01 กันยายน 2560

โครงการสายใยซั้งเชือก สร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ

แชร์:

จากปัญหาทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลลดลงจนส่งผลกระทบต่อชาวประมงพื้นบ้าน จึงเป็นที่มาของโครงการ “สายใยซั้งเชือก สร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ” ด้วยการนำภูมิปัญญาชาวบ้านในการทำซั้งเชือกหรือหญ้าทะเลเทียมซึ่งแต่เดิมใช้วัสดุที่เป็นทางมะพร้าวมาผสมผสานกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC เพื่อจัดทำซั้งเชือกนวัตกรรมเพื่อเป็นแหล่งอาศัยและเป็นที่หลบภัยของสัตว์น้ำรวมทั้งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็ก โดย PTTGC ได้นำผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดความหนาแน่นสูง หรือ HDPE ที่มีคุณสมบัติด้านความทนทานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมประมงมาผลิตเป็นซั้งเชือกใยยักษ์ขนาดความยาวเส้นละ 2 เมตร จำนวน 3-5 เส้น และนำมาคลายเกลียวให้มีลักษณะพู่ฝอย โดยการใช้เชือกสีขาวจะช่วยดึงดูดสัตว์น้ำใต้ทะเล อีกทั้งเป็นเชือกที่มีน้ำหนักเบา ลอยน้ำได้ดี มีความคงทน และมีอายุการใช้งานยาวนาน ยาวนาน และจะนำเชือกผูกติดกับทุ่นกำหนดเขตอนุรักษ์ทางทะเลตลอดระยะทาง 120 กิโลเมตร ขณะที่พลาสติกชนิดโพลีเอทิลีน หรือ PE ซึ่งนำมาผลิตทุ่นกำหนดเขตอนุรักษ์ทางทะเล มีคุณสมบัติทนแรงกระแทก คงทนต่อการกัดกร่อนของน้ำทะเล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ร่วมกับกลุ่มชาวประมงจัดวางซั้งเชือกตลอดแนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดระยองไปแล้วจำนวน 70 กอง และจะมีการต่อยอดจัดกิจกรรมวางซั้งเชือกในไตรมาส 4/2560 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจันทบุรี

จากภูมิปัญญาของชาวประมงเรือเล็กพื้นบ้านได้พัฒนาไปสู่การเป็นต้นแบบนวัตกรรมระดับประเทศ ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน จิตอาสาของ PTTGC เพื่อร่วมกันฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและสนับสนุนอาชีพและความเป็นอยู่ของชาวประมงเรือเล็กพื้นบ้านและชุมชนโดยรอบให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป

คำอธิบายความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมและการขับเคลื่อนทางธุรกิจ ตัวชี้วัดผลประโยชน์ทางธุรกิจ และทางสังคม/สิ่งแวดล้อม

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ มีส่วนช่วยในการสร้างความแข็งแรงให้กับองค์กร โดยการแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างแบรนด์ของบริษัทฯ ในชุมชน ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

“โครงการสายใยซั้งเชือก PTTGC สร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำชายฝั่งทะเลระยอง”

บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการนี้ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลตลอดแนวชายฝั่งจังหวัดระยองในอำเภอบ้านฉาง อำเภอเมืองระยอง และอำเภอแกลง ครอบคลุมระยะทาง 120 กิโลเมตร และสร้างแหล่งอาศัยสำหรับสัตว์น้ำ โดยผสานนวัตกรรมของบริษัทฯ ด้วยการใช้เม็ดพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) มาทำเป็นเส้นใยซั้งเชือก และใช้เม็ดพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีน (PE) มาใช้ในการผลิตแนวทุ่นกั้นแนวเขตอนุรักษ์

โครงการนี้มีจุดประสงค์ในการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลตลอดแนวชายฝั่งจังหวัดระยอง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป้าหมายที่ 14 รักษ์ชีวิตใต้น้ำ ขององค์การสหประชาชาติ นอกจากนี้ การเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำยังส่งผลให้เกิดโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับชาวประมงจากการจับสัตว์น้ำ

ตัวชี้วัดผลประโยชน์ทางธุรกิจ

  • ใช้ความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ด้านนวัตกรรม เพื่อใช้ในการผลิตซั้งเชือก ด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ (เม็ดพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง)
  • ได้รับการยอมรับจากสื่อและชุมชนในเชิงบวก โดยการประเมินมูลค่าทางการประชาสัมพันธ์ (PR Value)
  • สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและบริษัทฯ โดยการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ด้วยการร่วมใจกันจัดทำเส้นใยซั้งเชือก

ตัวชี้วัดผลประโยชน์ทางสังคม/สิ่งแวดล้อม

  • ช่วยฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำ ตลอดแนวชายฝั่งระยอง
  • จัดทำซั้งเชือกจำนวน 70 กอง เพื่อใช้ตามแนวชายฝั่งระยอง
  • จำนวนกลุ่มประมงในเขตอำเภอบ้านฉาง อำเภอเมืองระยอง และอำเภอแกลง เข้าร่วมจำนวน 19 กลุ่ม ครอบคลุมระยะทาง 120 กิโลเมตร ที่ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินงานของโครงการนี้
  • สร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากการจับปลาให้กับชาวประมงในชุมชน

Feature Stories

Feature Stories
10 พฤษภาคม 2564
Strengthening the Community through the Wat Chak Louk Ya Recycling Waste Management Center
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
08 สิงหาคม 2562
จีวร Upcycling จากขยะพลาสติก วิธีลดขยะพลาสติกฉบับพระสงฆ์ที่ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนด้วยการแปรรูป ‘พลาสติก’ ให้เป็น ‘จีวร’
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
17 สิงหาคม 2560
โครงการประชารัฐด้านการศึกษา
อ่านเพิ่มเติม