29 มีนาคม 2562

GC เน้นย้ำหลัก 3R และ Circular Economy ในการจัดการขยะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

แชร์:

ปัจจุบันการรณรงค์เรื่อง 3R จากหลายภาคส่วนได้มีมากขึ้น รวมถึงองค์การสหประชาชาติ (the United Nations) ที่ได้คาดการณ์ไว้ว่า ในปี 2573 โลกจะมีประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 8,500 ล้านคน ซึ่งจะส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อาจเสื่อมสภาพและไม่เพียงพอไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน หรือจากการพบขยะทั่วไปและขยะพลาสติกในประเทศไทยในปริมาณมากกว่า 2 ล้านตันต่อปี ทำให้เห็นได้ว่าประชาชนและคนทั่วไป ยังไม่มีความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพมากพอ

เมื่อเร็วๆนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น และศูนย์พัฒนาภูมิภาคแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Center for Regional Development: UNCRD) จึงได้จัดการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 9 (the 9th Regional 3R Forum in Asia and Pacific) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติเพื่อให้ภาคส่วนต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการขยายการเป็นเมืองและทางอุตสาหกรรมเร็วที่สุดในโลก ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อการบริหารจัดการขยะที่ดียิ่งขึ้นด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านหลักการ 3R ซึ่งประกอบไปด้วย Reduce (การลด), Reuse (การใช้ซ้ำ) และ Recycle (การรีไซเคิล)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในฐานะผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ที่สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี นางวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร ได้รับเชิญให้เข้าร่วมบรรยายในการประชุมนี้ในหัวข้อ “Resource Efficiency towards Circular Economy - Case of Thailand” ทั้งนี้ นางวราวรรณได้แสดงความมุ่งมั่นของ GC ที่นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนพลาสติกแบบครบวงจร (Closed-loop Plastic Circular Economy) ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจอย่างบูรณาการที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ผ่านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมกับสร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในทุกๆ ขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

หลักการนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแนวทางการผลิต การบริโภค และการใช้ชีวิตด้วยหลักการ 3R ในยุคที่การกระทำของมนุษย์ล้วนกำหนดผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นกับโลก อีกทั้ง GC ยังได้ผลักดันหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนออกไปในวงกว้างด้วยการสนับสนุนให้ผู้คนใช้ชีวิตด้วยไลฟ์สไตล์แบบ Circular Living เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ให้เกิดของเสียในปริมาณที่น้อยที่สุด ประกอบกับการจัดการขยะพลาสติกอย่างเป็นระบบและถูกวิธี ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand (https://www.facebook.com/Upcyclingtheoceansthailand/)ที่พลิกโฉมขยะพลาสติกเป็นสินค้าแฟชั่นต่างๆ เช่น เสื้อยืด หรือกระเป๋าเป้

#The 9th Regional 3R Forum in Asia and the Pacific
#หลักการ 3R
#Reduce
#การลด
#Reuse
#การใช้ซ้ำ
#Recycle
#การรีไซเคิล
#หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
#Circular Economy
#ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก
#Circular Living

ข่าวสาร

ข่าวสาร
21 ตุลาคม 2564
GC ร่วมบรรยายในงานสัมมนา “SET Webinar Series: Business & Climate Change #1” ภายใต้หัวข้อ “Understanding Climate Change as Business Drivers”
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
16 เมษายน 2563
GC สนับสนุนเสื้อกาวน์เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
15 พฤศจิกายน 2559
PTTGC รับรางวัล Sustainability Report Award 2016
อ่านเพิ่มเติม