24 กรกฎาคม 2561

GC ผนึกกำลังร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนคุ้งบางกระเจ้า ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมสนองแนวพระราชดำริตามโครงการ OUR Khung Bang Kachao

แชร์:

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมพิธีเปิดโครงการ OUR Khung Bang Kachao โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าสู่ความยั่งยืน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยมีคุณณัฐนันท์ ศิริรักษ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงาน Business Development และคุณอภิชญา เดชไกรวัลย์ ผู้จัดการส่วน หน่วยงาน CSR Development Program เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าวด้วย

โครงการ OUR Khung Bang Kachao เป็นความร่วมมือในรูปแบบการสานพลังร่วมเพื่อพัฒนาสังคม (Social Collaboration with Collective Impact) มีเป้าหมายขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวหรือพื้นที่สีเขียว ที่ก่อให้เกิดรายได้และยกระดับวิถีชุมชนให้ดีขึ้นและเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 5 ปี โดยขับเคลื่อนผ่านกระบวนการทำงาน 6 ด้าน ได้แก่ 1. การพัฒนาพื้นที่สีเขียว 2. การจัดการน้ำและการกัดเซาะริมตลิ่ง 3. การจัดการขยะ 4. การส่งเสริมอาชีพ 5. การส่งเสริมการท่องเที่ยว และ 6. การพัฒนาเยาวชนและการศึกษา ซึ่ง GC เป็นหัวหน้าคณะทำงานด้านการจัดการขยะ โดยมุ่งลดปัญหาขยะตามแนวทาง Circular Economy หรือเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน และการนำขยะรีไซเคิลมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มพัฒนาที่วัดจากแดงเป็นพื้นที่นำร่องของโครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการขยะของชุมชน

ข่าวสาร

ข่าวสาร
15 มิถุนายน 2564
GC เข้าร่วมพิธีประกาศความร่วมมือโครงการ ALL_Thailand...เพื่อจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
28 มกราคม 2564
ฮาวทูแยก..แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ [เดลินิวส์]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
09 กุมภาพันธ์ 2563
GC ประกาศทิศทางการดำเนินงานในปี 2563 สานต่อ ต่อยอด ภารกิจเสริมฐานปิโตรเคมีไทยให้แข็งแกร่ง ขยายธุรกิจสู่ระดับโลกอย่างยั่งยืน แก่นักวิเคราะห์ และ สื่อมวลชน
อ่านเพิ่มเติม