07 มิถุนายน 2562

เมื่อ GC อยากให้ทุกๆ วันเป็นวันมหาสมุทรโลก

แชร์:

รู้หรือไม่ขยะทะเลมาจากไหน???

จากการค้นคว้าข้อมูล พบว่าขยะทะเลส่วนใหญ่เกิดจากขยะบกที่ไม่ได้รับการจัดเก็บและทิ้งอย่างถูกวิธี จึงถูกพัดพาลงไปแม่น้ำ ลำคลอง และลงสู่ทะเลในที่สุด นอกจากนี้ยังเกิดจากกิจกรรมของนักท่องเที่ยวที่ทิ้งขยะอย่างไม่ถูกวิธี

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมและเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี ได้ตระหนักถึงปัญหานี้ และขอเป็นหนึ่งในผู้ที่ต้องการ “หาทางออกให้กับทะเลไทย” จึงร่วมมือกับพันธมิตรลงมือแก้ไขปัญหาขยะทะเลในหลากหลายโครงการ อาทิ

โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand (UTO) ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 จากการร่วมมือกันของ 3 พันธมิตรที่เข้มแข็ง ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มูลนิธิอีโคอัลฟ์ จากประเทศสเปน และ GC ในการลดปัญหาจากขยะพลาสติกในทะเล เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลไทย โดยเฉพาะในพื้นที่เกาะเสม็ด และพื้นที่บ้านเพ จังหวัดระยอง ขยะปริมาณมหาศาลถูกนำจัดเก็บขึ้นมาและนำไปแปรรูปเป็นสินค้าแฟชั่น ได้แก่ เสื้อผ้า และกระเป๋าเป้ ด้วยการใชนวัตกรรมผ่านกระบวนการ Upcycling ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าขยะพลาสติกจากท้องทะเล

โครงการ OUR Khung BangKachao เป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียว โดยมุ่งยกระดับวิถีชีวิตของคนในชุมชนคุ้งบางกะเจ้าจังหวัดสมุทรปราการ โดย GC ได้ร่วมมือกับองค์กรชั้นนำกว่า 34 องค์กรของประเทศไทย ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้ร่วมมือกับชุมชนพัฒนาระบบการจัดการขยะทั้งบนบกและในน้ำ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งวงจร นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา” ซึ่งเป็นการพายเรื่อเก็บขยะตามแม่น้ำบนเส้นทางปากน้ำโพ-อ่าวไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเพื่อสร้างความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำลำคลอง

ทั้ง 2 โครงการนี้ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของ GC ในการเห็นความสำคัญของการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ผ่านการจัดการขยะ และการเห็นคุณค่าและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกับต่อยอดหลักการดังกล่าวให้สามารถมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งเพื่อลดปริมาณขยะในท้องทะเล โดยที่ทุกคนสามารถที่จะช่วยกันรักษาท้องทะเลให้สวยงามได้ในทุกๆวัน ไม่ใช่เพียงแค่วันมหาสมุทรโลกเพียงวันเดียว

#วันมหาสมุทรโลก
#WorldOceansDay
#UpcyclingTheOceansThailand
#OURKhungBangKachao
#CircularEconomy
#GCCircularLiving

Feature Stories

Feature Stories
12 เมษายน 2565
“ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ถนนในฝัน ต้นแบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพของพวกเราทุกคน
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
14 กรกฎาคม 2563
นักวิทยาศาสตร์ชี้ บรรจุภัณฑ์ใช้ซ้ำได้ ปลอดภัยจาก COVID-19
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
24 ตุลาคม 2562
เปลี่ยนการเดินทางของขยะพลาสติกด้วยนวัตกรรม ต่อยอดการสร้างไลฟ์สไตล์ลดขยะพลาสติก จากงาน ‘ก้าวคนละก้าว’ ภาคใต้
อ่านเพิ่มเติม