โครงการ Upcycling SE
(บริษัท สานพลังวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด) ร่วมกับกลุ่ม ปตท.

โครงการ Upcycling SE เป็นโครงการในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ภายใต้บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ของกลุ่ม ปตท. เพื่อการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจรและมีความยั่งยืน จากการจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่นและของใช้ในชีวิตประจำวันที่ผลิตจากขวดพลาสติกใช้แล้วประเภท PET ที่เพิ่มมูลค่าโดยผ่านกระบวนการ Upcycling และ Recycle ซึ่งเป็นการตอกย้ำแนวคิด GC Circular Living ในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวคิด GC Circular Living หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ คุณค่าที่ไม่รู้จบ...

โครงการ Upcycling SE เป็นโครงการที่ GC ดำเนินการในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ภายใต้บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (Sarn Palung Social Enterprise: SPSE) ของกลุ่ม ปตท. เพื่อบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจรและยั่งยืน และสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านกระบวนการ Upcycling ซึ่งเป็นการนำขวดพลาสติก PET ที่ใช้แล้ว มาผ่านกระบวนการรีไซเคิลจนได้เป็นสินค้าแฟชั่นและของใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า และเฟอร์นิเจอร์ จัดจำหน่ายให้ทั้งลูกค้าองค์กรและลูกค้าทั่วไป ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ Trademark “Upcycling by GC” และ “Upcycling Plastic Waste” โดยขยะพลาสติกที่นำมาใช้ในโครงการนำมาจากกิจกรรมที่รวบรวมและคัดแยกขยะร่วมกับชุมชนและโรงเรียนในจังหวัดระยองภายใต้โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand และ โครงการ Think Cycle Bank หรือ ธนาคารทิ้ง-ไซเคิล ที่ GC ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

โครงการ Upcycling SE มีวัตถุประสงค์ในการสร้างอาชีพ/สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผ่านการมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิต

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก โดยนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มกลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ผ่านกระบวนการ Upcycling รวมถึงการเป็นต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคมที่มีการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจรและยั่งยืนตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีเป้าหมายเพื่อบริหารและจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจรและยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบาย GC Circular Living ในทุกมิติ กล่าวคือ การรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสร้างการตระหนักรู้ในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถนำไปรีไซเคิลและหมุนกลับมาใช้ซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

การดำเนินโครงการฯ สร้างให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2562 – 2563 มีกำไรจากการดำเนินโครงการรวม 5.33 ล้านบาท จากการจำหน่ายสินค้าประมาณ 52,550 ชิ้น ได้รับการตอบรับในเชิงบวกผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ มียอดการสั่งซื้อจากลูกค้าที่เป็นองค์กรจำนวน 30 ราย รวมถึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดทำแคมเปญเพื่อช่วยเหลือสังคมร่วมกับแบรนด์ที่มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและชุมชน ได้แก่ Artstory โดยมูลนิธิออทิสติกไทย โครงการปักจิตปักใจ ภายใต้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และ 2 ชุมชน จังหวัดระยอง ได้แก่ ชุมชนเจริญพัฒนา และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเอื้ออาทร ซึ่งสร้างให้เกิดรายได้กลับคืนสู่ชุมชน

GC มุ่งหวังที่จะสร้างสรรค์ทุกความสุขให้กับชุมชน สังคมโดยรวม อย่างต่อเนื่องต่อไป....

ข้อมูล ณ เมษายน 2564