โครงการฮาวทูแยก....แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ

รับมือและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

หน้ากากอนามัยใช้แล้ว หากทิ้งอย่างไม่ถูกที่ถูกวิธี อาจกลายเป็นการแพร่เชื้อได้ GC เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขอนามัยคนไทย จึงร่วมกับ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และ GDH พันธมิตรในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ “ฮาวทูแยก..แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ” สร้างความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกและจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกวิธี พร้อมส่งมอบถุงขยะสีแดงสำหรับใส่ขยะมูลฝอยติดเชื้อ และถังขยะสีแดงแบบใช้เท้าเหยียบ ลดการสัมผัส ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ การดูแลตนเอง และครอบครัวให้ปลอดภัยด้วยการสวมใส่หน้ากาก ล้างมือ รักษาการเว้นระยะห่างทางสังคมนั้นเป็นมาตรการที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในขณะเดียวกัน การทิ้งหน้ากากอนามัย กระดาษชำระ ถุงมือ และชุดอุปกรณ์ป้องกัน ก็ทำให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้นตามไปด้วย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและแพร่เชื้อต่อผู้อื่น เพราะการจัดการขยะติดเชื้ออย่างไม่เหมาะสมไม่เพียงเป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ในชุมชน พนักงานเก็บขยะ และสถานที่กำจัดขยะแล้ว ยังอาจทำให้ขยะติดเชื้อแพร่กระจายไปในที่สาธารณะ แม่น้ำลำคลอง จนขยายไปสู่วงกว้างในที่สุด

GC ในฐานะองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนของประเทศไทย ได้ริเริ่ม “โครงการฮาวทูแยก..แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ” โดยประสานกับภาครัฐและพันธมิตร สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกับการคัดแยกขยะและจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกวิธี ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางแบบครบวงจร พร้อมส่งมอบถุงขยะสีแดงสำหรับใส่ขยะมูลฝอยติดเชื้อ ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง InnoPlus นวัตกรรมจาก GC ที่ทนทาน แข็งแรง เหนียว ป้องกันความชื้น ลดการแพร่กระจายเชื้อ ปลอดภัยต่อการจัดเก็บขยะ และได้รับการรับรอง Carbon Footprint และถังขยะสีแดงแบบใช้เท้าเหยียบ ลดการสัมผัส ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ความจุ 120 ลิตร สำหรับนำไปใช้จัดการกับขยะมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่เสี่ยง

โดย GC ได้ร่วมกับ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และ GDH พันธมิตรในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เปิดตัวโครงการ “ฮาวทูแยก..แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ”

ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ต่อ - ธนภพ ลีรัตนขจร และ เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ หรือ แจ็ค แฟนฉัน ตัวแทนของคนรุ่นใหม่ชวนคนไทยหันมาใส่ใจและให้ความสำคัญกับการคัดแยกขยะติดเชื้อ

พร้อมกันนี้ GC ได้ส่งมอบถุงขยะสำหรับขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 35,000 ใบ และถังขยะสีแดงสำหรับขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 300 ใบ ให้แก่สำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย และส่งมอบถุงขยะสีแดง จำนวน 15,000 ใบ และถังขยะสีแดง จำนวน 150 ใบ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง เพื่อนำไปบริหารจัดการกับขยะมูลฝอยติดเชื้อต่อไป และเพื่อให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง โครงการได้ใช้ภาษาเมียนมาร์บนถุงขยะสีแดงและถังขยะสีแดง

นอกจากนี้ GC ได้ร่วมกับ ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป พันธมิตรด้านความยั่งยืน สร้างความเข้าใจด้านการคัดแยกขยะติดเชื้อในจังหวัดสมุทรสาครอย่างต่อเนื่อง นับเป็นการนำร่องของภาคเอกชนในการนำโครงการไปปฏิบัติจริง เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่จังหวัดอื่น ๆ ต่อไป

สำหรับการทิ้งหน้ากากอนามัยจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกวิธีนั้น เมื่อถอดหน้ากากอนามัย ห้ามสัมผัสด้านในและด้านนอกหน้ากาก ให้พับหน้ากาก เก็บส่วนที่สัมผัสร่างกายไว้ด้านในแล้วตัดสาย จากนั้นทิ้งหน้ากากลงในถุงขยะสีแดง รัดปากถุงให้แน่น เขียนบนถุงว่าเป็น “ขยะติดเชื้อ” หรือทิ้งลงในถังขยะสีแดงสำหรับขยะติดเชื้อ เสร็จแล้วให้ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่

GC เชื่อมั่นใน Chemistry for Better Living และพร้อมเคียงข้างสังคมไทยในทุกสถานการณ์ ด้วยการสนับสนุนและผสานพลังพันธมิตร ส่งเสริมพฤติกรรมและสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการบริโภคอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตและกลับมาดำเนินชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็ว

ข้อมูล ณ เมษายน 2564