28 พฤษภาคม 2562

GC กับบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด พลังสร้างสังคมให้เข้มแข็ง ด้วยแรงนวัตกรรมขององค์กร

แชร์:

เพราะ “การผสานความรับผิดชอบต่อสังคมและความใส่ใจสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นหนึ่งในพันธกิจที่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ยึดถือและนำไปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่องผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทำให้เราตั้งใจที่จะพัฒนาเรื่องดังกล่าวไปอีกขั้น ภายใต้ความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดทำโครงการที่สามารถเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในการแก้ปัญหาสังคม และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอบกับการที่รัฐบาลได้สนับสนุนการจัดตั้งกิจการที่ทำประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน โดยไม่มีการแบ่งปันผลกำไร และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 มีมติเห็นชอบหลักการมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ GC ในการร่วมมือกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม ปตท. ก่อตั้งบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หรือ SPSE เมื่อปี 2560

SPSE เป็นบริษัทที่ดำเนินงานภายใต้หลักการแห่งการเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ ฯลฯ มุ่งส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหา พัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม โดยมิใช่การสร้างกำไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และจะต้องนำ ผลกำไรที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ไปลงทุนในกิจการหรือใช้ประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งปัจจุบันมีโครงการต่างๆ หลายโครงการที่ดำเนินการโดยบริษัทในกลุ่ม ปตท. ภายใต้ SPSE

ด้วยความตระหนักเรื่องปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด GC จึงได้ผลักดัน “โครงการ Upcycling SE” ให้เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้ SPSE โดยมีเป้าหมายเพื่อบริหารและจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจรและยั่งยืน อีกทั้งยังสร้างมูลค่าเพื่มผ่านกระบวนการที่เรียกว่า Upcycling ซึ่งเป็นการนำขวดพลาสติก PET ที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลจนได้เป็นสินค้าแฟชั่นและของใช้ ในชีวิตประจำวัน อาทิ เสื้อโปโล เสื้อยืด กระเป๋าเป้ และถุงผ้า จัดจำหน่ายให้ทั้งลูกค้าองค์กรและลูกค้าทั่วไป ภายใต้ Trademark “Upcycling by GC” โดยขยะพลาสติกที่นำมาใช้ในโครงการมาจากกิจกรรมเก็บและ คัดแยกขยะร่วมกับชุมชนต่างๆ ที่ GC มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โครงการ Upcycling SE ของ GC จึงนับเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย Circular Living ของ GC ในทุกมิติ กล่าวคือ รู้จักใช้ทรัพยากร อย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสร้างการตระหนักรู้ในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถนำไปรีไซเคิลและหมุนกลับมาใช้ซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

จากการเข้าร่วมทุนของ GC ในบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หรือ SPSE และการเริ่มต้นจัดทำโครงการ Upcycling SE จึงมิได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบ ทางธุรกิจต่อสังคมอย่างที่เคยปฏิบัติมาและพบเห็นได้ทั่วไป แต่นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการหลอมรวม Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มาใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่างเป็นรูปธรรม ถือได้ว่า GC คือองค์กรที่ผลักดัน “เคมี...ที่เข้าถึงทุกความสุข” สู่ทุกคนอย่างสมบูรณ์

Feature Stories

Feature Stories
22 เมษายน 2562
เมื่อการดูแลโลกใบนี้ เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
20 มีนาคม 2562
KL3IS เซิร์ฟบอร์ดจากปอแก้วฝีมือคนไทย ผสานความเป็นนวัตกรรมและการเกษตร
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
17 สิงหาคม 2560
โครงการสถาบันวิทยสิริเมธี และ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง
อ่านเพิ่มเติม