17 สิงหาคม 2560

โครงการประชารัฐด้านการศึกษา

แชร์:

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ตระหนักถึงคุณค่าและความจำเป็นของการศึกษาซึ่งเปรียบเสมือนฐานรากที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ

PTTGC จึงร่วมสนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำของภาครัฐ และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาในฐานะภาคเอกชนที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม   

PTTGC และ กลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย PTT PTTEP Thai Oil IRPC และ GPSC ผสานความร่วมมือสนับสนุนโครงการประชารัฐด้านการศึกษา (CONNEXT ED Project) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งโครงการนี้ เป็นหนึ่งในโครงการที่สามารถตอบโจทย์ของประเทศใน 3 ด้าน คือ การลดความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาคุณภาพคน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากทั้ง 3 ด้านดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือที่รู้จักในชื่อว่า Sustainable Development Goals (SDGs)

สำหรับการดำเนินโครงการในระยะแรกมีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 3,342 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีบุคคลากรจากหน่วยงาน CSR ของ PTTGC ทำหน้าที่เป็น School Partner พร้อมด้วยบุคลากรในสายงานอื่นๆ ของบริษัทฯ ร่วมประสานงานและดูแลโรงเรียน 6 โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนในจังหวัดระยอง 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน และ โรงเรียนห้วยยางศึกษา และโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธราทำ โรงเรียนวัดอู่ข้าว และโรงเรียนวัดตะวันเรือง

โครงการประชารัฐด้านการศึกษาจึงนับเป็นมิติใหม่ของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำให้มีสัมฤทธิผล และมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

โครงการประชารัฐด้านการศึกษา (CONNEXT ED)

ความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม: Trust / Growth / Brand

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ ที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมกันกับผู้บริหารโรงเรียน

ตัวชี้วัดผลประโยชน์ทางธุรกิจ
  • การรายงานข่าวและสร้างภาพลักษณ์องค์กรเชิงบวก
ตัวชี้วัดผลประโยชน์ทางสังคม/สิ่งแวดล้อม
  • บุคคลากรครูของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้มีการพัฒนาศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งการพัฒนาสื่อ
  • โรงเรียนได้รับการพัฒนาการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
  • นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านการเรียนรู้เรื่อง STEM ศึกษา รวมทั้งภาษาอังกฤษ คุณธรรม จริยธรรม และมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

หมายเหตุ: โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐภายใต้การดูแลของบริษัทฯ ในปี 2560 มีจำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน และโรงเรียนห้วยยางศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ โรงเรียนวัดอู่ข้าว และโรงเรียนวัดตะวันเรือง ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

Feature Stories

Feature Stories
10 พฤศจิกายน 2564
WhiteOlet Café คาเฟ่แสนสุข สร้างรายได้ให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
09 ธันวาคม 2563
[ The Cloud ] Laika สตาร์ทอัพแบรนด์ขนมสุนัข ผู้ชนะ Pitching ในงาน GC Circular Living Symposium 2020: Tomorrow Together ของปีนี้
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
14 พฤษภาคม 2561
Upcycling Plastic Waste Project by PTTGC เปลี่ยนพลาสติกให้เป็นมากกว่าพลาสติก
อ่านเพิ่มเติม