GC Group พร้อมเคียงข้างสังคมไทย ในการรับมือ COVID-19

ผมขอแสดงความห่วงใย และขอส่งกำลังใจให้คนไทยทุกคน ก้าวผ่านสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 ซึ่งถือเป็นวาระเร่งด่วนของประเทศ ที่กำลังส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของทั้งสังคมไทยและมวลมนุษยชาติอยู่ ณ ขณะนี้ นับจากเกิดการระบาด COVID-19 ในประเทศไทย ผมร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน GC Group ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นทางการแพทย์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และได้รับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อเข้าใจถึงความต้องการอย่างแท้จริง ผมจะมุ่งมั่นสนับสนุนเคมีภัณฑ์และพลาสติก และใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ที่เรามี พร้อมสร้างความร่วมมือกับ Partner เดินหน้าวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยตอบโจทย์และแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตินี้ เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้ง

ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

วิกฤติการณ์แพร่ระบาด ของโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของภาคเศรษฐกิจ และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

บริษัทฯ รับมือกับวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้น โดยกำหนดแนวทางบริหารจัดการ พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ที่สอดคล้องกับกรอบการบริหารจัดการของกระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลก (WHO) และแนวปฏิบัติที่ดีจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง ครอบคลุมทั้งพนักงานและพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของพนักงานทั่วทั้งกลุ่มบริษัทฯ และคู่ค้า รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นองค์กร Zero COVID-19 Case พร้อมทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาสนับสนุน และช่วยเหลือสังคมและประเทศไทยให้มีสาธารณสุขที่ดี

หลักการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับวิกฤติโควิด 19

01.
การตระหนักถึงปัญหาของการแพร่ระบาดของโควิด 19
สร้างความตระหนักถึงผลกระทบ รวมถึงปัจจัยเสี่ยงจากวิกฤติโควิด 19 ที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับพร้อมทั้งระดมความคิดในการพัฒนามาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อรับมือกับปัญหา หรือแนวโน้มในการเกิดผลกระทบที่รุนแรงในอนาคต
02.
การกำหนดเป้าหมาย
กำหนดเป้าหมายองค์กรเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อโควิด 19 ขึ้นในบริษัทฯ
03.
การสร้างวัตนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
สร้างวัฒนธรรมในการดำเนินงาน ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก “4 Core Behaviors”
04.
ระบบการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง
ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างเครือข่ายการติดต่อสื่อสารและการบริหารจัดการที่สะดวกรวดเร็ว และเหมาะสม กับสถานการณ์

มาตรการป้องกัน ควบคุม ดูแลพนักงานและคู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความห่วงใยสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงานในภาวะวิกฤติโควิด 19 โดยแต่งตั้งคณะทำงาน ภายใต้การกำกับของ “คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)

เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ของวิกฤติโควิด 19 อย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมา พร้อมกำหนด และประกาศนโยบาย รวมถึงสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณสำหรับจัดทำมาตรการป้องกันและควบคุมต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงของพนักงานในการติดเชื้อโควิด 19 ตลอดจนอำนวยความสะดวก ในการปฎิบัติงานของพนักงาน ผู้รับเหมา และคณะเยี่ยมชมทุกคน ที่เข้ามายังพื้นที่ของบริษัทฯ

มาตรการการรับมือวิกฤติโควิด 19

การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่มีประสิทธิภาพ

จัดเตรียมการดำเนินการตามแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) และประกาศเปิดศูนย์ Emergency Management Center (EMC) ในกรณีฉุกเฉินที่พบพนักงานติดเชื้อโควิด19

การสื่อความมาตรการป้องกัน และคำแนะนำในการปฏิบัติตนต่อสถานการณ์โควิด19

จัดทำแผนภูมิแสดงสถานะเพื่อสื่อความถึงมาตรการการปฏิบัติตัวต่อกลุ่มผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อในระดับต่าง ๆ (Tier) รวมถึงระบุประเทศและพื้นที่ความเสี่ยงสูงให้พนักงานได้รับทราบ

การกำหนดมาตรการ ควบคุมและป้องกันโควิด 19 สำหรับบุคคล

ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดี (Good Personal Hygiene) การเว้นระยะห่างทางสังคม (Physical Distancing) และการใช้หน้ากากอนามัย (Mask-Wearing)

การกำหนดมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังโควิด 19 สำหรับพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • วัดอุณหภูมิร่างกาย และตรวจสอบประวัติพนักงานและผู้ใกล้ชิด เพื่อคัดกรองและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง
 • ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ที่เป็นจุดสัมผัสร่วมกัน เช่น สำนักงาน ลิฟต์โดยสาร และโรงอาหาร
 • กำหนดให้มีการรักษาระยะห่าง งดการทำกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก และ งดการเดินทางไปต่างประเทศ
 • กำหนดมาตรการทำงานที่บ้าน (Work From Home) และการทำงานเหลื่อมเวลา (Flexible Working Hours)
 • จัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อสถานการณ์
 • จัดเตรียมหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และเครื่องวัดอุณหภูมิให้เพียงพอต่อความต้องการ
 • ซื้อประกัน โควิด 19 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และพนักงานกลุ่มเสี่ยง เช่น แม่บ้าน พนักงานขับรถ และพนักงานธุรการ เป็นต้น
การป้องกันความเสี่ยงในการเดินเครื่องการผลิต (Lock up)
 • ควบคุมจำนวนพนักงานกลุ่มสำคัญ ต่อการควบคุมการผลิตในการเข้าอาคารควบคุมการผลิต
 • จัดเตรียมที่พักอาศัยและรถโดยสารสำหรับพนักงานปฏิบัติงาน
 • ดูแลครอบครัวและบ้านพักอาศัยของพนักงานกลุ่มสำคัญต่อการควบคุม การผลิตในช่วง Lock up เพื่อลดความเป็นห่วงกังวลของพนักงาน
การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ป้องกันและควบคุมโรค
 • จัดทำแอปพลิเคชัน COVID-19 GC Application สำหรับสำรวจที่อยู่และการเดินทาง และบันทึกกิจกรรมประจำวันของพนักงานและผู้รับเหมา (Self-Reporting) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563
 • วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานต่อผู้บริหารระดับผู้จัดการ เพื่อกำหนดมาตรการเชิงรุกและเชิงรับที่ทันต่อสถานการณ์
 • การสร้างเสถียรภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
การกำหนดมาตรการป้องกันโควิด 19 สำหรับการดำเนินโครงการก่อสร้าง
 • ปรับปรุงสถานที่ และจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับป้องกันโรคโควิด 19 เช่น การจัดรถรับส่งผู้รับเหมา การจัดเวลาพักทานอาหารเป็นกะเพื่อลดความหนาแน่นของผู้ปฏิบัติงาน การจัดพื้นที่พักอาศัยที่เป็นมาตรฐาน เป็นต้น
 • กักตัวและวัดอุณหภูมิตลอด 14 วัน สำหรับผู้ปฏิบัติงานชาวต่างชาติ

การเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับโควิด 19

บริษัทฯ ได้จัดซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินจากการจำลองเหตุการณ์ เมื่อพบผู้ป่วยติดเชื้อภายในบริษัทฯ โดยได้จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดข้อมูลและแผนตอบโต้แบบละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจพบหรือได้รับรายงานผู้ติดเชื้อ ตลอดจนถึงขั้นตอนการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

จัดหาหน่วยงานบริการฆ่าเชื้อด้วยวิธีการ UV-C ที่เหมาะสมกับลักษณะงานและพื้นที่บริษัทฯ

จัดเตรียมชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและน้ำยาฆ่าเชื้อไว้ให้เพียงพอต่อผู้ปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉิน

ทดสอบการปฏิบัติการฆ่าเชื้อโดยการเก็บตัวอย่างหลังทำการฆ่าเชื้อ เพื่อนำมาทดสอบและวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ

บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ และความห่วงใยต่อสังคม ในภาวะวิกฤติการระบาดของโควิด 19 โดยร่วมกับพันธมิตร ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ในการประยุกต์ ใช้นวัตกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่จริง ไปยังโรงพยาบาลและสถานพยาบาล เพื่อพูดคุยและหารือ ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมด้วยผู้ได้รับผลกระทบ ทำให้เข้าใจถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริง นำมาสู่การทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อีกทั้งยังมีการทำโครงการความร่วมมือ กิจกรรมและการสนับสนุน และการบริจาค

ภาพรวมการบริจาค โดย GC Group และพันธมิตร

อ่านเพิ่มเติม