01 กันยายน 2560

โครงการสายใยซั้งเชือก สร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ

แชร์:

จากปัญหาทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลลดลงจนส่งผลกระทบต่อชาวประมงพื้นบ้าน จึงเป็นที่มาของโครงการ “สายใยซั้งเชือก สร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ” ด้วยการนำภูมิปัญญาชาวบ้านในการทำซั้งเชือกหรือหญ้าทะเลเทียมซึ่งแต่เดิมใช้วัสดุที่เป็นทางมะพร้าวมาผสมผสานกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC เพื่อจัดทำซั้งเชือกนวัตกรรมเพื่อเป็นแหล่งอาศัยและเป็นที่หลบภัยของสัตว์น้ำรวมทั้งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็ก โดย PTTGC ได้นำผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดความหนาแน่นสูง หรือ HDPE ที่มีคุณสมบัติด้านความทนทานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมประมงมาผลิตเป็นซั้งเชือกใยยักษ์ขนาดความยาวเส้นละ 2 เมตร จำนวน 3-5 เส้น และนำมาคลายเกลียวให้มีลักษณะพู่ฝอย โดยการใช้เชือกสีขาวจะช่วยดึงดูดสัตว์น้ำใต้ทะเล อีกทั้งเป็นเชือกที่มีน้ำหนักเบา ลอยน้ำได้ดี มีความคงทน และมีอายุการใช้งานยาวนาน ยาวนาน และจะนำเชือกผูกติดกับทุ่นกำหนดเขตอนุรักษ์ทางทะเลตลอดระยะทาง 120 กิโลเมตร ขณะที่พลาสติกชนิดโพลีเอทิลีน หรือ PE ซึ่งนำมาผลิตทุ่นกำหนดเขตอนุรักษ์ทางทะเล มีคุณสมบัติทนแรงกระแทก คงทนต่อการกัดกร่อนของน้ำทะเล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ร่วมกับกลุ่มชาวประมงจัดวางซั้งเชือกตลอดแนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดระยองไปแล้วจำนวน 70 กอง และจะมีการต่อยอดจัดกิจกรรมวางซั้งเชือกในไตรมาส 4/2560 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจันทบุรี

จากภูมิปัญญาของชาวประมงเรือเล็กพื้นบ้านได้พัฒนาไปสู่การเป็นต้นแบบนวัตกรรมระดับประเทศ ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน จิตอาสาของ PTTGC เพื่อร่วมกันฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและสนับสนุนอาชีพและความเป็นอยู่ของชาวประมงเรือเล็กพื้นบ้านและชุมชนโดยรอบให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป

คำอธิบายความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมและการขับเคลื่อนทางธุรกิจ ตัวชี้วัดผลประโยชน์ทางธุรกิจ และทางสังคม/สิ่งแวดล้อม

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ มีส่วนช่วยในการสร้างความแข็งแรงให้กับองค์กร โดยการแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างแบรนด์ของบริษัทฯ ในชุมชน ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

“โครงการสายใยซั้งเชือก PTTGC สร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำชายฝั่งทะเลระยอง”

บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการนี้ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลตลอดแนวชายฝั่งจังหวัดระยองในอำเภอบ้านฉาง อำเภอเมืองระยอง และอำเภอแกลง ครอบคลุมระยะทาง 120 กิโลเมตร และสร้างแหล่งอาศัยสำหรับสัตว์น้ำ โดยผสานนวัตกรรมของบริษัทฯ ด้วยการใช้เม็ดพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) มาทำเป็นเส้นใยซั้งเชือก และใช้เม็ดพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีน (PE) มาใช้ในการผลิตแนวทุ่นกั้นแนวเขตอนุรักษ์

โครงการนี้มีจุดประสงค์ในการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลตลอดแนวชายฝั่งจังหวัดระยอง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป้าหมายที่ 14 รักษ์ชีวิตใต้น้ำ ขององค์การสหประชาชาติ นอกจากนี้ การเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำยังส่งผลให้เกิดโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับชาวประมงจากการจับสัตว์น้ำ

ตัวชี้วัดผลประโยชน์ทางธุรกิจ

  • ใช้ความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ด้านนวัตกรรม เพื่อใช้ในการผลิตซั้งเชือก ด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ (เม็ดพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง)
  • ได้รับการยอมรับจากสื่อและชุมชนในเชิงบวก โดยการประเมินมูลค่าทางการประชาสัมพันธ์ (PR Value)
  • สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและบริษัทฯ โดยการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ด้วยการร่วมใจกันจัดทำเส้นใยซั้งเชือก

ตัวชี้วัดผลประโยชน์ทางสังคม/สิ่งแวดล้อม

  • ช่วยฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำ ตลอดแนวชายฝั่งระยอง
  • จัดทำซั้งเชือกจำนวน 70 กอง เพื่อใช้ตามแนวชายฝั่งระยอง
  • จำนวนกลุ่มประมงในเขตอำเภอบ้านฉาง อำเภอเมืองระยอง และอำเภอแกลง เข้าร่วมจำนวน 19 กลุ่ม ครอบคลุมระยะทาง 120 กิโลเมตร ที่ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินงานของโครงการนี้
  • สร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากการจับปลาให้กับชาวประมงในชุมชน

Feature Stories

Feature Stories
28 ธันวาคม 2563
Closing the circle on waste
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
22 สิงหาคม 2562
Infinity Trash เปรม พฤกษ์ทยานนท์ ลูกชายครอบครัวธุรกิจรับซื้อขยะ อดีตเด็กชายที่ฝันอยากเป็นหมอ ผู้โตมาเป็นวิศวกร แล้วผันตัวมาเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
17 พฤษภาคม 2562
จีซีร่วมผลักดันนวัตกรรมสู่ “จีวรรีไซเคิล”
อ่านเพิ่มเติม