29 มีนาคม 2562

GC เน้นย้ำหลัก 3R และ Circular Economy ในการจัดการขยะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

แชร์:

ปัจจุบันการรณรงค์เรื่อง 3R จากหลายภาคส่วนได้มีมากขึ้น รวมถึงองค์การสหประชาชาติ (the United Nations) ที่ได้คาดการณ์ไว้ว่า ในปี 2573 โลกจะมีประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 8,500 ล้านคน ซึ่งจะส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อาจเสื่อมสภาพและไม่เพียงพอไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน หรือจากการพบขยะทั่วไปและขยะพลาสติกในประเทศไทยในปริมาณมากกว่า 2 ล้านตันต่อปี ทำให้เห็นได้ว่าประชาชนและคนทั่วไป ยังไม่มีความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพมากพอ

เมื่อเร็วๆนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น และศูนย์พัฒนาภูมิภาคแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Center for Regional Development: UNCRD) จึงได้จัดการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 9 (the 9th Regional 3R Forum in Asia and Pacific) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติเพื่อให้ภาคส่วนต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการขยายการเป็นเมืองและทางอุตสาหกรรมเร็วที่สุดในโลก ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อการบริหารจัดการขยะที่ดียิ่งขึ้นด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านหลักการ 3R ซึ่งประกอบไปด้วย Reduce (การลด), Reuse (การใช้ซ้ำ) และ Recycle (การรีไซเคิล)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในฐานะผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ที่สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี นางวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร ได้รับเชิญให้เข้าร่วมบรรยายในการประชุมนี้ในหัวข้อ “Resource Efficiency towards Circular Economy - Case of Thailand” ทั้งนี้ นางวราวรรณได้แสดงความมุ่งมั่นของ GC ที่นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนพลาสติกแบบครบวงจร (Closed-loop Plastic Circular Economy) ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจอย่างบูรณาการที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ผ่านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมกับสร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในทุกๆ ขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

หลักการนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแนวทางการผลิต การบริโภค และการใช้ชีวิตด้วยหลักการ 3R ในยุคที่การกระทำของมนุษย์ล้วนกำหนดผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นกับโลก อีกทั้ง GC ยังได้ผลักดันหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนออกไปในวงกว้างด้วยการสนับสนุนให้ผู้คนใช้ชีวิตด้วยไลฟ์สไตล์แบบ Circular Living เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ให้เกิดของเสียในปริมาณที่น้อยที่สุด ประกอบกับการจัดการขยะพลาสติกอย่างเป็นระบบและถูกวิธี ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand (https://www.facebook.com/Upcyclingtheoceansthailand/)ที่พลิกโฉมขยะพลาสติกเป็นสินค้าแฟชั่นต่างๆ เช่น เสื้อยืด หรือกระเป๋าเป้

#The 9th Regional 3R Forum in Asia and the Pacific
#หลักการ 3R
#Reduce
#การลด
#Reuse
#การใช้ซ้ำ
#Recycle
#การรีไซเคิล
#หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
#Circular Economy
#ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก
#Circular Living

ข่าวสาร

ข่าวสาร
07 ตุลาคม 2565
GC จับมือ GPSC เปิดโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ สอดรับแนวทาง Together To Net Zero
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
17 กรกฎาคม 2565
GC ร่วมงานเปิดตัวอาคาร KLOUD by KBank ต้นแบบอาคารสีเขียว
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
24 กันยายน 2563
GC Group คว้ารางวัลโรงงานที่สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ Water Footprint
อ่านเพิ่มเติม