07 มิถุนายน 2562

เมื่อ GC อยากให้ทุกๆ วันเป็นวันมหาสมุทรโลก

แชร์:

รู้หรือไม่ขยะทะเลมาจากไหน???

จากการค้นคว้าข้อมูล พบว่าขยะทะเลส่วนใหญ่เกิดจากขยะบกที่ไม่ได้รับการจัดเก็บและทิ้งอย่างถูกวิธี จึงถูกพัดพาลงไปแม่น้ำ ลำคลอง และลงสู่ทะเลในที่สุด นอกจากนี้ยังเกิดจากกิจกรรมของนักท่องเที่ยวที่ทิ้งขยะอย่างไม่ถูกวิธี

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมและเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี ได้ตระหนักถึงปัญหานี้ และขอเป็นหนึ่งในผู้ที่ต้องการ “หาทางออกให้กับทะเลไทย” จึงร่วมมือกับพันธมิตรลงมือแก้ไขปัญหาขยะทะเลในหลากหลายโครงการ อาทิ

โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand (UTO) ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 จากการร่วมมือกันของ 3 พันธมิตรที่เข้มแข็ง ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มูลนิธิอีโคอัลฟ์ จากประเทศสเปน และ GC ในการลดปัญหาจากขยะพลาสติกในทะเล เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลไทย โดยเฉพาะในพื้นที่เกาะเสม็ด และพื้นที่บ้านเพ จังหวัดระยอง ขยะปริมาณมหาศาลถูกนำจัดเก็บขึ้นมาและนำไปแปรรูปเป็นสินค้าแฟชั่น ได้แก่ เสื้อผ้า และกระเป๋าเป้ ด้วยการใชนวัตกรรมผ่านกระบวนการ Upcycling ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าขยะพลาสติกจากท้องทะเล

โครงการ OUR Khung BangKachao เป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียว โดยมุ่งยกระดับวิถีชีวิตของคนในชุมชนคุ้งบางกะเจ้าจังหวัดสมุทรปราการ โดย GC ได้ร่วมมือกับองค์กรชั้นนำกว่า 34 องค์กรของประเทศไทย ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้ร่วมมือกับชุมชนพัฒนาระบบการจัดการขยะทั้งบนบกและในน้ำ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งวงจร นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา” ซึ่งเป็นการพายเรื่อเก็บขยะตามแม่น้ำบนเส้นทางปากน้ำโพ-อ่าวไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเพื่อสร้างความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำลำคลอง

ทั้ง 2 โครงการนี้ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของ GC ในการเห็นความสำคัญของการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ผ่านการจัดการขยะ และการเห็นคุณค่าและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกับต่อยอดหลักการดังกล่าวให้สามารถมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งเพื่อลดปริมาณขยะในท้องทะเล โดยที่ทุกคนสามารถที่จะช่วยกันรักษาท้องทะเลให้สวยงามได้ในทุกๆวัน ไม่ใช่เพียงแค่วันมหาสมุทรโลกเพียงวันเดียว

#วันมหาสมุทรโลก
#WorldOceansDay
#UpcyclingTheOceansThailand
#OURKhungBangKachao
#CircularEconomy
#GCCircularLiving

Feature Stories

Feature Stories
12 เมษายน 2565
“ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ถนนในฝัน ต้นแบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพของพวกเราทุกคน
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
28 ธันวาคม 2563
Closing the circle on waste
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
17 สิงหาคม 2560
โครงการสถาบันวิทยสิริเมธี และ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง
อ่านเพิ่มเติม