28 พฤษภาคม 2562

GC กับบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด พลังสร้างสังคมให้เข้มแข็ง ด้วยแรงนวัตกรรมขององค์กร

แชร์:

เพราะ “การผสานความรับผิดชอบต่อสังคมและความใส่ใจสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นหนึ่งในพันธกิจที่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ยึดถือและนำไปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่องผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทำให้เราตั้งใจที่จะพัฒนาเรื่องดังกล่าวไปอีกขั้น ภายใต้ความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดทำโครงการที่สามารถเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในการแก้ปัญหาสังคม และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอบกับการที่รัฐบาลได้สนับสนุนการจัดตั้งกิจการที่ทำประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน โดยไม่มีการแบ่งปันผลกำไร และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 มีมติเห็นชอบหลักการมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ GC ในการร่วมมือกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม ปตท. ก่อตั้งบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หรือ SPSE เมื่อปี 2560

SPSE เป็นบริษัทที่ดำเนินงานภายใต้หลักการแห่งการเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ ฯลฯ มุ่งส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหา พัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม โดยมิใช่การสร้างกำไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และจะต้องนำ ผลกำไรที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ไปลงทุนในกิจการหรือใช้ประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งปัจจุบันมีโครงการต่างๆ หลายโครงการที่ดำเนินการโดยบริษัทในกลุ่ม ปตท. ภายใต้ SPSE

ด้วยความตระหนักเรื่องปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด GC จึงได้ผลักดัน “โครงการ Upcycling SE” ให้เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้ SPSE โดยมีเป้าหมายเพื่อบริหารและจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจรและยั่งยืน อีกทั้งยังสร้างมูลค่าเพื่มผ่านกระบวนการที่เรียกว่า Upcycling ซึ่งเป็นการนำขวดพลาสติก PET ที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลจนได้เป็นสินค้าแฟชั่นและของใช้ ในชีวิตประจำวัน อาทิ เสื้อโปโล เสื้อยืด กระเป๋าเป้ และถุงผ้า จัดจำหน่ายให้ทั้งลูกค้าองค์กรและลูกค้าทั่วไป ภายใต้ Trademark “Upcycling by GC” โดยขยะพลาสติกที่นำมาใช้ในโครงการมาจากกิจกรรมเก็บและ คัดแยกขยะร่วมกับชุมชนต่างๆ ที่ GC มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โครงการ Upcycling SE ของ GC จึงนับเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย Circular Living ของ GC ในทุกมิติ กล่าวคือ รู้จักใช้ทรัพยากร อย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสร้างการตระหนักรู้ในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถนำไปรีไซเคิลและหมุนกลับมาใช้ซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

จากการเข้าร่วมทุนของ GC ในบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หรือ SPSE และการเริ่มต้นจัดทำโครงการ Upcycling SE จึงมิได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบ ทางธุรกิจต่อสังคมอย่างที่เคยปฏิบัติมาและพบเห็นได้ทั่วไป แต่นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการหลอมรวม Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มาใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่างเป็นรูปธรรม ถือได้ว่า GC คือองค์กรที่ผลักดัน “เคมี...ที่เข้าถึงทุกความสุข” สู่ทุกคนอย่างสมบูรณ์

Feature Stories

Feature Stories
01 กรกฎาคม 2563
อัพ Eco-Design ให้มีสไตล์! กับโครงการ “Upcycling Upstyling” โดย GC [ Iameverything ]
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
22 ตุลาคม 2562
จุลกฐินรีไซเคิล กุศลใหญ่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
07 กรกฎาคม 2562
ขยะเป็นศูนย์: โมเดลลดขยะด้วยไบโอพลาสติกของจุฬาฯ ที่ลูกค้ายินดีจ่ายเพิ่ม 2 บาทเพื่อช่วยโลก
อ่านเพิ่มเติม