31 ตุลาคม 2565

DJSI คืออะไร ทำไมธุรกิจทั่วโลกต้องให้ความสนใจและเชื่อถือ

แชร์:

ทุกวันนี้ ไม่ว่าจะมองไปทางไหน จะเห็นว่าความยั่งยืนเป็นเรื่องใหญ่ เนื่องจากองค์กรต่างๆ ล้วนต้องเผชิญความท้าทายทางสิ่งแวดล้อม ความเหลื่อมล้ำ การขาดแคลนทรัพยากร ไปจนถึงสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน ธุรกิจจึงไม่สามารถยั่งยืนได้ โดยมุ่งเน้นเพียงผลกำไร แต่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอยู่เสมอ โดยหนึ่งในดัชนีที่ใช้วัดผลว่า องค์กรดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจริง และเป็นดัชนีสากลที่ทั่วโลกให้ความสนใจและเชื่อถือ คือ Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ดัชนีดังกล่าว จัดอันดับโดย S&P Global ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อรับรองว่าการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารจัดการตามหลัก ESG ได้แก่ Environmental (สิ่งแวดล้อม) Social (สังคม) และ Governance & Economic (บรรษัทภิบาล และเศรษฐกิจ) ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เกิดความสนใจและเชื่อมั่น ในแง่มุมต่างๆ ดังนี้

ทำไม ‘นักลงทุน’ ถึงสนใจ DJSI

เนื่องจาก DJSI เป็นดัชนีความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลสำหรับบริษัทจดทะเบียน องค์กรที่ได้รับการจัดอันดับโดย DJSI จึงถือเป็นองค์กรใหญ่ ที่มีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่จับต้องได้และน่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากล องค์กรดังกล่าว จึงเป็นที่สนใจของนักลงทุน หนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญต่อบริษัท ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจที่มีมาตรฐานสากล และมีศักยภาพที่จะส่งมอบผลตอบแทนได้อย่างยั่งยืน โดยเกณฑ์การวัดผลของ DJSI ทุกปี จะประเมินจากคะแนน ESG ที่องค์กรจะต้องตอบคำถาม รวมถึงเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ธุรกิจที่ได้รับการจัดอันดับ DJSI ยังสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนได้ว่า มีการลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจในระยะยาวด้วย1

เหตุผลที่ ‘ลูกค้า-คู่ค้า-พันธมิตรทางธุรกิจ’ เชื่อมั่นธุรกิจที่ติดอันดับ DJSI

ความเชื่อมั่นจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อการดำเนินงานขององค์กร สามารถวัดผลและเปิดเผยได้ โดยธุรกิจที่ได้รับการจัดอันดับ DJSI จะมีการตั้งเป้าหมาย วัดผล และรายงานผลการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ยังมีการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการพัฒนานวัตกรรม และมีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์2 เช่น มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการจัดหาอย่างยั่งยืน (Sustainable Procurement) เป็นต้น3 รวมถึงมีการบริหารจัดการ Supply Chain ที่ดี ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ จึงมั่นใจได้ว่า บริษัทที่อยู่ในการจัดอันดับ DJSI มีศักยภาพในการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นผลดีต่อกระบวนการผลิตและบุคลากรที่เกี่ยวข้องตลอด Supply Chain

‘ชุมชน-สังคม’ ได้อะไร จากธุรกิจที่ติดอันดับ DJSI

ธุรกิจขนาดใหญ่ส่วนมาก ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเกี่ยวข้องกับชุมชนและสังคมได้ ธุรกิจจึงจำเป็นต้องแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ผ่านโครงการและกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) เช่น การบริจาค เพื่อช่วยเหลือให้สังคมผ่านพ้นสถานการณ์ยากลำบาก หรือการทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษาและสุขภาพ เป็นต้น นอกจากนั้นแล้ว บริษัทที่ติดอันดับ DJSI อาจสร้างคุณค่าทางธุรกิจร่วมกับสังคมและชุมชน หรือ CSV (Creating Shared Value) เช่น สนับสนุนชุมชนให้ดำเนินธุรกิจแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise หรือ SE) เพื่อสร้างรายได้ด้วยตนเอง และเกิดการจ้างงานในชุมชนที่อาศัยอยู่รอบที่ตั้งธุรกิจ⁵ โดยองค์กรอาจร่วมกับพันธมิตรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดหาทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลผลิตของชุมชน เป็นต้น จึงมั่นใจได้ว่า ธุรกิจที่ติดอันดับ DJSI นั้นช่วยเหลือและสนับสนุนให้ชุมชนและสังคมได้รับสิ่งที่ดี

เมื่อเข้าใจว่า ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มจะได้รับผลดีอย่างไรจากธุรกิจที่ติดอันดับ DJSI แล้ว ต่อไป เรามาดูกันว่า บริษัทเคมีภัณฑ์ระดับสากลแห่งแรกของเอเชีย อย่าง GC ที่ติดอันดับ 1 ของโลกจาก DJSI 4 ปีซ้อน ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ มีการดำเนินงานด้าน ESG ที่น่าสนใจ และส่งผลดีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร

