เปลี่ยนขยะพลาสติกรีไซเคิล เป็นสินค้าน่าใช้
เพียงนำมาทิ้งที่จุดรับพลาสติกสะอาด YOUเทิร์น Drop Point ใกล้คุณ

Youเทิร์น ระบบจัดการขยะพลาสติกและรีไซเคิลพลาสติก โดย PTT Global Chemical

YOUเทิร์น PLATFORM บริหารจัดการพลาสติกใช้แล้ว เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติก ด้วยแนวคิด “YOUเทิร์น เริ่มต้นที่ยู” โดย GC ร่วมกับพันธมิตร ภาคประชาชน และองค์กรชั้นนำ อำนวยความสะดวกให้คุณ นำพลาสติกใช้แล้ว มาทิ้งที่จุดรับพลาสติกสะอาดของ YOUเทิร์น หรือ YOUเทิร์น Drop Point แบบถัง (Physical Drop Point) และแบบตู้ดิจิทัล (Digital Drop Point*) จากนั้น เราจะนำมาคัดแยกและขนส่งเข้าสู่ ENVICCO โรงงานรีไซเคิลพลาสติกมาตรฐานโลกของ GC หรือ ขนส่งไปยังโรงงานรีไซเคิลพันธมิตรที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ขยะพลาสติกจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ด้วยการนำกลับมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า เป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิล และ Upcycling ที่ใช้ได้ใหม่อีกหน

นอกจากนี้ “YOUเทิร์น” ยังนำระบบดิจิทัลมาใช้เก็บ Data ที่เกี่ยวข้องในการจัดการพลาสติกใช้แล้ว ตั้งแต่ประเภทของพลาสติก ปริมาณการจัดเก็บเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล จนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อนำ Data มาใช้ประโยชน์ต่อไป

โดย YOUเทิร์น มีเป้าหมายสำคัญคือ การช่วยลดก๊าซเรือนกระจก และลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน

Youเทิร์น ระบบจัดการ ขยะพลาสติก อย่างครบวงจร
Youเทิร์น ระบบจัดการ ขยะพลาสติก อย่างครบวงจร
ปริมาณพลาสติกที่จัดเก็บ
(กก.)
พลาสติก
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้
(กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
Youเทิร์น ระบบจัดการ ขยะพลาสติก อย่างครบวงจร
เทียบเท่าจำนวนต้นไม้ใหญ่
(ต้น)
Youเทิร์น ระบบจัดการ ขยะพลาสติก อย่างครบวงจร
ข้อมูล ณ กันยายน 2563 - พฤษภาคม 2565

นอกจาก YOUเทิร์น จะมีจุดรับพลาสติกสะอาดแบบถังรับ (Physical Drop Point) ยังมีตู้ดิจิทัล เพื่อรับขวดพลาสติกใช้แล้ว (Digital Drop Point*) ซึ่งตู้ดังกล่าว รับทั้งขวดพลาสติกใสและขุ่น โดยเมื่อผู้ร่วมกิจกรรม นำพลาสติกใช้แล้ว มาทิ้งที่ตู้ Digital Drop Point ยังสามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัลได้ด้วย

โดยอนาคตสามารถดาวน์โหลด Mobile Application เพื่อใช้งานร่วมกับตู้ Digital ได้ โดยเราจะนำ Data จากการใช้งาน มาปรับปรุงกระบวนการคัดแยกพลาสติกจากต้นทางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Youเทิร์น PLATFORM มีการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้

Youเทิร์น ระบบจัดการ ขยะพลาสติก อย่างครบวงจร
1 การรวบรวมพลาสติกใช้แล้ว

รวบรวมพลาสติกใช้แล้ว จากกลุ่มเป้าหมาย เช่น ประชาชน องค์กร และคู่ค้าทางธุรกิจ เป็นต้น ผ่านจุดรับพลาสติกสะอาด Youเทิร์น Drop Point ควบคู่ไปกับการรวบรวมจากโครงการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของ GC จากนั้น จะขนส่งไปยังศูนย์คัดแยกขยะที่อยู้ในเครือข่ายของ GC ผ่านระบบขนส่งของ YOUเทิร์น และเครือข่าย เพื่อให้มั่นใจว่าพลาสติกใช้แล้วเหล่านี้ จะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อนำกลับมาเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลได้

