Upcycling Our Planet ได้รวบรวมผู้นำระดับโลกด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนมาให้คุณได้รับฟังความคิดและแบ่งปันประสบการณ์ร่วมอย่างใกล้ชิด คุณจะได้มุมมองและแรงบันดาลใจเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการ Upcycle การ Recycle การเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรต่างๆ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมาย พร้อมรับทราบถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจที่องค์กรชั้นนำของไทยและหลากหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงสตาร์ทอัพและผู้นำความคิดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวทาง Circular Living ได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน รับฟังการอภิปรายกลุ่มย่อยที่จะช่วยจุดประกายให้คุณได้นำแนวทาง Circular Living มาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิต

มาร่วมเปลี่ยนโลก เปลี่ยนไลฟ์สไตล์...Upcycling Our Planet

Circular Living Symposium 2019: Upcycling Our Planet

The Athenee Hotel Bangkok Friday, 28 June, 2019 08:30 until 17:00 hrs.

Circular Living สำคัญอย่างไร ทำไมคุณต้องเปลี่ยนโลก!!

เมื่อวิกฤติด้านทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดเริ่มทวีความรุนแรงขึ้น ความขาดแคลนถาโถมสู่มนุษยชาติ ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้องให้ความสำคัญกับ “การปฏิวัติทรัพยากร” อย่างจริงจัง และสร้างสรรค์แนวทางใหม่ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดและหมดไปหากเราไม่ปฏิวัติการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสร้างทางเลือกใหม่ในการใช้ชีวิตหรือทำธุรกิจแบบยั่งยืน แนวคิด Circular Living จึงเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ไขสู่การขับเคลื่อนการปฏิวัติทรัพยากร

“สังคมที่ขาดการคิดก่อนใช้” ก่อให้เกิดปริมาณขยะที่มากขึ้นจนยากต่อการจัดการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนล้วนตระหนักถึงวิกฤติการณ์ดังล่าว และเป็นจุดเริ่มต้นของการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ เพื่อลดการสร้างผลกระทบต่อโลกเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ

เศรษฐกิจหมุนเวียนมุ่งเน้นในหลักการ 5 Rs ได้แก่ Reduce การลดการใช้ Reuse การใช้ซ้ำ Recycle การแปรรูปมาใช้ใหม่ Renewable การใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียน และ Refuse การปฏิเสธการใช้ นอกจากนี้ยังรวมอีกหนึ่งหลักการเข้าไว้ด้วย คือ Upcycle ซึ่งหมายถึงการแปรรูปวัสดุที่ใช้แล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่โดยสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ ด้วยการนำแนวทาง Circular Living มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

The Circular Living Symposium 2019: Upcycling Our Planet ได้รวบรวมผู้นำระดับโลกด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนมาให้คุณได้รับฟังความคิดและแบ่งปันประสบการณ์ร่วมอย่างใกล้ชิด คุณจะได้มุมมองและแรงบันดาลใจเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการ Upcycle การ Recycle การเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรต่างๆ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมาย พร้อมรับทราบถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจที่องค์กรชั้นนำของไทยและหลากหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงสตาร์ทอัพและผู้นำความคิดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวทาง Circular Living ได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน รับฟังการอภิปรายกลุ่มย่อยที่จะช่วยจุดประกายให้คุณได้นำแนวทาง Circular Living มาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิต

มาร่วมเปลี่ยนโลก เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ ...Upcycling Our Planet

GC เชื่อในเคมีที่เข้าถึงทุกความสุข

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีด้วยความรับผิดชอบ ภายใต้พันธกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต GC นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในโครงการที่สร้างส่วนร่วมในสังคมเพื่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน คือ โครงการ “Upcycling the Oceans, Thailand”

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาพลาสติกเหลือใช้โดยการนำมาเพิ่มมูลค่าผ่านการแปรรูปขวดพลาสติกใช้แล้วที่รวบรวมจากในทะเลและชายหาดจากทั่วประเทศมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่นที่ทันสมัย GC ขอร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยในการดำเนินชีวิตแบบ Circular Living ซึ่ง GC เชื่อมั่นว่าทุกคนทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกจะมีชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆ บนโลกใบนี้ได้โดยการใช้ชีวิตตามแนวทาง Circular Living

เพื่อตอกย้ำแนวทาง Circular Living นี้ GC ได้ร่วมกับ National Geographic สื่อชั้นนำระดับสากล และพันธมิตร จัดงาน Circular Living Symposium 2019: Upcycling Our Planet ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองและส่งเสริมการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับโลก รวมทั้งองค์กรและบุคคลต่างๆ ที่มีความมุ่งมั่นในการร่วมมือกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติของเรา สร้างแนวทางการปฏิบัติจากหลากหลายภาคส่วน ใช้ชีวิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้โลกของเราน่าอยู่อย่างยั่งยืน

Speaker