GC Group โดย GC Estate ร่วมปลูกสวนป่านิเวศ ระยองวนารมย์ ซึ่งเป็นการปลูกป่าอย่างยั่งยืนตามหลัก Eco Forest ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยจากที่มีการสำรวจพบว่า มีพื้นที่การปลูกป่าทั้งหมด 80 ไร่ และสามารถดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้ 1,270 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า1

เริ่มจากความตั้งใจพัฒนาพื้นที่ต้นแบบป่านิเวศ (Eco Forest)

ผืนป่าและความหลากหลายทางธรรมชาติ เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โครงการป่านิเวศ ระยองวนารมย์ เกิดขึ้นจากความตั้งใจของกลุ่ม ปตท. ที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) เริ่มตั้งแต่ปี 2556 บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน (PTT) มีความมุ่งมั่นที่จะขยายผลโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย บนพื้นที่ 5 ไร่ ที่เป็นพื้นที่แนวกำแพงธรรมชาติ (Protection Strip) จึงได้ขยายและพัฒนาป่านิเวศ ระยอง วนารมย์ ในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบป่านิเวศ (Eco Forest) และเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้และระบบนิเวศ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความร่มเย็นให้กับชุมชนชาวระยอง2 3

สู่โครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน T-VER

ต่อมา ในปี 2558 โครงการป่านิเวศระยองวนารมย์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program หรือ T-VER) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) ประเภทโครงการป่าไม้สีเขียว4 ซึ่งการขึ้นทะเบียนดังกล่าว เป็นการรับรองว่า โครงการป่านิเวศระยองวนารมย์ เป็นโครงการที่ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนได้

ป่านิเวศระยองวนารมย์

ต่อมา โครงการป่านิเวศ ระยองวนารมย์ อยู่ภายใต้การดูแลของ GC Group โดย GC Estate เป็นผู้ขับเคลื่อนการดูแลต้นไม้ให้คงสภาพสมบรูณ์อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการตัดต้นไม้ใดๆ ในพื้นที่ป่านิเวศ ระยองวนารมย์ ซึ่งทุกปี GC Estate จะรายงานผลการดำเนินงานให้กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก อย่างสม่ำเสมอ

หนึ่งในโครงการสำคัญที่ขับเคลื่อน GC สู่เป้าหมาย Net Zero

ปัจจุบัน โครงการป่านิเวศ ระยองวนารมย์ นับเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อน GC Group สู่เป้าหมายด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนจกลงให้เหลือ 0 ภายในปี 2050 (Net Zero 2050) ตามแนวทางลดการปล่อยคาร์บอน (Decarbonization Pathways) ที่มีกรอบการดำเนินงานเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Transition Framework) ด้านการชดเชยคาร์บอน (Compensation) ด้วยวิธีดูดซับคาร์บอนจากธรรมชาติ (Nature-Base Solutions) โดยกรอบการดำเนินงานดังกล่าว จะเป็นแนวปฏิบัติที่ช่วยให้ธุรกิจของ GC Group เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยไม่ละเลยหน้าที่ในการดูแลสิ่งแวดล้อม และสังคม สมเป็นเคมีที่เข้าถึงทุกความสุขอย่างแท้จริง

เกี่ยวกับ Net Zero > Compensation คลิก

ข้อมูล ณ ตุลาคม 2564


1 GCME.(2563). ระบบ Back Office โครงการคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจ (T-VER)
2 ข่าวประชาสัมพันธ์ 2556 https://www.ryt9.com/s/prg/1652667
3 จดหมายข่าวผู้ถือหุ้นสามัญปตท https://ptt.listedcompany.com/misc/NEWSLETTER/20151028-ptt-newsletter-03-2015.pdf
4 T-VER 2558 https://ghgreduction.tgo.or.th/th/tver-database-and-statistics/t-ver-registered-project/item/807-ptt-eco-forest-rayong-wanarom.html