บริษัทฯ นำเครื่องมือการวิเคราะห์ความอ่อนไหว หรือ Sensitivity Analysis และเครื่องมือการทดสอบภาวะวิกฤต หรือ Stress Testing มาประยุกต์ใช้ เพื่อประเมินผลกระทบของความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ (Possible Assumption) และวางแผนมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ผลการดำเนินงานทางด้านการเงินในระยะยาว