03 พฤศจิกายน 2562

GC ได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในพันธมิตรด้านความยั่งยืนอย่างภาคภูมิในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

แชร์:

GC ในฐานะภาคเอกชนชั้นนำ ที่มีการขับเคลื่อนเเละนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ในการดำเนินงานอย่างชัดเจนเเละต่อเนื่องได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในพันธมิตรด้านความยั่งยืน (Partner for Sustainability) ในการสนับสนุนของที่ระลึก ในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 35 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี ด้วยแนวคิด Advancing Partnership for Sustainability ที่ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนได้แสดงวิสัยทัศน์ในการเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาขยะทะเลร่วมกัน ภายใต้รูปแบบการประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Meeting) รวมถึงแนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ที่มุ่งส่งเสริมความยั่งยืนของอาเซียนในทุกมิติ

โดยในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 GC ยังได้รับเชิญจากรัฐบาลไทย ให้เข้าร่วมนำเสนอต้นแบบความสำเร็จในการขับเคลื่อน Circular Economy ในการประชุมภริยาผู้นำสมาชิกอาเซียน (Spouse Summit) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน ASEAN Summit 2019

ในโอกาสนี้ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้บรรยาย ณ โซนนิทรรศการของ GC ภายใต้เเนวคิด GC Circular Living: The Solutions for Everyone ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือ “Collaborations” โดย GC ได้สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการ Upcycling the Oceans,Thailand, โครงการ ThinkCycle Bank, โครงการ OUR Khung Bang Kachao และ โครงการ PPP Plastic เป็นต้น ซึ่งมุ่งสร้างความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า การปลูกจิตสำนึก การมีส่วนร่วม การเพิ่มคุณค่าให้กับทรัพยากรผ่านกระบวนการอัพไซคลิง รวมถึงการสนับสนุนการใช้พลาสติกชีวภาพสลายตัวได้ทางชีวภาพ (GC Compostable) เพื่อเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับผู้บริโภค

นอกจากนี้ ภายในนิทรรศการ ได้มีการแสดงผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง GC แบรนด์ผ้าไหม Jim Thompson และอาจารย์ จารุพัชร อาชวะสมิต อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบังในการผลิตเนคไทด์ และผ้าพันคออัพไซคลิงที่ถักทอร่วมกับเส้นไหม, GC และ Arrow ในการผลิตเสื้อเชิ้ตอัพไซคลิง, GC และ Paapaow ซึ่งเป็นธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) ในการผลิตกระเป๋าใส่สตางค์จากผ้าอัพไซคลิง อีกทั้ง ยังมีการสาธิตการทอผ้าจากชุมชนระยองด้วยเส้นด้ายรีไซเคิลที่ผลิตจากขยะพลาสติกประเภทโพลิเอทิลีน (PE) เพื่อผลิตซองใส่ iPad ซึ่งเป็นหนึ่งในของที่ระลึกในการจัดการประชุมครั้งนี้ เป็นต้น

งานนิทรรศการดังกล่าว ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากภริยาผู้นำประเทศ ASEAN และภริยาผู้นำระดับสูง โดยสามารถสร้างแรงบันดาลใจเพื่อนำแนวคิด Circular Economy ไปปรับใช้กับประเทศสมาชิกได้ นอกจากนี้ สื่อมวลชนที่ร่วมติดตามจำนวนมาก ได้ร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หลากหลายจากกระบวนการอัพไซคลิง ว่าสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะพลาสติกเเละพลาสติกที่เหลือใช้ ให้กลับมามีชีวิตใหม่ นำกลับมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน พร้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกคน และ ยังขยายผลการดำเนินการดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน

ข่าวสาร

ข่าวสาร
05 สิงหาคม 2565
ครั้งแรกของไทยที่ภาครัฐ ภาคองค์กรธุรกิจเอกชน ภาคเยาวชน ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ภาคการเงิน ระดับประเทศ จับมือขับเคลื่อนโลก สู่เป้าหมาย Net Zero ในการประชุมภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
19 มิถุนายน 2563
GC จับมือ KMUTNB, VISTEC และ Polyfoam ร่วมมือกันพัฒนาและส่งมอบ “หุ่นยนต์แบ่งปัน” หรือ หุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์ ให้แก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช [กรุงเทพธุรกิจ]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
17 มกราคม 2563
องคมนตรี ตรวจสอบการสาธิตเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ต้นแบบ ในพื้นที่เปิด
อ่านเพิ่มเติม