โครงการด้านการประหยัดพลังงาน (Energy Conservation Projects)

บริษัทฯ จัดทำโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานทั้งสิ้น 82 โครงการ ในปี 2564 โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานด้านการลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต

ลดการใช้พลังงานได้ถึง

จิกะจูลต่อปี

ลดการปลดปล่อยคาร์บอน

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

โครงการด้านการลดการปล่อยไอน้ำ (Steam Reduction Projects)

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการลดการใช้ไอน้ำในกระบวนการผลิต ทั้งสิ้น 29 โครงการ เช่น การ Optimize การใช้ไอน้ำใน Sulfolane Unit ที่ โรงอะโรเมติกส์ 1 (GC 4)

ลดการใช้พลังงานได้ถึง

จิกะจูลต่อปี

ลดการปลดปล่อยคาร์บอน

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

โครงการด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ (Digitalization Projects)

ในปี 2563 บริษัทฯ นำ Advance Process Control (APC) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตรวมทั้งสิ้น 6 โครงการ เช่น การปรับปรุง APC ที่ใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด

ลดการใช้พลังงานได้ถึง

จิกะจูลต่อปี

ลดการปลดปล่อยคาร์บอน

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

โครงการ Maptaphut Integration (MTPi)

ในปี 2563 บริษัทฯ จัดทำโครงการ Maptaphut Integration (MTPi) โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการพลังงานและสาธารณูปโภคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการสูญเสียระหว่างทาง และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้โครงการนี้ยังมีการบริหารจัดการของเสียแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถจัดการของเสียให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งมีแนวทางในการใช้พลังงานทดแทนในกระบวนการผลิต การขนส่ง และการจัดการของเสีย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากร รวมถึงลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยของกลุ่มบริษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

โครงการ Heavy Gas

ในปี 2563 บริษัทฯ ดำเนินการบรูณาการความร่วมมือในส่วนของโรงงานต้นน้ำ โดยได้มีการนำก๊าซตัวเบา จาก โรงอะโรเมติกส์ 1 (GC 4), โรงงานอะโรเมติกส์ 2 (GC 5), โรงกลั่นน้ำมัน (GC6) ซึ่งเป็น By-product ที่โดยปกติจะถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงที่เตาเผา นำเข้าสู่กระบวนการกลั่นคัดแยก อีเทน โพรเพน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่ โรงโอเลฟินส์ 2 (GC3) เพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ส่งต่อไปยังโรงงานปลายน้ำ แทนการเผาทิ้ง กว่า 157,000 ตัน/ปี

ดำเนินงานด้านการลดการปล่อยแฟลร์ (Flare Reduction)

บริษัทฯ ได้ดำเนินการลดการสูญเสียไฮโดรคาร์บอน เข้าสู่ระบบแฟลร์ โดยทำการสำรวจอุปกรณ์ในโรงงาน (Control Valve และ Process Safety Valve) ด้วยเทคโนโลยี Acoustic Meter เพื่อตรวจสอบการรั่วไหลของไฮโดรคาร์บอนจากกระบวนการผลิตออกสู่แฟลร์

เกี่ยวกับ Efficiency-Driven