12 ตุลาคม 2563

GC ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในงาน Circular Economy Webinar Series ครั้งที่ 3 จัดโดย เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN)

แชร์:

GC ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำที่สร้างการตระหนักรู้ให้สังคมไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร ได้ร่วมเป็นวิทยากรในงาน Circular Economy Webinar Series ครั้งที่ 3 จัดโดย เครือข่ายเพื่อความยั่งยืน แห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network: TRBN) ในหัวข้อ "Circular Economy in Action : Game Changer" ร่วมกับผู้แทนจากภาคเอกชนที่มีการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนที่โดดเด่น โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งจากภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป

โดยดร.ชญาน์ ได้บรรยายถึงการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของ GC ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยชูแนวทาง GC Circular Living...ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลตลอด Supply Chain และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ดังเช่นที่ GC ได้ริเริ่ม "โครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน" ร่วมกับเครือข่ายความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN) สร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะพลาสติกที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อเพิ่มการนำพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ต่อไป จึงนับเป็น Game Changer อย่างหนึ่งที่จะขยายผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย

ข่าวสาร

ข่าวสาร
01 มิถุนายน 2565
กลุ่ม ปตท. นำร่องศึกษา CCS Hub Model ต้นแบบเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
04 เมษายน 2565
GC ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจพร้อมแสดงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ในงาน “Digital Transformation for CEO #3”
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
25 เมษายน 2563
GC & ไทยเบฟฯ มอบเจลแอลกอฮอล์ 1 ล้านขวด แบรนด์ GelCo ให้ สธ. ส่งต่อ อสม.ทั่วไทย [SD Perspectives]
อ่านเพิ่มเติม