้ว่าบริษัทฯ มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความพร้อมในการปรับตัว และตอบสนองเทรนด์ New Normal ได้เป็นอย่างดี

**หมายเหตุ: บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 9

ข่าวสาร

ข่าวสาร
01 พฤศจิกายน 2565
กทม. จับมือ GC เปลี่ยนกองขยะให้เป็นป่า เปิดโครงการ “ยิ่งปลูก ยิ่งดี” สร้างพื้นที่สีเขียว 55 ไร่ ฟอกปอดให้คนกรุง
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
02 กรกฎาคม 2562
Crafting Your Own Business พลาสติกสร้างฝัน ก้าวแรกสู่มืออาชีพ
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
26 กุมภาพันธ์ 2558
พีทีที โกลบอล เคมิคอล รับโล่แสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรี เป็นหนึ่งใน 10 บริษัทไทย เป็นสมาชิก DJSI World Member
อ่านเพิ่มเติม