12 ตุลาคม 2563

GC ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในงาน Circular Economy Webinar Series ครั้งที่ 3 จัดโดย เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN)

แชร์:

GC ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำที่สร้างการตระหนักรู้ให้สังคมไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร ได้ร่วมเป็นวิทยากรในงาน Circular Economy Webinar Series ครั้งที่ 3 จัดโดย เครือข่ายเพื่อความยั่งยืน แห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network: TRBN) ในหัวข้อ "Circular Economy in Action : Game Changer" ร่วมกับผู้แทนจากภาคเอกชนที่มีการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนที่โดดเด่น โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งจากภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป

โดยดร.ชญาน์ ได้บรรยายถึงการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของ GC ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยชูแนวทาง GC Circular Living...ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลตลอด Supply Chain และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ดังเช่นที่ GC ได้ริเริ่ม "โครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน" ร่วมกับเครือข่ายความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN) สร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อเพิ่มการนำพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ต่อไป จึงนับเป็น Game Changer อย่างหนึ่งที่จะขยายผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย

ข่าวสาร

ข่าวสาร
27 พฤษภาคม 2563
GC จัดกิจกรรม CEO Townhall LIVE ครั้งแรก พนักงานรับชมกว่า 4 พันคน
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
10 เมษายน 2563
GC สนับสนุนตู้โควิเคลียร์ ให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ลดความเสี่ยงไวรัส COVID-19
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
29 มีนาคม 2562
GC เน้นย้ำหลัก 3R และ Circular Economy ในการจัดการขยะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
อ่านเพิ่มเติม