17 สิงหาคม 2560

โครงการประชารัฐด้านการศึกษา

แชร์:

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ตระหนักถึงคุณค่าและความจำเป็นของการศึกษาซึ่งเปรียบเสมือนฐานรากที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ

PTTGC จึงร่วมสนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำของภาครัฐ และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาในฐานะภาคเอกชนที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม   

PTTGC และ กลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย PTT PTTEP Thai Oil IRPC และ GPSC ผสานความร่วมมือสนับสนุนโครงการประชารัฐด้านการศึกษา (CONNEXT ED Project) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งโครงการนี้ เป็นหนึ่งในโครงการที่สามารถตอบโจทย์ของประเทศใน 3 ด้าน คือ การลดความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาคุณภาพคน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากทั้ง 3 ด้านดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือที่รู้จักในชื่อว่า Sustainable Development Goals (SDGs)

สำหรับการดำเนินโครงการในระยะแรกมีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 3,342 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีบุคคลากรจากหน่วยงาน CSR ของ PTTGC ทำหน้าที่เป็น School Partner พร้อมด้วยบุคลากรในสายงานอื่นๆ ของบริษัทฯ ร่วมประสานงานและดูแลโรงเรียน 6 โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนในจังหวัดระยอง 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน และ โรงเรียนห้วยยางศึกษา และโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธราทำ โรงเรียนวัดอู่ข้าว และโรงเรียนวัดตะวันเรือง

โครงการประชารัฐด้านการศึกษาจึงนับเป็นมิติใหม่ของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำให้มีสัมฤทธิผล และมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

โครงการประชารัฐด้านการศึกษา (CONNEXT ED)

ความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม: Trust / Growth / Brand

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ ที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมกันกับผู้บริหารโรงเรียน

ตัวชี้วัดผลประโยชน์ทางธุรกิจ
  • การรายงานข่าวและสร้างภาพลักษณ์องค์กรเชิงบวก
ตัวชี้วัดผลประโยชน์ทางสังคม/สิ่งแวดล้อม
  • บุคคลากรครูของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้มีการพัฒนาศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งการพัฒนาสื่อ
  • โรงเรียนได้รับการพัฒนาการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
  • นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านการเรียนรู้เรื่อง STEM ศึกษา รวมทั้งภาษาอังกฤษ คุณธรรม จริยธรรม และมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

หมายเหตุ: โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐภายใต้การดูแลของบริษัทฯ ในปี 2560 มีจำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน และโรงเรียนห้วยยางศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ โรงเรียนวัดอู่ข้าว และโรงเรียนวัดตะวันเรือง ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

Feature Stories

Feature Stories
31 ตุลาคม 2565
DJSI คืออะไร ทำไมธุรกิจทั่วโลกต้องให้ความสนใจและเชื่อถือ
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
24 กรกฎาคม 2562
Care the Bear ทำไมใครๆ ต้องแคร์หมี ?
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
14 พฤษภาคม 2561
Upcycling Plastic Waste Project by PTTGC เปลี่ยนพลาสติกให้เป็นมากกว่าพลาสติก
อ่านเพิ่มเติม