17 กันยายน 2563

GC แชร์ Best Practice นำแนวคิด พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ในเวทีด้านความยั่งยืน

แชร์:

GC มีความเชื่อและมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน จึงได้นำหลักการและแนวคิดด้านความยั่งยืนผสานกับความพร้อมในการปรับตัวและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ส่งผลให้ GC สามารถรับมือกับสถานการณ์ท้าทายในปัจจุบันได้ดี และในฐานะองค์กรชั้นนำระดับประเทศ การสื่อสารและแชร์แนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Best Practice) สู่สาธารณชนถือเป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญ โดยเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืน และภาพลักษณ์องค์กร ได้ร่วมบรรยาย ผ่านระบบ VDO Conference ในงาน Sustainability Forum 2020 จัดโดย Thailand Management Association (TMA) ในหัวข้อ Business Adapting towards Resilience ร่วมกับผู้แทนจากภาคเอกชน ภาครัฐ และที่ปรึกษาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยการจัดงานสัมมนาในครั้ง นี้มีผู้ให้ความสนใจและร่วมฟังผ่านช่องทางออนไลน์เป็นจำนวนมาก

ในครั้งนี้ ดร.ชญาน์ ได้บรรยายถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ รวมถึงเป้าหมายสำคัญที่บริษัทฯ ได้ยกระดับและปรับกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายความยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals; SDGs) ได้แก่

  • การมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงาน และขยายไปยังตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อลดผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
  • การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตามแนวคิด GC Circular Living: Total Solutions for Everyone เพื่อเป็นทางออกที่ยั่งยืน โดยยกตัวอย่างการดำเนินงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกให้ตอบโจทย์ทุกการใช้งานเหมาะสมกับคู่ค้า ลูกค้า และผู้บริโภคทุกกลุ่ม
  • ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งในระดับชุมชน สังคม และประเทศ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของสังคม และการเชื่อมต่อการดำเนินงานแบบครบวงจร โดย GC พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับโลกต่อไปดี

ข่าวสาร

ข่าวสาร
15 สิงหาคม 2563
‘Upcycling the Oceans, Thailand’ โครงการแปลงร่างขยะในทะเลเพิ่มมูลค่าสู่สินค้าแฟชั่น นำร่องสอดคล้องตาม ‘มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน’ สำเร็จเป็นโครงการแรกของไทย [ The Standard ]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
19 มิถุนายน 2563
GC จับมือพันธมิตร พัฒนา ‘หุ่นยนต์แบ่งปัน’ ให้ ‘วชิรพยาบาล-รพ.สมเด็จฯ’ [The Bangkok Insight]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
02 กรกฎาคม 2562
Crafting Your Own Business พลาสติกสร้างฝัน ก้าวแรกสู่มืออาชีพ
อ่านเพิ่มเติม