ขับเคลื่อนธุรกิจ ให้ดีต่อโลก ดีอย่างยั่งยืน

GC ดำเนินธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Decarbonization) โดยร่วมกับพันธมิตรที่เชี่ยวชาญด้านธุรกิจรีไซเคิล ตั้งโรงงาน ENVICCO ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล คุณภาพสูงระดับ Food Grade ด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานระดับโลก โดยการดำเนินงานของ Envicco จะช่วยลดขยะพลาสติกในประเทศได้ถึง 60,000 ตัน/ปี ซึ่งเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและชุมชน เพราะเมื่อลดขยะดังกล่าว ก็ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ 75,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเทียบเท่าการปลูกป่า 78,000 ไร่ โดยประมาณ6

ด้านการบริหารจัดการขยะพลาสติก ซึ่งเป็นต้นทางของวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล GC มุ่งหวังให้สังคมเกิดการตระหนักรู้ในการคัดแยกขยะ จึงริเริ่ม Youเทิร์น แพล็ตฟอร์มบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้ว โดยร่วมกับพันธมิตรที่มีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และชุมชนต่างๆ ตั้งจุด Drop Points มากกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ7 โดยรวบรวมพลาสติกใช้แล้วได้มากกว่า 300 ตัน8 นำไปสร้างประโยชน์ต่อยอดในหลายโครงการ เช่น โครงการแยกขวดช่วยหมอ ที่นำพลาสติกใช้แล้ว ไปจัดทำชุด PPE เพื่อส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ป้องกันตนเอง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังริเริ่มโครงการ Community Waste Model เพื่อบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจร โดย GC ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนธนาคารคัดแยกขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า จังหวัดระยอง นำ Youเทิร์นแพล็ตฟอร์ม มาบริหารจัดการพลาสติกแบบครบวงจร มีการจัดตั้งศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล (Recycling Hub) ณ ชุมชนวัดชากลูกหญ้า มีการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และมีการรับซื้อ-ขาย พลาสติกอย่างเป็นระบบ โดยปัจจุบันเก็บขยะพลาสติกได้มากถึง 2 ตันต่อเดือน9 สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน โดยโครงการดังกล่าว นอกจากช่วยป้อนวัตถุดิบในการผลิตเข้าโรงงาน ENVICCO แล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาด้วยการลดขยะพลาสติกในชุมชนด้วย

สำหรับธุรกิจของ GC ในระดับสากล ได้ปรับเปลี่ยนให้ตอบโจทย์อนาคตที่ยั่งยืน มุ่งเน้นธุรกิจที่มีมูลค่าสูง (High Value Business หรือ HVB) และมีผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ (Low Carbon Products) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเข้าซื้อกิจการบริษัท allnex ผู้นำด้านสารเคลือบ (Coating Resins) ระดับโลก ที่มีผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สารเคลือบสูตรน้ำ สำหรับเคลือบกระป๋องอาหารทั้งภายในและภายนอกกระป๋อง (Water Based Food Can Coating) ลดการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds) และ สารเคลือบวัสดุชนิด Solventborne Resins ที่ใช้เคลือบผิวกังหันลม เพื่อช่วยเพิ่มความทนทานต่อสภาพอากาศ ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานกังหันลม เพื่อการผลิตไฟฟ้า เป็นต้น10 โดย allnex ถือเป็นธุรกิจยั่งยืน ที่มีผลประกอบการที่โดดเด่น และมีคุณภาพกำไร (Quality of Earnings)

ด้านความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ GC ได้รับรางวัลเกียรติยศ องค์กรโปร่งใส สะท้อนความมีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต (NACC Integrity Awards)11 ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้มาตรฐาน ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน จึงเป็นธุรกิจที่นักลงทุนมั่นใจได้

เคียงข้างสังคม ก้าวพ้นภาวะวิกฤต

เมื่อสังคมอยู่ได้ ธุรกิจก็อยู่ได้ GC ร่วมเคียงข้างสังคมไทยในวิกฤตต่างๆ เพื่อช่วยผู้คนก้าวพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบาก ผ่านการบริจาคและการทำโครงการเพื่อสังคม เช่น วิกฤตโควิด 19 – GC ร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน โดยใช้ความเชี่ยวชาญด้านเคมีภัณฑ์และพลาสติก เทคโนโลยี และนวัตกรรมของบริษัทฯ ต่อยอดการช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤตได้อย่างทันท่วงทีและทั่วถึง เช่น การมอบชุดกาวน์กันน้ำ (PE Gown) ให้บุคลากรทางการแพทย์กว่า 4 ล้านชุด ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่มีการระบาด12, วิกฤตน้ำท่วม – GC สนับสนุนเรือพายพลาสติก ให้กับจังหวัดที่ประสบอุทกภัย จำนวน 23 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที13, วิกฤตภัยแล้ง – GC ส่งมอบถังน้ำสะอาด ผลิตจากเม็ดพลาสติกแบรนด์ InnoPlus ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ รวมถึงร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนและลูกค้าของบริษัทฯ ให้แก่พื้นที่ประสบภัยแล้งในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ14, วิกฤตฝุ่น PM 2.5 – GC ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษ และฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 จำนวน 4 รุ่น เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน15