รถขนส่งขยะพลาสติก ระบบ Youเทิร์น
2 การคัดแยกพลาสติกใช้แล้ว

ศูนย์คัดแยกในเครือข่ายของ GC จะคัดแยกพลาสติกใช้แล้วประเภทต่างๆอย่างละเอียด และส่งต่อไปยังโรงงานรีไซเคิลของพันธมิตร ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการขยะพลาสติก และส่งต่อไปยัง ENVICCO ซึ่งเป็นโรงงานรีไซเคิลเม็ดพลาสติกของ GC

Youเทิร์น ระบบจัดการ ขยะพลาสติก อย่างครบวงจร
3 การแปรรูปเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ได้ สามารถนำไปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการ Upcycling นอกจากนี้ ปริมาณพลาสติกใช้แล้วทั้งหมด ที่จัดเก็บผ่าน Youเทิร์น PLATFORM จะถูกนำมาคำนวณ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้เห็นถึงความตั้งใจของ CG และพันธมิตร ที่จะร่วมกันลดโลกร้อน และบรรเทาวิกฤติการณ์ Climate Change ด้วย

Youเทิร์น ระบบจัดการ ขยะพลาสติก อย่างครบวงจร
4 การจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบดิจิทัล

Youเทิร์น PLATFORM มีการเก็บข้อมูลทุกกระบวนการด้วยระบบดิจิทัล เพื่อนำข้อมูลมาตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) และจัดทำข้อมูลรีไซเคิลพลาสติกใช้แล้วให้กับแบรนด์ผู้ผลิต

Youเทิร์น Drop Point จุดทิ้งขยะพลาสติก

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา GC มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างสมดุล ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (2E1S) โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ ผ่าน Loop Connecting หรือการหาพันธมิตรร่วมมือเชื่อมโยงให้ครบทั้งกระบวนการ

YOUเทิร์น PLATFORM พร้อมพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ติดตั้งจุดรับพลาสติกใช้แล้ว (Youเทิร์น Drop Point) เพื่อให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง อาทิ ความร่วมมือกับ บริษัท พีทีที โออาร์ จำกัด (มหาชน) นำ YOUเทิร์น PLATFORM ไปใช้ในการจัดการพลาสติกใช้แล้ว ผ่านโครงการพลาสติก(คืน) สุข หรือ Plastic Reborn เมื่อต้นปี 2564 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับองค์กรเอกชนต่างๆ เช่น บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำ YOUเทิร์น PLATFORM เข้าไปจัดการพลาสติกใช้แล้ว โดยวาง Youเทิร์น Drop Point เพื่อเป็นจุดทิ้งขยะพลาสติก ณ ตัวอาคารสำนักงานของบริษัทด้วย

Youเทิร์น Drop Point จุดทิ้งขยะพลาสติก

นอกจากนี้ YOUเทิร์น ยังร่วมมือกับ ภาครัฐและองค์กรการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ได้นำ YOUเทิร์น Drop Point ไปตั้ง เพื่อรับพลาสติกใช้แล้วจากนักศึกษาและบุคคลากร นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสุรนารี ยังได้ลงนาม ในการนำ YOUเทิร์น PLATFORM เข้าไปร่วมจัดการพลาสติกใช้แล้ว ในมหาวิทยาลัย โดยเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการศึกษาการจัดการขยะพลาสติกและเพิ่มมูลค่าขยะพลาสติกปนเปื้อน : งานศึกษาวิจัยเพื่อสร้าง รูปแบบการคัดแยกและการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยในอนาคต YOUเทิร์น PLATFORM จะเข้าไปอยู่ใกล้ ๆ ทุกคน ด้วยความตั้งใจของ GC ที่ยังคงเดินหน้ามุ่งสร้างพันธมิตรอย่างต่อเนื่องในทุกอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันจัดการกับปัญหาขยะพลาสติก ลดก๊าซเรือนกระจก และโลกร้อนไปพร้อมกัน

