ESG กับการดำเนินงานที่ยั่งยืนของ GC

GC เดินหน้าตอบโจทย์ความต้องการของโลกอนาคต ปรับพอร์ทโฟลิโอมุ่งสู่ธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง และคาร์บอนต่ำ (Reshaping Business towards High Value & Low Carbon)

เป้าหมาย ค.ศ. 2030
Long Term Adjusted EBITDA

ดูภาพขนาดใหญ่

Reshaping Business Towards
High Value & Low Carbon

นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายทั้งปัจจุบันและอนาคต สอดรับกับ 5 Megatrends โลก

โดย GC พร้อมต่อยอดธุรกิจสู่ระดับสากล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ตาม กรอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) ภายใต้สมดุล 3 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล (Environmental– Social – Governance & Economic: ESG) เพื่อให้ GC เป็นธุรกิจที่มีดีที่ผลิตภัณฑ์ ดีที่กระบวนการผลิต และกระบวนการภายในองค์กร อีกทั้งดีต่อโลก ดีอย่างยั่งยืนด้วย

ดูภาพขนาดใหญ่

E: Environmental

ดำเนินธุรกิจโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร ควบคู่กับการลดการปล่อย คาร์บอน (Decarbonization) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2050

Highlights
การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

S: Social

สร้างคุณค่าสู่สังคม ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (Social Enterprise) สร้างรายได้ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมสนับสนุนสังคม และชุมชนให้มีความปลอดภัย มีการศึกษาที่ดี รวมถึงมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี

Highlights
การดำเนินงานด้านสังคม

G: Governance & Economic

เป็นองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ

Highlights
การดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ

เกรดผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพรินท์ของผลิตภัณฑ์ และฉลากลดโลกร้อน

Carbon Footprint of Product: CFP

Carbon Footprint Reduction: CFR

Water Footprint: WP

Life Cycle Assessment

PTT Green for Life

ไฮไลท์ผลการดำเนินงานด้าน ESG ของ GC

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ
และ Sustainability Performance Data

อ่านเพิ่มเติม

Ratings & Rankings

จากรากฐานที่มั่นคง และผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้นำ อันดับ 1 ของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI)

นอกจากนี้ ในปี 2564 ยังได้รับผลการประเมินด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) สูงสุดในประเทศไทย และได้รับผลการประเมินด้านการบริหารจัดการน้ำ (Water Security) ในระดับ A (Leadership Level) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ภายใต้กรอบการประเมินของสถาบันประเมินความยั่งยืนที่น่าเชื่อถือระดับโลก Carbon Disclosure Project (CDP)

Dow Jones Sustainability Indices
Carbon Disclosure Project
MSCI ESG Rating
UN Global Compact LEAD
FTSE4Good Index
The Asset Awards
SET Sustainability Awards of Honor
Thailand Sustainability Investment (THSI)
LCSi
Green Industry
CSR-DIW Continuous Award
Thailand Corporate Excellence
Thai Chamber of Commerce (TCC) Outstanding Ethics Award
Environmental, Safety and Good Governmental Award

Sustainability in Action

GC ดำเนินธุรกิจตามแนวคิด ESG อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดี ซึ่งมีมูลค่าสูงและคาร์บอนต่ำ ภายใต้กระบวนการผลิตที่ดี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระบวนการภายในองค์กรที่ดี เพื่อการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เป็นไปตามกฏหมาย กฏระเบียบและข้อบังคับ ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์และคุณค่าให้สังคม เพื่อส่งต่อโลกที่ดีและยั่งยืน

เรื่องราวเกี่ยวกับ ESG