GC พร้อมรับมือเชิงรุก พาธุรกิจฝ่าวิกฤต COVID-19 ควบคู่การดูแลพนักงานและสังคม

ผมขอแสดงความห่วงใย และขอส่งกำลังใจให้คนไทยทุกคน ก้าวผ่านสถานการณ์วิกฤต COVID-19 ซึ่งถือ เป็นวาระเร่งด่วนของประเทศ ที่กำลังส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของทั้งสังคมไทยและ มวลมนุษยชาติ อยู่ ณ ขณะนี้ นับจากเกิดการระบาด COVID-19 ในประเทศไทย ผมร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน GC Group ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นทางการแพทย์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และได้รับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อเข้าใจถึงความต้องการอย่างแท้จริง ผมจะมุ่งมั่นสนับสนุนเคมีภัณฑ์และพลาสติก และใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ที่เรามี พร้อมสร้าง ความร่วมมือ กับ Partner เดินหน้าวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อันจะช่วย ตอบโจทย์ และแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตนี้ เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้ง

ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

GC กับการรับมือสถานการณ์ COVID-19

สถานการณ์วิกฤต COVID-19 ถือเป็นวาระเร่งด่วนของประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของทั้งสังคมไทยและมวลมนุษยชาติ GC ในฐานะส่วนหนึ่งของสังคมพร้อมให้ความร่วมมือ สนับสนุน และเคียงข้างสังคมไทย เพื่อให้ผ่าน วิกฤตนี้ไปด้วยกัน โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่การระบาดรอบแรก

GC ให้ความสำคัญและดำเนินการตาม 4 มาตรการหลัก คือ

ความปลอดภัยของพนักงาน
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
การช่วยเหลือชุมชนและสังคม
การสื่อสารสร้าง Visibility กับ Stakeholders

ความปลอดภัยของพนักงาน

พนักงานต้องมีความปลอดภัย และปลอดจากการติดเชื้อ COVID-19

บุคลากรทุกคนเปรียบเสมือนคนในครอบครัว การดูแลให้ปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดีจึงถือเป็นพันธสัญญาที่ GC ให้ความสำคัญ และปฏิบัติ อย่างจริงจัง มาโดยตลอด ในท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 นี้ บริษัทฯ ได้ออกมาตรการอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน เพื่อดูแลและสร้าง ความมั่นใจ แก่พนักงาน และถือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐ ประกอบด้วย :

1

การแต่งตั้งคณะทำงาน ภายใต้การกำกับของ “คณะกรรมการ ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ โคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)” เพื่อติดตามสถานการณ์ COVID-19

2

มาตรการ Lock Up สำหรับพนักงานโรงงาน เพื่อป้องกันการติดเชื้ออย่าง เข้มงวด โดยเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานใน Sensitive Area เช่น Control Room โดยมีการจองโรงแรมให้พัก มีรถรับส่งโดยเฉพาะ เพื่อป้องกัน ความเสี่ยง

3

เข้มงวดเรื่องการรักษาความสะอาดในพื้นที่

4

ให้พนักงานในสำนักงาน Work from Home เพิ่มจาก 66% เป็น 90-100%

5

พัฒนา Application ‘Fight COVID-19’ สำหรับการ Tracking เพื่อติดตามสุขภาพและการทำงานของพนักงานของทั้งองค์กร และลงทะเบียนรับวัคซีนตามความสมัครใจ สามารถบริหารจัดการควบคุมการติดเชื้อ COVID-19 ในพนักงานของ GC กว่า 5 พันคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6

บริษัทฯ ได้เริ่มมาตรการตรวจหาเชื้อ COVID-19 แบบ Drive-Thru โดยพนักงาน ไม่ต้องลงจากรถเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งพนักงานและ เจ้าหน้าที่

7

จัดหาวัคซีน สำหรับพนักงาน ครอบคลุมไปถึงครอบครัว และบุพการี

8

สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวัคซีนให้แก่พนักงานภายในองค์กร

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

การปรับตัวได้ทุกสถานการณ์คือหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่เติบโตต่อเนื่องและยั่งยืน

ในสถานการณ์ COVID-19 ที่หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไป แต่การดำเนินธุรกิจและการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามกำหนดเวลา ยังถือเป็นภารกิจที่ GC ให้ความสำคัญอย่างเข้มงวด โดยมีมาตรการหลักรองรับคือ

 • แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)

 • เพิ่มขีดความสามารถของพนักงานด้วยการ Upskill & Reskill

 • ตั้งทีมเฉพาะกิจ “Digital Transformation” เพื่อยกระดับสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล

 • มาตรการป้องกันและควบคุม COVID-19 สำหรับการขนส่ง (logistic) เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในความปลอดภัย

 • การให้ความช่วยเหลือลูกค้าทั้งในเรื่องธุรกิจ และการรับมือ COVID-19

GC มีการจัดเตรียมการดำเนินการตามแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) และพร้อมประกาศเปิดศูนย์ Emergency Management Center (EMC) ในกรณีฉุกเฉินที่พบพนักงานติดเชื้อ COVID-19

แม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 GC ยังคงกำลังการผลิตในทุกสายการผลิตเช่นเดิม ด้วยการปรับกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัว พร้อมเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน (Upskill & Reskill) เพื่อให้ การส่งมอบ สินค้าแก่ลูกค้าได้ตรงตามกำหนดเวลา อย่างมีคุณภาพ

โดยมีแผนการทำงานร่วมกับลูกค้า ด้วยนโยบาย “เราอยู่ได้ ลูกค้าอยู่ได้”

GC ได้เตรียมความพร้อมขององค์กร เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ มีการตั้งทีมเฉพาะกิจ “Digital Transformation” ตั้งแต่เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นการทำงานเชิงรุกด้วยวิสัยทัศน์ในการมองโลกผ่านปัจจุบันสู่อนาคต นำพา GC สู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน

มาตรการป้องกันและควบคุม COVID-19 สำหรับการขนส่ง (logistic) เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในความปลอดภัย
การให้ความช่วยเหลือลูกค้าทั้งในเรื่องธุรกิจ และการรับมือ COVID-19
 • การประสานงาน การจัดส่งสินค้า และให้คำแนะนำลูกค้าในการวางแผนการผลิต เพื่อให้ไม่สะดุดหรือเกิดความติดขัดในการดำเนินธุรกิจ (BCP - Business continuity planning)
 • จัดสัมมนา เชิญ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ กับ นพ.วิชาญ ปาวัน (ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง) และ ผู้บริหาร GC (คุณประกาศ บุตตะมาศ) แชร์ความรู้ และแนวทางในการดูแลป้องกันภัยจาก COVID-19 ให้ลูกค้า
 • ให้ความช่วยเหลือบริษัทลูกค้าในการประสานงานการลงทะเบียนขอรับวัคซีนผ่านสภาอุตสาหกรรม

การช่วยเหลือชุมชนและสังคม โดยรวม

GC มุ่งมั่นสนับสนุนเคมีภัณฑ์และพลาสติก และใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ที่มี พร้อมสร้างความร่วมมือกับ Partner เดินหน้าวิจัย และพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์และแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตินี้ เพื่อให้คนไทยมี คุณภาพชีวิตที่ดี

GC มุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือสังคมทั้งในระดับชุมชนโดยรอบโรงงาน ระดับจังหวัด (ระยอง) และระดับประเทศ โดยนำนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และ บริษัทในกลุ่ม GC มาสนับสนุน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย และเพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่มีการระบาดของ COVID-19

 • สรุปภาพรวมการสนับสนุนชุด PE Gown และ Coverall ในการการระบาดของ COVID-19
 • โครงการ ‘ล้านความห่วงใย..เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน’
 • สรุปภาพรวมการนำนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม GC ช่วยสังคมไทย
 • ความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อผู้ป่วยวิกฤต COVID-19

ภาพรวมการบริจาค โดย GC Group และพันธมิตร

อ่านเพิ่มเติม

โครงการความร่วมมือ

GC มุ่งมั่นนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แปรรูปขยะพลาสติก โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ผ่านแนวคิด ESG การดำเนินงานพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน

การสื่อสารสร้างการตระหนักรู้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การสื่อสารที่ถูกต้อง ชัดเจน และต่อเนื่อง เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง บริษัท พนักงาน ลูกค้า นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายให้ใกล้กันยิ่งขึ้น