24 กรกฎาคม 2561

GC ผนึกกำลังร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนคุ้งบางกระเจ้า ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมสนองแนวพระราชดำริตามโครงการ OUR Khung Bang Kachao

แชร์:

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมพิธีเปิดโครงการ OUR Khung Bang Kachao โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าสู่ความยั่งยืน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยมีคุณณัฐนันท์ ศิริรักษ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงาน Business Development และคุณอภิชญา เดชไกรวัลย์ ผู้จัดการส่วน หน่วยงาน CSR Development Program เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าวด้วย

โครงการ OUR Khung Bang Kachao เป็นความร่วมมือในรูปแบบการสานพลังร่วมเพื่อพัฒนาสังคม (Social Collaboration with Collective Impact) มีเป้าหมายขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวหรือพื้นที่สีเขียว ที่ก่อให้เกิดรายได้และยกระดับวิถีชุมชนให้ดีขึ้นและเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 5 ปี โดยขับเคลื่อนผ่านกระบวนการทำงาน 6 ด้าน ได้แก่ 1. การพัฒนาพื้นที่สีเขียว 2. การจัดการน้ำและการกัดเซาะริมตลิ่ง 3. การจัดการขยะ 4. การส่งเสริมอาชีพ 5. การส่งเสริมการท่องเที่ยว และ 6. การพัฒนาเยาวชนและการศึกษา ซึ่ง GC เป็นหัวหน้าคณะทำงานด้านการจัดการขยะ โดยมุ่งลดปัญหาขยะตามแนวทาง Circular Economy หรือเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน และการนำขยะรีไซเคิลมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มพัฒนาที่วัดจากแดงเป็นพื้นที่นำร่องของโครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการขยะของชุมชน

ข่าวสาร

ข่าวสาร
14 กรกฎาคม 2563
การศึกษา พัฒนาคน พัฒนาชาติ [มติชน]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
09 เมษายน 2563
GC มอบชุด Protective Suit แก่ รพ.วชิระ ร่วมต่อสู้โควิด-19 [MGR Online]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
09 กุมภาพันธ์ 2562
ต่อยอดไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลกในรั้วมหาวิทยาลัยด้วยเสื้อสตาฟจากแฟชั่นขยะ
อ่านเพิ่มเติม