“YOUเทิร์น” จึงเป็นระบบที่เป็นทางออกของปัญหาขยะพลาสติกในสังคม โดยล่าสุด “โครงการแยกขวดช่วยหมอ” ซึ่ง YOUเทิร์น ได้ร่วมกับเพจ Less Plastic ระดมขวดน้ำพลาสติกใช้แล้ว จากจุดทิ้งขยะพลาสติกของ YOUเทิร์น และพันธมิตร นำส่งไปยังโรงงานแปรรูปที่ร่วมกับโครงการฯ เพื่อตัดเย็บชุด PPE Level 2 มีคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของน้ำที่มีแรงดัน (Hydrostatic Pressure) สามารถทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ซ้ำได้สูงสุดถึง 20 ครั้ง ส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้ป้องกันโรคโควิด 19 สะท้อนให้เห็นว่า YOUเทิร์น สามารถตอบโจทย์ทั้งการดูแลสิ่งแวดล้อมและสามารถต่อยอดไปช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์วิกฤตได้อย่างทันท่วงที

YOUเทิร์น PLATFORM จะประสบความสำเร็จในวงกว้างได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนทุกคนในการขับเคลื่อน เริ่มวันนี้ ได้ด้วยตัวคุณเอง ในการคัดแยกขยะ เพื่อให้พลาสติกใช้แล้วในมือคุณ กลับมามีชีวิตอีกครั้ง

#YOUเทิร์นเริ่มต้นที่ยู #EndtoEndWaste #ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก #GCCircularLiving

แยกและทิ้งขยะพลาสติกกับ “YOUเทิร์น” ได้ง่ายๆ เพียงนำไปหย่อนที่ จุดรับพลาสติกสะอาดของ YOUเทิร์น (YOUเทิร์น Drop Point, Drop Point for Clean Plastic) ซึ่งรับทั้งพลาสติกแบบแข็ง เช่น ขวดน้ำดื่ม ขวดแชมพู ขวดนม กล่องใส่อาหาร เป็นต้น และพลาสติกแบบยืด เช่น ถุงพลาสติก ฟิล์มถนอมอาหาร เป็นต้น

โดย YOUเทิร์น Drop Point หรือ Drop Point for Clean Plastic ตั้งกระจายในหลายพื้นที่ ได้แก่

  • PTT Station 18 สาขา (ร่วมกับโครงการพลาสติก (คืน) สุข)
  • เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น G
  • พาราไดซ์ พาร์ค ชั้น 1
  • พาราไดซ์ เพลส ชั้น 2
  • The Nine Center พระรามเก้า ชั้น 1
  • The Nine Center ติวานนท์ ชั้น 1

และยังคงขยายจุดตั้ง YOUเทิร์น Drop Point ร่วมกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมทั้งกรุงเทพและปริมณฑล ให้ทุกคนได้ทิ้งขยะพลาสติกได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

หากสนใจทิ้งขยะพลาสติกกับเรา เพียงค้นหา YOUเทิร์น Drop Point

ค้นหาจุด Drop Point ทั้งหมด ที่นี่

ติดตามกิจกรรม

ติดต่อสอบถาม: YOUTURN@PTTGCGROUP.COM

*Digital Drop Point ปัจจุบัน ให้บริการเฉพาะที่ Customer Solutions Canter อาคารเอเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ A ชั้น 1 และศูนย์อาหาร อาคารสำนักงานระยอง สาขา 1 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

Youเทิร์น Drop Point จุดทิ้งขยะพลาสติก