GC ยังคงดำเนินธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net Zero) โดยขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่น และร่วมมือกันนำทางไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เพราะความสำเร็จนี้เราทำคนเดียวไม่ได้ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสีย อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างคุณค่าที่ดีต่อโลกอย่างยั่งยืน

Reference

1 แหล่งอ้างอิง: สำรวจหุ้นไทยในดัชนีระดับโลก DJSI. (2565). เว็บไซต์ https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/65-investhow-djsi-2021

2 แหล่งอ้างอิง: DJSI Index. CORPORATE SUSTAINABILITY. (2565). เว็บไซต์ https://www.cbcsd.org.cn/sjk/baogao/standard/home/20130718/download/DJSI_Index.pdf

3 แหล่งอ้างอิง: กลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ (2565). เว็บไซต์ https://sustainability.pttgcgroup.com/th/environment/product-stewardship/product-stewardship-strategy

4 แหล่งอ้างอิง: GC ปฏิวัติการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน. (2565). เว็บไซต์ https://sustainability.pttgcgroup.com/th/newsroom/news/896

5 แหล่งอ้างอิง: Sustainability – เรื่องของความยั่งยืน บริษัทหรือองค์กร เขาวัดกันเรื่องนี้อย่างไร?. (2565). เว็บไซต์ https://thepractical.co/sustainability-djsi/

6 แหล่งอ้างอิง: คืนคุณค่าพลาสติกใช้แล้ว ด้วยนวัตกรรม PCR. (2565). เว็บไซต์ https://sustainability.pttgcgroup.com/th/newsroom/featured-stories/877

7 แหล่งอ้างอิง: Portfolio-driven : YOUTURN Operating Model. (2564). เว็บไซต์ https://sustainability.pttgcgroup.com/th/net-zero/decarbonization-pathways/portfolio-driven

8 แหล่งอ้างอิง: YOUเทิร์น..แยกเพื่อให้ ตอบโจทย์เทรนด์โลก ช่วยสิ่งแวดล้อม. (2565). เว็บไซต์ https://sustainability.pttgcgroup.com/th/newsroom/news/851

9 แหล่งอ้างอิง: ภารกิจแก้โลกรวน กู้โลกร้อน ด้วยขยะพลาสติก. (2565). เว็บไซต์ https://sustainability.pttgcgroup.com/th/newsroom/news/903

10 แหล่งอ้างอิง: มุ่งสู่อนาคตกับนวัตกรรมความยั่งยืน. (2565). เว็บไซต์ https://sustainability.pttgcgroup.com/th/newsroom/featured-stories/880

11 แหล่งอ้างอิง: GC รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10. (2565). เว็บไซต์ https://sustainability.pttgcgroup.com/th/newsroom/news/863

12 แหล่งอ้างอิง:. (2565). การรับมือต่อวิกฤตโควิด-19. (2565). เว็บไซต์ https://sustainability.pttgcgroup.com/th/business-resilience/covid-19-information-hub

13 แหล่งอ้างอิง: GC และ PTT ส่งมอบเรือพายพลาสติก ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสงขลา. (2565). เว็บไซต์ https://sustainability.pttgcgroup.com/th/newsroom/news/845

14 แหล่งอ้างอิง: GC มอบถังบรรจุน้ำสะอาด InnoPlus แก่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เพื่อนำไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง. (2565). เว็บไซต์ https://www.pttgcgroup.com/th/newsroom/news/582

15 แหล่งอ้างอิง: โครงการพัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษ และฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นแบบ . (2565). เว็บไซต์  https://sustainability.pttgcgroup.com/th/projects/83

Feature Stories

Feature Stories
16 มีนาคม 2566
เมื่อผู้คนเริ่มปรับพฤติกรรม และองค์กรใหญ่ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจด้วยภารกิจ ดีขึ้นเพื่อคุณ ดีขึ้นเพื่อโลก
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
15 กันยายน 2563
ภารกิจติดอาวุธให้นักรบเสื้อกราวน์พร้อมสู้โควิด บทพิสูจน์ GC องค์กรธุรกิจไทย ที่ไม่ทิ้ง เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) [Salika]
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
17 สิงหาคม 2560
โครงการประชารัฐด้านการศึกษา
อ่านเพิ่มเติม