บริษัทฯ นำเครื่องมือการวิเคราะห์ความอ่อนไหว หรือ Sensitivity Analysis และเครื่องมือการทดสอบภาวะวิกฤต หรือ Stress Testing มาประยุกต์ใช้ เพื่อประเมินผลกระทบของความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ (Possible Assumption) และวางแผนมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ผลการดำเนินงานทางด้านการเงินในระยะยาว

GC พร้อมให้ความสำคัญกับการนำเครื่องมือการวิเคราะห์ความอ่อนไหว หรือ Sensitivity Analysis และเครื่องมือการทดสอบภาวะวิกฤต หรือ Stress Testing มาประยุกต์ใช้เพื่อติดตามสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและปิโตรเคมี เพื่อการมุ่งสู่เป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกและ net zero ร่วมกับการตอบรับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ด้วยความยั่งยืน (Sustainability)