Together to

net zero

มุ่งสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น 0 (Net Zero) ภายในปี 2050

CEO of PTT Global Chemical
GC Group ในฐานะของบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับสากลที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต เราให้คำมั่นเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน เรามีแผนงานที่ชัดเจน ในการลดก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 20% ภายในปี 2030 และพร้อมเดินหน้าสู่ Net Zero ในปี 2050 ในฐานะพลเมืองโลกเราต้องการส่งต่อโลกใบนี้ ที่ดีกว่าให้กับคนรุ่นต่อไป และแน่นอนว่าเราไม่สามารถทำคนเดียวได้ ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องหันหน้ามาร่วมมือกัน Together To Net Zero

ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมาย Net Zero

(Decarbonization Pathways)

Low Carbon Transition Framework

ถึงเป้าหมาย Net Zero ไปด้วยกัน

ในสถานการณ์ที่ภาคส่วนต่างๆ ทั่วโลกกำลังขับเคลื่อนร่วมมือกันเพื่อปรับสมดุลของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่และการมีสุขอนามัยที่ดีของประชาชน รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน หนึ่งในการขับเคลื่อนที่สำคัญคือการดำเนินการเรื่องการลดการปล่อยคาร์บอน (Decarbonization) จนเกิดการตั้งเป้าหมายร่วมกันในระดับสากล

บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายและกำหนดแนวทางในการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน (Decarbonization Pathways) โดยได้ตั้งเป้าหมายครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net-Zero Emission) ใน Scope 1 และ 2 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope 3 ให้ได้ร้อยละ 50 ในปี 2050

การตั้งเป้าดังกล่าวเป็นการตั้งเป้าที่ท้าทายต่อธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ มีการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ผสานเข้ากับแนวทางการชดเชยคาร์บอนด้วยวิธีต่างๆ เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน (Decarbonization) ด้วยการดำเนินการใน 3 ด้าน คือ

Net Zero Campaign by PTT Global Chemical
Net Zero Campaign by PTT Global Chemical
Efficiency-Driven

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดการปล่อยของเสีย

Net Zero Campaign by PTT Global Chemical
Portfolio-Driven

เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจในระยะยาวสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำโดยยังคงรักษาการเติบโตขององค์กร

Net Zero Campaign by PTT Global Chemical
Compensation-Driven

ประยุกต์วิธีดูดซับคาร์บอนจากธรรมชาติและ ค้นหาเทคโนโลยีดูดซับคาร์บอนนมาสนับสนุนการดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564

Efficiency-Driven

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2021

อ่านเพิ่มเติม
Portfolio-Driven

ตั้งเป้า เพิ่มสัดส่วนการลงทุน
ในธุรกิจ Performance Chemicals ที่สร้างรายได้ร้อยละ

ภายในปี 2030

อ่านเพิ่มเติม
Compensation-Driven

ดูดซับก๊าซเรือนกระจก

ตันคาร์บอนไดออกไซด์

อ่านเพิ่มเติม

Climate Governance

บริษัทฯ มีรูปแบบการกำกับดูแลด้านสภาพภูมิอากาศ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการลดคาร์บอนภายในองค์กรทุกระดับ ดังนี้

โครงสร้างการบริหาร ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อ่านเพิ่มเติม

กระบวนการบริหารการลงทุน

อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับความยั่งยืนที่ GC

GC พร้อมตอบรับเป้าหมายในการลดโลกร้อนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น 0 (net zero) ภายในปี 2050 ด้วยนวัตกรรมเพื่อโลกและสิ่งแวดล้อมตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ Sustainability ที่ตอบโจทย์ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ Sustainable Living ไปพร้อม ๆ กับการมุ่งสร้างความยั่งยืน (Sustainability) เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์

ส่งอีเมล