21 ตุลาคม 2564

GC ร่วมบรรยายในงานสัมมนา “SET Webinar Series: Business & Climate Change #1” ภายใต้หัวข้อ “Understanding Climate Change as Business Drivers”

แชร์:

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร ได้ร่วมบรรยาย ในงานสัมมนา “SET Webinar Series: Business & Climate Change #1” ผ่านระบบ Virtual Conference จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “Understanding Climate Change as Business Drivers” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางสำหรับองค์กรต่าง ๆ ปรับการดำเนินธุรกิจให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย Climate Change และตลาดโลก เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน

ดร. ชญาน์ ได้กล่าวว่า GC มีความเชื่อและความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการดำเนินงานด้าน Environmental, Social, and Governance หรือ ESG และเป็นองค์กรแรก ๆ ที่ริเริ่มการดำเนินงานในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรับมือและป้องกันปัญหาด้าน Climate Change ซึ่งเป็นวิกฤตการณ์ที่ส่งผลกระทบกับคนทั่วโลก GC ได้ปรับกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจให้เข้ากับสถานการณ์ โดยพลิกวิกฤตินี้เป็นโอกาสในปรับการธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องและตอบโจทย์

ESG ทั้งนี้ GC ได้มีเป้าหมายและแผนที่ชัดเจนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 20% ภายในปี พ.ศ. 2573 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ. 2593 ตามข้อตกลงสนธิสัญญาปารีส โดยมีการสื่อสารแนวคิดดังกล่าวผ่านแคมเปญ Together To Net Zero ด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่

  • Efficiency-driven: การเพิ่มประสิทธิภาพในทุกกระบวนการ โดยใช้หลัก 5R และเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งเทคโนโลยีที่มีอยู่ และเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
  • Portfolio-driven: การปรับ Portfolio ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของ GC Group สู่ธุรกิจและผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ ผ่านนวัตกรรมและการลงทุน เช่น การลงทุนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษมูลค่าสูง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุหมุนเวียน
  • Compensation-driven: การแก้ปัญหาที่มีธรรมชาติเป็นพื้นฐาน พร้อมจัดหาและลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการดักจับคาร์บอน ผ่านแนวทาง ได้แก่ Corporate Venture Capitals การสร้างพันธมิตร และการร่วมทุนทางธุรกิจ

ดร.ชญาน์ ยังได้กล่าวเสริมว่า องค์กรต่าง ๆ ที่สนใจในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน นอกจากจะต้องมีความมุ่งมั่น นโยบายและแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนแล้ว ยังต้องมีประเมินความพร้อมและเสี่ยงในการดำเนินการในด้านนี้อีกด้วย

ข่าวสาร

ข่าวสาร
14 พฤศจิกายน 2563
GC ได้รับการจัดอันดับเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ปี 2563 เป็นอันดับที่ 1 ของโลก ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
28 พฤศจิกายน 2562
GC รับรางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืนจาก SET ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 พร้อมรางวัล Best IR และ THSI Awards ในงาน SET Awards 2019
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
04 กรกฎาคม 2561
GC เตรียมพลิกโฉมระยองสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ภาคตะวันออก จับมือ ม.ศิลปากร ลงพื้นที่มุ่งศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมจังหวัด
อ่านเพิ่มเติม